Bugna 21:1-27

  • Bag-o nga langit kag duta (1-8)

    • Wala na sing kamatayon (4)

    • Tanan nga butang ginbag-o (5)

  • Bag-o nga Jerusalem ginlaragway (9-27)

21  Kag nakita ko ang isa ka bag-o nga langit kag ang isa ka bag-o nga duta;+ kay ang nahauna nga langit kag ang nahauna nga duta nagtaliwan na,+ kag ang dagat+ wala na.  Nakita ko man ang balaan nga siudad, ang Bag-o nga Jerusalem, nga nagapanaug halin sa langit gikan sa Dios.+ Napanaptan sia kaangay sang nobya nga nahanda para sa iya palamanhon.+  Kag nabatian ko ang mabaskog nga tingog halin sa trono nga nagasiling: “Yari karon! Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo, kag magaistar sia kaupod nila, kag sila mangin iya katawhan. Kag ang Dios mismo mangin kaupod nila.+  Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata,+ kag wala na sing kamatayon,+ ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa.+ Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”  Kag ang Isa nga nagapungko sa trono+ nagsiling: “Yari karon! Ginahimo ko nga bag-o ang tanan nga butang.”+ Nagsiling man sia: “Isulat mo, kay ini nga mga pulong matutom* kag matuod.”  Kag nagsiling sia sa akon: “Natuman na ini! Ako ang Alpha kag ang Omega,* ang ginsuguran kag ang katapusan.+ Ang bisan sin-o nga ginauhaw hatagan ko sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad halin sa tuburan.+  Ang bisan sin-o nga nagadaug magapanubli sini nga mga butang. Ako mangin iya Dios kag sia mangin akon anak.  Apang ang mga matalaw, mga wala sing pagtuo,+ mga mahigko kag makangilil-ad, mga manugpatay,+ mga nagahimo sang seksuwal nga imoralidad,*+ mga nagahimo sang espiritismo, mga nagasimba sa mga diosdios, kag ang tanan nga butigon,+ mangin bahin nila ang nagadabdab nga linaw sang kalayo kag asupre.+ Ini nagakahulugan sang ikaduha nga kamatayon.”+  Nag-abot ang isa sa pito ka anghel nga may pito ka yahong nga puno sang pito ka katapusan nga kalalat-an+ kag nagsiling sa akon: “Kari, kag ipakita ko sa imo ang nobya, ang asawa sang Kordero.”+ 10  Gani paagi sa gahom sang espiritu gindala niya ako sa isa ka daku kag mataas nga bukid, kag ginpakita niya sa akon ang balaan nga siudad sang Jerusalem nga nagapanaug halin sa langit gikan sa Dios+ 11  kag may himaya sang Dios.+ Nagabadlak ini kaangay sang malahalon gid nga bato, subong sang nagainggat nga bato nga jaspe nga masinaw kaangay sang kristal.+ 12  May daku ini kag mataas nga pader nga may 12 ka gawang kag may 12 ka anghel sa mga gawang. Nasulat sa mga gawang ang mga ngalan sang 12 ka tribo sang mga anak ni Israel. 13  Sa sidlangan may tatlo ka gawang, kag sa aminhan tatlo ka gawang, kag sa bagatnan tatlo ka gawang, kag sa katundan tatlo ka gawang.+ 14  Ang pader sang siudad may 12 man ka sadsaran nga bato, nga may 12 ka ngalan sang 12 ka apostoles+ sang Kordero. 15  Ang nagapakighambal sa akon nagauyat sang tabun-ak nga bulawan nga inugtakus agod matakus niya ang siudad kag ang mga gawang kag ang pader sini.+ 16  Ang siudad kuadrado; pareho ang kalabaon sa kasangkaron sini. Kag gintakus niya sang tabun-ak ang siudad, mga 12,000 ka estadio;* pareho ang kalabaon, kasangkaron, kag kataason sini. 17  Gintakus man niya ang pader sini, 144 ka maniko* suno sa takus sang tawo. Amo man sina nga takus ang gingamit sang anghel. 18  Ang pader sini jaspe,+ kag ang siudad puro nga bulawan kaangay sang masinaw nga salaming. 19  Ang mga sadsaran sang pader sang siudad ginbutangan sang tanan nga sahi sang malahalon nga bato: Sa nahauna nga sadsaran jaspe, sa ikaduha sapiro, sa ikatlo kalsedonia, sa ikap-at esmeralda, 20  sa ikalima sardonika, sa ikan-om kornalina, sa ikapito krisolito, sa ikawalo berilo, sa ikasiam topasio, sa ikanapulo krisopraso, sa ika-11 hasinto, kag sa ika-12 amatista. 21  Ang 12 ka gawang sini 12 ka perlas; ang kada isa sa mga gawang perlas. Kag ang mayor nga dalan sang siudad puro nga bulawan, kaangay sang masinaw nga salaming. 22  Wala ako sing nakita nga templo sa sini, kay si Jehova* nga Dios nga Labing Gamhanan+ kag ang Kordero amo ang templo sini. 23  Indi na kinahanglan sang siudad ang silak sang adlaw ukon sang bulan, kay ang himaya sang Dios amo ang nagapasanag sini,+ kag ang suga sini amo ang Kordero.+ 24  Ang mga pungsod magalakat paagi sa kasanag sini,+ kag ang mga hari sang duta magadala sang ila himaya sa sulod sini. 25  Ang mga gawang sini indi gid pag-isira sa adlaw, kag wala sing gab-i didto.+ 26  Kag dalhon nila ang himaya kag ang dungog sang mga pungsod sa sulod sini.+ 27  Apang ang bisan ano nga nadagtaan kag ang bisan sin-o nga nagahimo sang makangilil-ad nga butang kag ang nagapangdaya indi gid makasulod sa sini,+ kundi ang mga nasulat lamang sa linukot sang kabuhi nga iya sang Kordero.+

Footnote

Ukon “masaligan.”
Ukon “ang A kag ang Z.” Ang Alpha kag ang Omega amo ang nahauna kag katapusan nga mga letra sang Griego nga alphabet.
Tan-awa ang Glossary, “Seksuwal nga imoralidad.”
Mga 2,220 ka kilometro (1,379 ka milya). Ang isa ka estadio katumbas sang 185 ka metro (606.95 ka pie). Tan-awa ang Apendise B14.
Mga 64 ka metro (210 ka pie). Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise A5.