Leta i go long Efesas 6:1-24

  • Advaes i go long ol pikinini mo ol papa mo mama (1-4)

  • Advaes i go long ol slef mo ol masta (5-9)

  • Olgeta klos blong faet we God i givim (10-20)

  • Lastok blong talem tata (21-24)

6  Ol pikinini. Yufala i mas obei long papa mo mama blong yufala,+ olsem Masta blong yumi i wantem, from we fasin ya i stret.  “Yu mas ona long papa mo mama blong yu.”+ Hemia faswan loa we i joen wetem promes ya we i talem se:  “Bambae yufala i gat gudfala laef,* mo bambae laef blong yufala long graon ya, i longfala.”  Ol papa. Yufala i no mas stap mekem ol pikinini blong yufala+ oli harem nogud gogo oli kam kros. Be yufala i mas gohed blong lukaot gud long olgeta, we yufala i stretem+ mo givim woning long* olgeta folem tingting blong Jehova.*+  Ol slef. Yufala i mas obei long ol masta blong yufala long wol ya,+ long fasin we yufala i stap ona gud long olgeta mo yufala i fraet long olgeta. Yufala i mas mekem olsem long fulhat blong yufala, olsem we yufala i obei long Kraes.  Yufala i no mas obei long taem ya nomo we oli stap lukluk* yufala, blong mekem ol man nomo oli glad.+ Be yufala i mas mekem olsem ol slef blong Kraes we oli mekem wil blong God long olgeta sol* blong olgeta.+  Yufala i mas wok wetem gudfala tingting, olsem we yufala i wok blong Jehova,*+ be i no blong ol man,  from we yufala i save se nomata we man i slef no i friman, be sipos hem i mekem gudfala wok, Jehova* bambae i givim pei long hem.+  Mo yufala ol masta, yufala i mas mekem sem fasin nomo long olgeta, mo toktok blong yufala i no mas mekem oli fraet, from we yufala i save se Masta blong olgeta mo blong yufala, hem i stap long heven+ mo hem i stap mekem i sem mak nomo long olgeta man. 10  Lastok blong mi i olsem. Yufala i mas gohed blong kasem paoa+ we i kam long Masta. Mo yufala i mas kam strong long bigfala paoa blong hem. 11  Yufala i mas putum olgeta klos blong faet+ we God i givim, blong bambae yufala i save stanap strong agensem ol giaman trik* blong Devel. 12  Hemia from we yumi mas faet,*+ be i no agensem ol man we oli gat mit mo blad, be agensem ol gavman, ol lida, mo ol rula blong wol ya we i tudak, hemia ol rabis spirit+ long heven. 13  From samting ya, yufala i mas yusum olgeta klos blong faet we God i givim,+ blong bambae yufala i naf blong faet long rabis dei ya. Ale, taem yufala i mekem gud olgeta samting finis, bambae yufala i save stanap strong. 14  Taswe yufala i mas stanap strong, we trutok i fasem yufala olsem we strap i goraon long weist blong yufala,+ mo yufala i mas werem stret fasin olsem wan aean klos we i kavremap jes blong yufala.+ 15  Mo yufala i mas werem sandel long leg blong yufala, blong yufala i rere blong talemaot gud nius blong pis.+ 16  Antap long olgeta samting ya, bilif blong yufala i mas olsem wan bigfala sil we yufala i tekem,+ olsem nao bambae yufala i naf blong kilim faea we i laet long olgeta ara blong man ya we i rabis.*+ 17  Mo tu, yufala i mas akseptem hat blong faet blong sevem man,+ mo naef blong faet we tabu spirit i givim, hemia tok blong God.+ 18  Mo taem yufala i yusum evri fasin blong prea+ mo yufala i krae long God blong i halpem yufala, yufala i mas gohed blong prea enitaem, we yufala i letem tabu spirit i lidim yufala.+ Mo blong mekem olsem, yufala i mas stap wekap, yufala i mas krae i go long God oltaem blong hem i givhan long olgeta tabu man. 19  Yufala i mas prea from mi tu, blong taem mi openem maot blong mi blong toktok, bambae mi naf blong talemaot tabu tokhaed ya we i joen wetem gud nius, we mi no fraet nating.+ 20  Mi mi wan ambasada+ blong gud nius ya mo jen i fasem mi. Yufala i mas prea from mi, blong mi no fraet blong talemaot gud nius ya long fasin we i stret blong mi mi mekem. 21  Brata ya Tikikas,+ we mi lavem hem tumas mo we i wan gudfala minista blong Masta, bambae i kam long yufala mo i talemaot evri nius blong mi long yufala.+ 22  Mi mi sanem hem i kam long yufala from samting ya nao, olsem nao bambae yufala i save se mifala i stap olsem wanem mo hem i save mekem yufala i harem gud. 23  Prea blong mi se Papa God mo Masta Jisas Kraes, bambae tufala i givim pis mo lav ya we i joen wetem bilif blong ol brata. 24  Prea blong mi se God i gohed blong kaen long olgeta evriwan ya we lav blong olgeta long Masta blong yumi Jisas Kraes i no save kam nogud samtaem.

Ol futnot

NT: “Bambae yufala i gat plante samting.”
NT: “mo tijim o lidim olgeta.” PT: “mo mekem oli tingbaot.”
Yu luk Ap. A5.
PT: “wajem.”
Yu luk Diksonari.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
NT: “wok.”
NT: “resling.”
NT: “long eni samting we man ya we i rabis i stonem yufala long hem.”