Leta i go long Filipae 3:1-21

  • No trastem ol samting we ol man oli stap trastem (1-11)

    • Olgeta samting olsem ol samting we mi lusum finis from Kraes (7-9)

  • Resis we mi fosem mi blong mi kasem mak (12-21)

    • Sitisen blong heven (20)

3  Ol brata, lastok blong mi i olsem. Yufala i mas gohed blong stap glad from we yufala i joen long Masta.+ Mi mi no harem se i strong tumas blong mi talemaot bakegen ol tok ya we mi raetem finis, mo tok ya i save protektem yufala.  Yufala i mas lukaot long olgeta ya we oli olsem dog nomo. Yufala i mas lukaot long olgeta ya we oli stap mekem samting blong givim kil long narafala. Mo yufala i mas lukaot long olgeta ya we oli stap katem bodi blong ol man.+  Yumi, yumi kasem prapa sakomsaes,+ mo yumi ya nao we spirit blong God i lidim yumi blong mekem tabu wok, mo yumi stap tok flas from Kraes Jisas,+ mo yumi no trastem ol samting we ol man oli stap trastem.  Nating se i olsem, mi nao mi gat plante risen blong trastem ol samting ya, i bitim ol narafala man. Sipos wan man i ting se hem i gat risen blong trastem ol samting ya, mi mi bitim hem:  Mi mi sakomsaes long namba 8 dei,+ mi mi blong Isrel, mi kamaot long traeb blong Benjamin, mi mi man Hibru from we papa mo mama blong mi tufala i man Hibru,+ mo long saed blong loa, mi mi wan Farisi,+  mo from we mi mi strong long wosip, mi stap mekem i nogud long kongregesen,+ mo mi mi folem gud loa blong mi kam stret man, taswe i no gat man i save faenem wan poen long mi.  Be ol samting ya we bifo oli stap mekem mi mi win, naoia mi mi luk olgeta olsem ol samting we mi lusum finis* from Kraes.+  Mo tu, mi luk olgeta samting se oli nating nomo, nao mi lego olgeta blong mi kasem samting we i moa gud olgeta, hemia save we i tokbaot Masta blong mi Kraes Jisas. Mo from nem blong hem, mi mi sakemaot olgeta samting mo mi luk olgeta olsem doti nomo,* blong mi save kasem Kraes,  mo samting ya i soemaot se mi mi joen long hem. Mi mi kam stret man from we mi mi bilif long Kraes,+ be i no from loa.+ God i luk yumi se yumi stret man from we yumi bilif.+ 10  Wan samting nomo we mi wantem, hemia blong mi save hem mo paoa we i mekem hem i laef bakegen,+ mo mi wantem harem nogud olsem hem,+ mo mi wantem we ded blong mi bambae i olsem ded blong hem,+ 11  blong luk sipos i gat rod blong mi tu mi save laef bakegen, wetem olgeta we oli faswan blong laef bakegen.+ 12  Mi mi no stap talem se mi kasem praes ya finis, no se mi mi kam stret man finis, nogat. Be mi stap ron strong moa+ blong luk sipos mi tu mi save kasem samting we Kraes Jisas i jusumaot mi blong mi kasem.*+ 13  Ol brata. Mi mi no tingbaot se mi kasem praes ya finis, be mi mi sua gud long wan samting, hemia se: Mi mi fogetem ol samting we oli stap biaen long mi,+ mo mi stap resis we mi fosem mi blong mi kasem ol samting we oli stap long fored blong mi.+ 14  Mi stap resis strong blong mi kasem mak, nao mi save kasem praes,+ hemia se tru long Kraes Jisas, God bambae i singaot mi blong mi go antap.+ 15  Taswe i gud we yumi evriwan we yumi bigman finis,+ yumi gat sem tingting ya. Be sipos sam long yufala oli gat narafala tingting, God bambae i soemaot stret tingting ya long olgeta. 16  Yumi stap traehad finis blong wokbaot long sem rod ya, be nomata se i olsem, i gud yumi gohed yet blong wokbaot olsem we yumi stap mekem finis. 17  Ol brata. I gud yufala evriwan i folem fasin blong mi,+ mo yufala i stap lukluk i go long olgeta we oli wokbaot folem eksampol we mifala i soemaot long yufala. 18  I gat plante man we oli enemi blong pos* ya we Kraes i ded long hem. Mi mi talem tok ya long yufala plante taem finis, mo naoia mi talem bakegen, we wota i stap ron long ae blong mi. 19  Olgeta ya bambae oli ded, mo bel blong olgeta i god blong olgeta, mo glori blong olgeta hemia ol samting we oli blong sem nomo, mo tingting blong olgeta i stap long ol samting blong wol nomo.+ 20  Be yumi, yumi sitisen+ blong heven.+ Mo yumi stap wet long wan sevia, hemia Masta Jisas Kraes we i stap long heven.+ 21  Hem bambae i yusum bigfala paoa blong hem blong jenisim bodi ya blong yumi we i no strong, i kam olsem* nambawan bodi blong hem,+ mo i mekem evri samting oli stap aninit long hem.+

Ol futnot

MNT: “naoia mi glad nomo blong lego.”
NT: “olsem ol sting samting we i stap long tin doti.”
PT: “i holemtaet mi from.”
Yu luk Diksonari.
PT: “blong i sem mak long.”