Judas 1:1-25

  • Mga panamyaw (1, 2)

  • Pat-od ang paghukom sa butig nga mga manunudlo (3-16)

    • Si Miguel nakigsuay sa Yawa (9)

    • Tagna ni Enoc (14, 15)

  • Magpabilin sa gugma sang Dios (17-23)

  • Pagdayaw sa Dios (24, 25)

 Halin kay Judas, isa ka ulipon ni Jesucristo, kag utod ni Santiago,+ para sa mga tinawag+ nga ginahigugma sang Dios nga aton Amay kag gintipigan para kay Jesucristo:+  Kabay nga ang kaluoy kag paghidait kag gugma mangin bugana sa inyo.  Mga hinigugma, luyag ko kuntani nga sulatan kamo tuhoy sa kaluwasan nga aton tanan ginalauman,+ apang nakita ko nga kinahanglan ko kamo sulatan agod palig-unon kamo nga makig-away sing lakas para sa pagtuo+ nga gintugyan sing makaisa gid lang sa mga balaan.  Ang akon rason amo nga may pila ka indi diosnon nga tawo nga nagsulod sa inyo nga wala matalupangdan, nga ginahimo ang wala tupong nga kaayo sang aton Dios nga balibad sa matampalason nga paggawi*+ kag ginahimutig si Jesucristo, nga amo lamang ang aton tag-iya* kag Ginuo.+ Ang paghukom sa ila madugay na nga gintagna sa Kasulatan.  Bisan pa nahibaluan na ninyo ini tanan, luyag ko gihapon kamo pahanumdumon, nga bisan ginluwas ni Jehova* ang iya katawhan sa Egipto,+ ginlaglag niya sang ulihi ang mga wala magpakita sang pagtuo.+  Kag ang mga anghel nga wala magpabilin sa ila orihinal nga kahimtangan, kundi nagbiya sang ila nagakaigo nga ilistaran,+ gintigana niya sa mga gapos nga dayon sa mangitungito nga kadudulman para sa paghukom sa daku nga adlaw.+  Amo man ang Sodoma kag Gomorra kag ang mga siudad sa palibot sini nga nagpatuyang sa paghimo sang seksuwal nga imoralidad* kag sa indi kinaugali nga mga handum sang unod;+ nag-antos sila sing silot nga wala sing katapusan nga kalayo kag nangin halimbawa nga nagapaandam sa aton.+  Bisan pa sini, ini nga mga tawo nga nagadalamguhanon, nagadagta sang unod, nagatamay sang awtoridad, kag nagapakalain sa mga mahimayaon.+  Apang sang si Miguel+ nga arkanghel+ nakigsuay sa Yawa tuhoy sa lawas ni Moises,+ wala sia nangahas nga hukman kag pasipalahan sia,+ kundi nagsiling sia: “Kabay pa nga sawayon ka ni Jehova.”*+ 10  Apang ini nga mga tawo nagapakalain sa tanan nga butang nga wala gid nila mahangpan.+ Kag padayon nila nga ginapalain ang ila kaugalingon paagi sa tanan nga butang nga ginhangop nila suno lang sa ila duna nga igbalatyag kaangay sa wala sing pangatarungan nga mga sapat.+ 11  Makaluluoy gid sila, kay ginsunod nila ang banas ni Cain+ kag nagdalidali sila sa pagsunod sa sayop nga dalanon ni Balaam+ tungod sa bayad, kag napapas sila bangod sa ila paghambal sing rebelyuso+ kaangay ni Kora!+ 12  Sila ang mga bato nga natago sa idalom sang tubig sa inyo mga sinalusalo*+ samtang nagasinalusalo sila upod sa inyo, mga manugbantay nga nagapakaon sang ila kaugalingon nga wala sing kahadlok;+ mga panganod nga wala sing tubig nga ginapalidpalid sang hangin;+ mga kahoy nga wala sing bunga sa hingapusan sang tigragas, nga napatay sing bug-os* kag gingabot; 13  nagabalingaso nga mga balod sang dagat nga nagapaalimbukad sang ila kaugalingon nga kahuluy-an;+ mga bituon nga nagadalangdalang, nga gintigana sing dayon sa nagangitongito nga kadudulman.+ 14  Huo, si Enoc,+ ang ikapito sa linya halin kay Adan, nagtagna man tuhoy sa ila sang nagsiling sia: “Tan-awa! Si Jehova* nag-abot upod ang iya balaan nga mga linaksa*+ 15  agod hukman ang tanan,+ kag agod silutan ang tanan nga indi diosnon bangod sa tanan nila nga malaut nga buhat, kag bangod sa tanan nga makakilibang nga mga butang nga ginsiling sang indi diosnon nga mga makasasala batok sa iya.”+ 16  Ini nga mga tawo mga palakumod,+ mga reklamador tuhoy sa ila kahimtangan sa kabuhi, ginapasundan nila ang ila mga kailigbon,+ kag nagatinikal, samtang ginainto nila ang iban* agod makapamentaha.+ 17  Kon tuhoy sa inyo, mga hinigugma, dumduma ninyo ang ginsiling* anay sang mga apostoles sang aton Ginuong Jesucristo, 18  sang nagsiling sila sa inyo: “Sa katapusan nga tion magaabot ang mga mayubiton, nga ginapasundan ang ila mga kailigbon sa indi diosnon nga mga butang.”+ 19  Ini sila amo ang nagapahito sang pagbinahinbahin,+ mga tawo nga sapatsapaton,* nga wala sing espirituwalidad.* 20  Apang kamo, mga hinigugma, palig-una ang inyo kaugalingon sa inyo labing balaan nga pagtuo kag mangamuyo kamo suno sa panuytoy sang balaan nga espiritu,+ 21  agod makapabilin kamo sa gugma sang Dios,+ samtang nagahulat kamo sang kaluoy sang aton Ginuong Jesucristo nga nagadul-ong sa kabuhi nga wala sing katapusan.+ 22  Padayon man nga magpakita sang kaluoy+ sa pila nga may mga pangduhaduha;+ 23  luwasa sila+ paagi sa pagsabnit sa ila sa kalayo. Apang padayon nga magpakita sang kaluoy sa iban, kag himua ini nga may kahadlok. Apang kon tuhoy sa sala, dumti ninyo bisan ang ila bayo nga namantsahan sang unod.+ 24  Ang Dios makabulig sa inyo nga indi masandad kag makatipig sa inyo nga wala sing depekto+ sa iya himaya* kag may daku kamo nga kalipay. 25  Ang himaya, pagkahalangdon, gahom, kag awtoridad sa tanan nga nagligad nga tion kag karon kag tubtob sa wala sing katubtuban, mangin sa lamang nga Dios nga aton Manluluwas paagi kay Jesucristo nga aton Ginuo. Kabay pa.*

Footnote

Ukon “makahuluya nga paggawi.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “agalon.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “sinalusalo sang paghigugmaanay.”
Sa literal, “makaduha napatay.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “tignapulo ka libo.”
Ukon “ginadayaw nila ang iban.”
Ukon “gintagna.”
Ukon “pisikal.”
Sa literal, “espiritu.”
Ukon “sa iya mahimayaon nga presensia.”
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.