Leta i go long Galesia 5:1-26

  • Ol Kristin oli kam fri (1-15)

  • Gohed blong wokbaot folem tabu spirit (16-26)

    • Ol wok we i kamaot long tingting blong man nomo (19-21)

    • Tabu spirit i mekem se man i gat ol gudfala fasin (22, 23)

5  Blong yumi kam fri olsem, Kraes nao i mekem yumi fri. Taswe, yufala i mas stanap strong,+ yufala i no kam slef bakegen, olsem we yufala i stap aninit long wan yok.+  !Yufala i luk! Mi Pol, mi stap talem long yufala se sipos yufala i sakomsaes, samting we Kraes i mekem bambae i no givhan long yufala.+  Mi mi talem bakegen long man we i sakomsaes se hem i mas mekem evri samting we Loa i talem.+  Yufala ya we i stap folem loa blong traem kam stret man long fes blong God, yufala i seraot finis long Kraes,+ mo yufala i gowe finis long kaen fasin blong hem.  Be yumi ya, yumi hop se bambae yumi kam stret man from bilif, mo spirit blong God i givhan long yumi blong wet long samting ya.  Sipos olgeta we oli joen long Kraes Jisas oli sakomsaes no oli no sakomsaes, hemia i nating nomo,+ from we samting we i impoten, hemia bilif we i kamaot from lav.  Bifo, yufala i stap gohed gud long resis blong yufala.+ ?Be hu i blokem yufala blong yufala i no moa gohed blong obei long trutok?  God we i singaot yufala, hem i no pulum yufala blong mekem olsem.  Smol is nomo i save mekem olgeta flaoa blong bred i solap.+ 10  Mi mi bilif strong se yufala ya we i joen long Masta,+ bambae yufala i gat sem tingting olsem mi. Be man we i stap mekem trabol long yufala,+ nomata se hem i wanem man, bambae hem i kasem jajmen we i stret long hem. 11  Ol brata. Sipos mi mi stap prij yet se man i mas sakomsaes, ?from wanem ol man oli stap ronem mo kilim mi yet? Sipos mi stap gohed yet blong mekem olsem, tok ya we i ston blong mekem man i stambol, bambae i finis. Tok ya hemia se Jisas i ded long pos.*+ 12  Mi wantem se ol man ya we oli stap traem blong spolem yufala, oli mekem natamap* long olgeta bakegen. 13  Ol brata. God i singaot yufala blong yufala i kam friman. Be yufala i no mas yusum samting ya olsem janis blong mekem ol nogud samting we yufala nomo i wantem.+ Lav i mas pulum yufala blong yufala i wok blong ol narafala, olsem we yufala i slef blong olgeta.+ 14  Olgeta Loa i kamtru* long wan komanmen nomo we i talem se: “Yu mas lavem neba blong yu olsem we yu lavem yu wan.”+ 15  Be sipos yufala i stap gohed blong faet agensem yufala, mo yufala i stap raorao long yufala olsem ol animol we oli stap kakae olgeta,+ !lukaot, bambae yufala i spolem gud yufala bakegen!+ 16  Be mi mi talem long yufala se yufala i mas gohed blong wokbaot folem tabu spirit,+ nao bambae yufala i no mekem nating ol nogud samting we yufala nomo i wantem.+ 17  Ol nogud samting we man i wantem oli agensem ol samting we tabu spirit i wantem, mo ol samting we tabu spirit i wantem oli agensem ol nogud samting we man i wantem. Tufala samting ya i agens long tufala, taswe ol samting we yufala i wantem mekem, yufala i no mekem.+ 18  Mo tu, taem tabu spirit i lidim yufala, yufala i no moa stap aninit long loa. 19  Yumi save luk klia nomo ol wok we oli kamaot long tingting blong man nomo. Ol wok ya oli olsem: Enikaen doti fasin blong seks,*+ ol doti fasin, ol nogud fasin we man i no sem blong mekem,*+ 20  wosipim aedol, wok wetem ol rabis spirit,*+ badfren, raorao, jalus, faerap long kros, faet, seseraot, ol sekt,* 21  wantem kasem mak blong narafala man, drong,+ ol rabis lafet, mo ol narafala samting olsem.+ Mi mi givim woning finis long yufala, mo naoia mi givim woning bakegen, se olgeta we oli stap mekem ol samting ya, bambae oli no save kasem Kingdom blong God.+ 22  Be frut blong tabu spirit hemia lav, glad, pis, longfala tingting, kaen, gud fasin,*+ bilif, 23  kwaet fasin, mo bos long tingting.+ I no gat wan loa we i blokem ol fasin ya. 24  Mo tu, olgeta we oli man blong Kraes Jisas, i olsem we oli nilim bodi blong olgeta long pos, wetem ol filing blong olgeta mo ol nogud samting we oli wantem.+ 25  Taswe, sipos tabu spirit i mekem yumi laef, yumi mas wokbaot folem tabu spirit tu.+ 26  I gud yumi no kam flas,+ mo yumi no traem blong winim narafala,+ mo yumi no jalus long yumi.

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
NT: “katem blong mekem natamap.” Olsem nao, bambae oli no gat raet blong folem Loa blong Moses we oli stap leftemap.
MNT: “Olgeta Loa oli stanap.”
Grik: por·nei′a. Yu luk Diksonari.
Grik: “a·sel′gei·a.” Yu luk Diksonari.
NT: “wok blong kleva; tekem drag.”
Yu luk Diksonari.
Hemia fasin we i nambawan. Man we i gat fasin ya i mekem i gud long narafala mo i mekem samting blong givhan long hem.