Leta i go long Filipae 2:1-30

  • Tingting we i stap daon i wan Kristin fasin (1-4)

  • Kraes i mekem tingting blong hem i stap daon mo God i leftemap hem (5-11)

  • Yufala wanwan i mas wok had blong God i sevem yufala (12-18)

    • Saenaot olsem ol laet (15)

  • Sanem Timoti mo Epafrodaetas (19-30)

2  Taswe sipos yufala i joen long Kraes mo yufala i leftemap tingting blong ol narafala, mo yufala i mekem oli harem gud from we yufala i lavem olgeta, mo sipos yufala i tingbaot ol narafala,* mo yufala i lavem olgeta, mo yufala i sore long olgeta,  i gud yufala i mekem mi mi glad fulwan taem yufala i gat wan tingting nomo, yufala i gat sem lav, yufala i joen gud,* mo yufala i gat wan tingting nomo long maen blong yufala.+  Yufala i no mas mekem samting blong man i rao nomo+ no blong leftemap yufala nomo,+ be yufala i mas mekem tingting blong yufala i stap daon mo yufala i mas luk ol narafala man se oli hae moa long yufala.+  Mo long semtaem, yufala i no mas tingbaot yufala nomo,+ be yufala i mas tingbaot ol narafala man tu.+  Yufala i mas gohed blong holem sem tingting ya we Kraes Jisas tu i gat.+  Bifo olgeta, hem i olsem God nomo,+ be hem i no wantem tekem posisen blong God blong talem se hem i sem mak long God.+  Nogat. Be hem nomo i lego olgeta samting ya, mo i kam olsem wan slef nomo,+ i kam man.*+  Mo tu, taem hem i kam man, hem i mekem tingting blong hem i stap daon, mo i obei long God long evri samting, nating se hem i mas ded from,+ yes hem i ded long pos.*+  Nao from samting ya, God i leftemap hem, i givim wan posisen long hem we i hae,+ mo from we hem i kaen, hem i givim nem long hem we i hae moa long ol narafala nem,+ 10  nao olgeta we oli stap long heven mo olgeta we oli stap long wol mo olgeta we oli stap insaed long graon, oli mas benem ni blong olgeta long nem blong Jisas,+ 11  mo olgeta evriwan oli mas talemaot klia se Jisas Kraes i Masta,+ blong givim glori long God ya we i Papa. 12  Taswe ol gudfala fren blong mi, bifo taem mi stap wetem yufala, yufala i obei oltaem, mo naoia we mi no stap wetem yufala, yufala i obei moa. Long sem fasin, i gud yufala wanwan i gohed blong wok had blong yufala i save sef, mo yufala i mas mekem wetem fasin ya we yufala i fraet mo seksek. 13  Paoa we yufala i kasem i kam long God, mo hem nao i mekem se yufala i wantem wok mo i givim paoa long yufala blong mekem olgeta samting we hem i laekem. 14  Yufala i mas gohed blong mekem olgeta samting long fasin we yufala i no komplen+ mo yufala i no rao,+ 15  nao bambae yufala i no gat poen long yufala mo yufala i no gat rong. Bambae yufala i no gat fol, yufala i olsem ol pikinini blong God+ long medel blong ol man we oli rabis mo oli no stret.+ Mo long medel blong olgeta ya, bambae yufala i stap saenaot olsem ol laet long wol,+ 16  mo yufala i gohed blong holemtaet tok blong laef.+ Nao bambae mi mi save glad long dei blong Kraes, from we mi save se mi no resis blong nating, mo mi mi no wok had blong nating nomo. 17  Be nating sipos mi olsem dring ofring we oli kafsaedem+ i go long sakrefaes+ mo tabu wok* ya we bilif blong yufala i pulum yufala blong mekem, bambae mi mi glad mo mi save harem gud wetem yufala evriwan. 18  Long sem fasin, yufala tu i mas glad mo yufala i harem gud wetem mi. 19  Mi mi tingbaot se bambae i no longtaem mi save sanem Timoti+ i go long yufala, sipos Masta blong yumi Jisas, i wantem. Nao bambae mi save kasem sam nius blong yufala, blong mekem mi mi harem gud. 20  I no gat narafala man long ples ya we i gat sem tingting we hem i gat, we hem i stap tingbaot yufala tumas. 21  Olgeta narafala man oli stap tingbaot ol wok blong olgeta nomo, oli no tingbaot wok blong Jisas Kraes. 22  Be hem i soemaot fasin blong hem finis long yufala, se hem i olsem wan pikinini+ we i wok wetem papa blong hem. Yes, hem i wok strong wetem mi olsem wan slef, blong mekem se gud nius i goaot moa. 23  Nao from samting ya, mi mi stap tingting se taem mi save wanem we bambae i hapen long mi, bambae mi sanem hem i kam luk yufala. 24  Mo mi bilif strong long Masta blong yumi, se bambae i no longtaem, mi tu mi save kam luk yufala.+ 25  Be naoia mi ting se mi mas sanem Epafrodaetas i kam long yufala. Hem i brata blong mi we mitufala i joen blong mekem sem wok mo mitufala i joen long sem faet, mo hem nao we yufala i sanem hem i kam blong givhan long mi.+ 26  Mi mas sanem hem i kam from we hem i wantem tumas blong luk yufala evriwan, mo olsem we yufala i harem nius blong hem, hem i bin sik taswe tingting blong hem i foldaon. 27  Yes, i tru ya. Hem i bin sik we klosap i ded, be God i sore long hem. Be hem i no sore long hem nomo, i sore long mi tu, nao i blokem samting ya we bambae i save mekem mi mi harem nogud moa. 28  Nao from samting ya, mi mi wantem sanem hem kwiktaem i kambak long yufala, blong taem yufala i luk hem, bambae yufala i save harem gud bakegen, nao mi tu bambae mi no moa wari tumas. 29  Yufala i mas glad blong welkamem hem olsem we yufala i stap mekem long ol man blong Masta, mo yufala i mas gohed blong tinghae long ol man olsem,+ 30  from we klosap hem i ded long wok blong Kraes.* Hem i no fraet blong lusum laef blong hem* blong givhan long mi long sam wok we yufala i no gat rod blong mekem.+

Ol futnot

PT: “yufala i soemaot se yufala i tingbaot ol narafala.”
NT: “sol blong yufala oli joen gud.”
PT: “i kam olsem ol man.”
Yu luk Diksonari.
NT: “mo wok blong givhan long ol man.”
MNT: “long wok blong Masta.”
NT: “no fraet blong putum sol blong hem long denja.”