Leta i go long Taetas 2:1-15

  • Gudfala tijing blong ol yangfala mo ol olfala (1-15)

    • Sakemaot ol fasin we God i no laekem (12)

    • Strong blong mekem ol gudfala wok (14)

2  Be yu yu mas gohed blong tokbaot ol samting we oli stret folem ol gudfala tijing.*+  Ol olfala man oli mas kontrolem ol fasin blong olgeta, oli mas mekem ol fasin we narafala i save respektem olgeta from, oli mas gat stret tingting, oli mas gat strong bilif, oli mas lavem ol man tumas, mo oli mas stanap strong oltaem.  Long sem fasin, ol olfala woman oli mas gat ol fasin we i stret long ol woman we oli ona long God. Oli no mas giaman blong spolem nem blong narafala, mo oli no mas slef blong waen, mo oli mas stap olsem ol tija we oli tijim ol gudfala samting,  nao oli save givim advaes long* ol yangfala woman blong oli lavem hasban blong olgeta mo ol pikinini blong olgeta,  mo blong oli gat stret tingting, oli stap klin, oli mekem ol wok blong olgeta long haos,* oli gat ol gudfala fasin, mo oli putum olgeta oli stap aninit long hasban blong olgeta.+ Olsem nao ol man oli no save tok nogud long tok blong God.  Long sem fasin, yu mas gohed blong pulum ol yang man blong oli gat stret tingting.+  Long olgeta samting, yu mas soemaot gudfala eksampol long fasin blong mekem ol gudfala wok. Yu mas tijim ol man long ol tok we i klin,* mo yu mas mekem long fasin we ol narafala oli save respektem yu.+  Mo yu mas yusum ol gudfala toktok* we ol man oli no save tok nogud long hem,+ nao bambae ol man we oli agens oli save sem, from we oli no gat wan rabis samting blong talem long saed blong yumi.+  Ol slef oli mas putum olgeta oli stap aninit long masta blong olgeta long evri samting,+ oli mas traehad blong mekem olgeta oli glad, mo oli no mas tokbak long olgeta, 10  oli no mas stilim olgeta,+ be oli mas soemaot se ol narafala oli save trastem gud olgeta. Nao long fasin ya, long olgeta samting we oli mekem, oli save flasem tijing blong God ya we i Sevia blong yumi.+ 11  God i soemaot finis se hem i kaen tumas, mo fasin ya blong hem i openem rod blong hem i sevem ol defdefren kaen man.+ 12  Fasin ya i trenem yumi blong yumi sakemaot ol fasin we God i no laekem, mo ol rabis samting blong wol ya we ol man oli wantem.+ Mo hem i trenem yumi blong yumi laef wetem stret tingting, mo blong yumi gat ol fasin we oli stret, mo blong yumi fasgud long God long sistem blong wol* naoia.+ 13  Yumi mas mekem olsem, taem yumi stap wet long nambawan hop ya,+ mo long nambawan taem ya we hae God bambae i soemaot hem wetem Sevia blong yumi Jisas Kraes, 14  we hem i givim laef blong hem from yumi,+ blong mekem yumi fri*+ long enikaen fasin blong brekem loa, mo blong klinim yumi blong yumi kam ol spesel man blong hem, we yumi strong blong mekem ol gudfala wok.+ 15  Yu yu kasem raet finis, taswe yu mas gohed blong tokbaot ol samting ya, mo yu mas pulum* olgeta, mo yu stretem olgeta.+ Yu no mas letem eni man i luklukdaon long yu.

Ol futnot

NT: “ol tijing we oli save givhan.”
NT: “oli save mekem gudfala tingting i kambak long; oli save trenem.”
NT: “oli lukaot gud long hom blong olgeta.”
MNT: “Fasin blong yu blong tij i mas klin.”
NT: “ol tijing we oli save givhan.”
Yu luk Diksonari.
PT: “givim ransom; pemaot yumi.”
NT: “leftemap tingting blong.”