Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO DISINOYBE

Magpabilin ha Gugma han Dios

Magpabilin ha Gugma han Dios
  • Ano an kahulogan han paghigugma ha Dios?

  • Paonan-o kita makakapabilin ha gugma han Dios?

  • Paonan-o babalosan ni Jehova adton nagpapabilin ha iya gugma?

Hihimoon mo ba hi Jehova nga imo arayopan durante hinin mabagyo nga mga panahon?

1, 2. Diin kita makakaagi hin talwas nga arayopan yana?

HANDURAWA nga naglalakat ka dida ha dalan ha adlaw nga mabagyo. An langit nagtitikadulom. Nagtitikang pagkidlat, nagtitikakusog an dalugdog, ngan katapos hito, nabuhos an makusog nga uran. Nag-aapura ka paglakat, nagpipinamiling gud hin arayopan. Maopay na la, ha ligid han dalan, nakikita mo an usa nga sirongan. Marig-on ito, mamara, ngan komportable. Naruyagan mo gud iton talwas nga lugar!

2 Nagkikinabuhi kita yana ha mabagyo nga mga panahon. Nagtitikaraot an mga kahimtang ha kalibotan. Kondi may-ada talwas nga sirongan, usa nga arayopan nga makakatalwas ha aton tikang ha permanente nga kadaot. Ano ito? Tigamni an igintututdo han Biblia: “Masiring ako tungod kan Jehova: Hiya amo an akon arayopan ngan akon kuta; Dios nakon nga ha iya ako natapod.”Salmo 91:2.

3. Paonan-o naton mahihimo hi Jehova sugad nga aton arayopan?

3 Hunahunaa la ito! Hi Jehova, an Maglalarang ngan Soberano han uniberso, mahimo magin nagpapanalipod nga arayopan naton. Makakatalwas hiya ha aton, tungod kay mas gamhanan gud hiya kay ha bisan hin-o o bisan ano nga bangin magdaot ha aton. Bisan kon madaot kita, mahimo wad-on ni Jehova an ngatanan nga maraot  nga mga epekto hito. Paonan-o naton mahihimo hi Jehova sugad nga arayopan naton? Kinahanglan sumarig kita ha iya. Dugang pa, an Pulong han Dios nagsasagda ha aton: “Magpadayon kamo ha gugma han Dios.” (Judas 21) Oo, kinahanglan magpabilin kita ha gugma han Dios, gintitipigan an marig-on nga bugkos han gugma ha aton langitnon nga Amay. Hito nga paagi, makakasarig kita nga hiya an aton arayopan. Kondi paonan-o naton mahihimo an sugad nga bugkos?

KARAWATA NGAN BALUSI AN GUGMA HAN DIOS

4, 5. Ano an pipira han mga paagi han pagpakita ni Jehova han iya gugma ha aton?

4 Basi magpabilin ha gugma han Dios, kinahanglan masabtan naton kon paonan-o ipinapakita ni Jehova an iya gugma ha aton. Hunahunaa an pipira han mga katutdoan han Biblia nga imo na hinbaroan pinaagi han bulig hini nga libro. Sugad nga Maglalarang, iginhatag ni Jehova ha aton an tuna sugad nga aton makaruruyag nga urukyan. Iya ginpuno ito hin damu nga pagkaon ngan tubig, natural nga mga bahandi, makalilipay nga buhi nga mga hayop, ngan maanyag nga mga kiritaon. Sugad nga Awtor han Biblia, iginsusumat ha aton han Dios an iya ngaran ngan an iya mga kalidad. Dugang pa, an iya Pulong nagsusumat ha aton nga iya sinugo an iya mismo hinigugma nga Anak nganhi ha tuna, ngan gintugotan niya hi Jesus nga mag-antos ngan mamatay para ha aton. (Juan 3:16) Ngan ano an kapulsanan hito nga regalo para ha aton? Naghahatag ito ha aton hin paglaom nga magkaada urusahon nga tidaraon.

5 An aton paglaom ha tidaraon nadepende liwat ha usa pa nga ginbuhat han Dios. Hi Jehova nagtukod hin langitnon nga gobyerno, an Mesianiko nga Ginhadian. Diri na maiha, tatapuson hito an ngatanan nga pag-antos ngan hihimoon an tuna nga paraiso. Hunahunaa la! Mahimo kita mabuhi didto ha kamurayawan ngan kalipayan ha kadayonan. (Salmo 37:29) Samtang yana, an Dios naggigiya ha aton kon paonan-o kita magkikinabuhi ha pinakamaopay nga paagi nga mahihimo yana mismo. Iginhatag liwat niya ha aton an regalo nga pag-ampo, ngan pinaagi hito mahimo kita makigkomunikar ha iya. Pipira la ini han mga paagi han pagpakita ni Jehova han iya gugma ha katawohan ha kabug-osan ngan ha imo sugad nga indibiduwal.

6. Paonan-o ka makakabalos ha gugma nga ipinapakita ni Jehova ha imo?

 6 An importante nga pakiana nga angay mo hunahunaon amo ini: Paonan-o ko babalosan an gugma ni Jehova? Damu an masiring, “Bueno, kinahanglan higugmaon ko liwat hi Jehova.” Ito ba an imo inaabat? Hi Jesus nagsiring nga ini nga sugo amo an pinakaimportante ha ngatanan: “Higugmaon mo an Ginoo [“hi Jehova,” NW] nga imo Dios ha bug-os mo nga kasingkasing ngan ha bug-os mo nga kalag, ngan ha bug-os mo nga hunahuna.” (Mateo 22:37) Sigurado nga damu an imo mga hinungdan nga higugmaon hi Jehova nga Dios. Kondi pag-abat la ba hin sugad nga gugma an kinahanglanon basi masiring mo nga nahigugma ka kan Jehova ha bug-os mo nga kasingkasing, kalag, ngan hunahuna?

7. Pag-abat la ba an ginkikinahanglan ha imo basi makasiring ka nga nahigugma ka ha Dios? Isaysay.

7 Sugad han iginsaysay ha Biblia, an paghigugma ha Dios labaw pa gud kay ha pag-abat la. Ha pagkamatuod, bisan kon importante an pag-abat hin gugma kan Jehova, ito nga pag-abat tinikangan pa la han totoo nga gugma ha iya. Pananglitan, an usa nga liso han mansanas importante ha pagtubo han usa nga namumunga nga puno nga mansanas. Kondi, kon naruruyag ka hin mansanas, makukontento ka ba kon tagan ka la hin liso han mansanas? Diri gud! Ha sugad man nga paagi, an pag-abat hin gugma kan Jehova nga Dios tinikangan pa la. An Biblia nagtututdo: “Amo ini an gugma han Dios, nga pagtumanon ta an iya mga sugo; ngan an iya mga sugo diri magbug-at.” (1 Juan 5:3) Basi magin totoo, an paghigugma ha Dios kinahanglan magbunga hin mag-opay nga mga bunga. Kinahanglan ipakita ito ha mga buhat.Mateo 7:16-20.

8, 9. Paonan-o naton maipapakita an aton gugma ngan apresasyon ha Dios?

8 Ipinapakita naton an aton gugma ha Dios kon gintutuman naton an iya mga sugo ngan igin-aaplikar an iya mga prinsipyo. Diri makuri hinduro an pagbuhat hito. Imbes nga makapabug-at, an mga balaud ni Jehova dinisenyo ha pagbulig ha aton nga magkaada hin maopay, malipayon, ngan makapatagbaw nga pagkinabuhi. (Isaias 48:17, 18) Pinaagi han pagkinabuhi uyon ha giya ni Jehova,  ipinapakita naton ha aton langitnon nga Amay nga inaapresyar gud naton an ngatanan nga iya ginbubuhat para ha aton. Makasurubo, pipira gud la nga mga tawo ha kalibotan yana an nagpapakita han sugad nga apresasyon. Diri naton karuyag nga magin diri-maapresyaron, pariho han iba nga mga tawo nga nagkinabuhi han nakanhi pa hi Jesus ha tuna. Gintambal ni Jesus an napulo nga sanlahon, kondi usa la an binalik ha pagpasalamat ha iya. (Lukas 17:12-17) Sigurado nga karuyag naton magin pariho hiton usa nga mapasalamaton, diri ha siyam nga diri-mapasalamaton!

9 Ano, kon sugad, an mga sugo ni Jehova nga kinahanglan tumanon naton? Damu hito an ginhisgotan na naton dinhi hini nga libro, kondi aton repasuhon an pipira. An pagtuman han mga sugo han Dios mabulig ha aton nga magpabilin ha gugma han Dios.

MAGIN MAS DUOK GUD KAN JEHOVA

10. Isaysay kon kay ano nga importante an padayon nga pagkuha hin kahibaro mahitungod kan Jehova nga Dios.

10 An paghibaro mahitungod kan Jehova usa ka importante nga pitad basi magin mas duok ha iya. Kinahanglan nga nagpapadayon ito nga proseso. Kon adto ka ha gawas ha matugnaw hinduro nga gab-i ngan nagpapapaso pinaagi  han kalayo, pasasagdan mo ba nga magtikaluya an laga hito tubtob nga maparong? Diri. Padayon nga dudugangan mo ito hin sungo basi an kalayo padayon nga maglaga ngan maghatag hin kapaso. An imo mismo kinabuhi bangin nadepende gud ha imo padayon nga pagpalaga han kalayo! Sugad la nga an sungo nakakapalaga han kalayo, sugad man ‘an kahibaro ha Dios’ nabulig nga magpabilin nga marig-on an aton gugma kan Jehova.Proberbios 2:1-5.

Pariho han kalayo, an imo gugma kan Jehova nagkikinahanglan hin sungo basi magpadayon nga naglalaga

11. Ano an nagin epekto han pagtutdo ni Jesus ha iya mga sumurunod?

11 Karuyag ni Jesus nga tipigan han iya mga sumurunod nga buhi ngan naglalaga hin malamrag an ira gugma kan Jehova ngan ha Iya presyoso nga Pulong han kamatuoran. Katapos banhawon hi Jesus, gintutdoan niya an duha han iya mga disipulo mahitungod han pipira han mga tagna ha Hebreo nga Kasuratan nga natuman ha iya. Ano an epekto? Ha urhi hira nagsiring: ‘Waray ba magpaso an aton mga kasingkasing, han nagyiyinakan hiya ha aton ha dalan, ngan han pagbuklara niya ha aton han Santos nga Surat?’Lukas 24:32.

12, 13. (a) Ha kadam-an han katawohan yana, ano an nahitabo ha gugma ha Dios ngan ha Biblia? (b) Ano an aton mahihimo basi diri magtugnaw an aton gugma?

12 Han siyahan nga hinbaroan mo kon ano gud an igintututdo han Biblia, inabat mo ba nga an imo kasingkasing nagtikang magpaso tungod ha kalipay, kadasig, ngan gugma ha Dios? Sigurado nga inabat mo ito. Sugad liwat hito an inabat han damu nga mga tawo. An makuri yana amo an pagtipig nga buhi hiton hilarom nga gugma ngan pagbulig nga magtubo ito. Diri naton karuyag nga sundon an hilig han kalibotan yana. Hi Jesus nagtagna: “An gugma han kadam-an mababahaw.” (Mateo 24:12) Ano an imo mahihimo basi diri magtugnaw an imo gugma kan Jehova ngan ha mga kamatuoran han Biblia?

13 Magpadayon ha pagkuha hin kahibaro mahitungod kan Jehova nga Dios ngan kan Jesu-Kristo. (Juan 17:3) Pamalandonga, o hunahunaa hin hilarom, an imo hinbabaroan tikang ha Pulong han Dios, ngan pakianhi an imo kalugaringon: ‘Ano an igintututdo hini ha akon mahitungod kan Jehova nga Dios? Ano nga dugang nga rason an iginhahatag hini ha akon nga higugmaon hiya ha bug-os ko nga kasingkasing, hunahuna, ngan kalag?’ (1 Timoteo 4:15) Ito nga pamalandong magtitipig han imo gugma kan Jehova nga naglalaga hin malamrag.

14. Paonan-o an pag-ampo makakabulig ha aton nga matipigan nga buhi an aton gugma kan Jehova?

 14 An usa pa nga paagi han pagtipig han imo gugma kan Jehova nga naglalaga hin malamrag amo an regular nga pag-ampo. (1 Tesalonika 5:17) Ha Kapitulo 17 hini nga libro, hinbaroan naton nga an pag-ampo usa ka presyoso nga regalo tikang ha Dios. Sugad la nga an mga relasyon han tawo nag-uuswag pinaagi han regular, tangkod nga komunikasyon, sugad man an aton relasyon kan Jehova nagpapabilin nga mapaso ngan buhi kon regular nga nag-aampo kita ha iya. Importante nga diri gud naton tugotan an aton mga pag-ampo nga magin diri kinasingkasing—pauro-utro la nga mga pulong nga waray totoo nga pagbati o kapulsanan. Kinahanglan makiistorya kita kan Jehova sugad hin usa nga bata nga nakikiistorya ha iya hinigugma nga amay. Syempre, karuyag naton makiistorya nga may pagtahod, kondi dayag, tangkod, ngan tikang ha kasingkasing. (Salmo 62:8) Oo, importante nga mga bahin han aton pagsingba an personal nga pag-aram ha Biblia ngan kinasingkasing nga pag-ampo, ngan nabulig ito ha aton nga magpabilin ha gugma han Dios.

MALIPAY HA IMO PAGSINGBA

15, 16. Kay ano nga husto la nga tagdon naton sugad nga pribilehiyo ngan bahandi an pagsangyaw han Ginhadian?

15 An personal nga pag-aram ha Biblia ngan pag-ampo mga buhat han pagsingba nga bangin ginbubuhat naton ha pribado. Kondi, yana, aton paghisgotan an usa nga bahin han pagsingba nga ginbubuhat naton ha publiko: pagsumat ha iba mahitungod han aton mga tinotoohan. Naisumat mo na ba ha iba an pipira nga mga kamatuoran han Biblia? Kon amo, nagpapahimulos ka na hin urusahon nga pribilehiyo. (Lukas 1:74) Kon iginsusumat naton ha iba an mga kamatuoran nga aton na hinbaroan mahitungod kan Jehova nga Dios, ginbubuhat naton an importante hinduro nga toka nga iginhatag ha ngatanan nga totoo nga mga Kristiano—an pagsangyaw han maopay nga sumat han Ginhadian han Dios.Mateo 24:14; 28:19, 20.

16 Gintagad ni apostol Pablo nga birilhon gud an iya ministeryo, tinatawag ito nga usa nga bahandi. (2 Korinto 4:7) An pakiistorya ha mga tawo mahitungod kan Jehova nga Dios ngan ha iya mga katuyoan amo an pinakamaopay nga buruhaton nga mahihimo mo. Pag-alagad ito ha pinakamaopay nga Agaron, ngan nagdadara ito  han pinakamaopay nga mga kapulsanan. Pinaagi han pakigbahin hini nga buruhaton, binubuligan mo an mga tawo nga tangkod an kasingkasing nga magin duok ha aton langitnon nga Amay ngan magtikang paglakat dida ha dalan ngadto ha kinabuhi nga waray kataposan! May-ada pa ba mas makapatagbaw hito nga buruhaton? Dugang pa, an pagpamatuod mahitungod kan Jehova ngan  ha iya Pulong nagdudugang han imo mismo pagtoo ngan nagpaparig-on han imo gugma ha iya. Ngan pinabibilhan gud ni Jehova an imo mga pangalimbasog. (Hebreo 6:10) An padayon ngan maduruto nga pagbuhat hito nga buruhaton nabulig ha imo nga magpabilin ha gugma han Dios.1 Korinto 15:58.

17. Kay ano nga gin-aapura an Kristiano nga ministeryo yana?

17 Importante nga hinumdoman naton nga gin-aapura an pagsangyaw han Ginhadian. An Biblia nasiring: “Magwali ka han pulong; maniguro ka gud.” (2 Timoteo 4:2) Kay ano nga gin-aapura an pagbuhat hito yana? An Pulong han Dios nagsusumat ha aton: “An daku nga adlaw ni Jehova hirani na, hirani na ngan nagdadagmit gud.” (Sepania 1:14) Oo, madagmit nga nagtitiarabot an panahon nga tatapuson ni Jehova inin bug-os nga sistema han mga butang. An mga tawo kinahanglan pahamangnoan! Kinahanglan mahibaro hira nga yana na an panahon ha pagpili kan Jehova sugad nga ira Soberano. An kataposan “diri maglalangan.”Habakuk 2:3.

18. Kay ano nga kinahanglan dayag nga singbahon naton hi Jehova kaupod han totoo nga mga Kristiano?

18 Karuyag ni Jehova nga dayag nga singbahon naton hiya kaupod han totoo nga mga Kristiano. Salit an iya Pulong nasiring: “Magpinalandunganay an usa kag usa ha aton ha pag-aghat ha gugma ngan ha mga mag-opay nga buhat; diri ta bayaan an aton pagtarotarampo, sugad han batasan han iba, kondi maglinaygayay kita labi na gud, nga iyo gintatan-aw nga an adlaw nagtitikahirani na.” (Hebreo 10:24, 25) Kon nagtatarutarampo kita kaupod han mga igkasi-tumuroo ha Kristiano nga mga katirok, may-ada kita maopay nga higayon ha pagdayaw ngan pagsingba ha aton hinigugma nga Dios. Nagpaparig-onay liwat kita ngan nagdidinasigay.

19. Paonan-o naton mapaparig-on an mga bugkos han gugma ha Kristiano nga kongregasyon?

19 Samtang nakikig-upod kita ha iba nga mga magsiringba ni Jehova, napaparig-on naton an mga bugkos han gugma ngan pagkamagsarangkay ha kongregasyon. Importante nga pamilngon naton an maopay nga mga kalidad han kada tagsa, sugad la nga hi Jehova namimiling han aton maopay nga mga kalidad. Ayaw paglaom hin kahingpitan tikang ha imo mga igkasi-tumuroo. Hinumdumi nga iba-iba an kahimtang han ngatanan ha espirituwal nga pagtubo, ngan nga nagsasayop an kada usa ha aton. (Kolosas 3:13) Pangalimbasog nga mapatubo an duok nga pakigsangkay ha  mga nahigugma hinduro kan Jehova, ngan makikita mo nga magtutubo ka ha espirituwal. Oo, an pagsingba kan Jehova kaupod han imo espirituwal nga kabugtoan mabulig ha imo nga magpabilin ha gugma han Dios. Paonan-o ginbabalosan ni Jehova adton matinumanon nga nagsisingba ha iya ngan pinaagi hito nagpapabilin ha iya gugma?

TALINGUHAA NGA MADANGAT AN “TOTOO NGA KINABUHI”

20, 21. Ano an “totoo nga kinabuhi,” ngan kay ano nga urusahon gud ito nga paglaom?

20 Ginbabalosan ni Jehova an iya matinumanon nga mga surugoon hin kinabuhi, kondi ano nga klase hin kinabuhi? Bueno, buhi ka gud ba yana? Kadam-an ha aton an masiring nga oo, buhi kita. Ha pagkamatuod, naginhawa kita, nakaon, ngan nainom. Sigurado nga buhi gud kita. Ngan ha aton mas malipayon nga mga takna, bangin sumiring pa ngani kita, “Yana pinahihimulosan gud naton hin bug-os an kinabuhi!” Kondi, iginpapasabot han Biblia nga ha bug-os nga kahulogan, waray tawo yana nga nagpapahimulos han totoo nga kinabuhi.

Karuyag ni Jehova nga pahimulosan mo an “totoo nga kinabuhi.” Pahihimulosan mo ba ito?

21 An Pulong han Dios nagsasagda ha aton nga ‘kumapot hin marig-on ha totoo nga kinabuhi.’ (1 Timoteo 6:19NW) Iginpapasabot hito nga mga pulong nga an “totoo nga kinabuhi” amo an ginlalaoman naton nga madangat ha tidaraon. Oo, kon hingpit na kita, mabubuhi kita ha pinakabug-os nga kahulogan han pulong, tungod kay magkikinabuhi kita uyon ha orihinal nga katuyoan han Dios ha aton. Ha tidaraon kon magkikinabuhi na kita ha paraiso nga tuna ha bug-os nga kahimsog, kamurayawan, ngan kalipayan, mapapahimulosan na naton an “totoo nga kinabuhi”—kinabuhi nga waray kataposan. (1 Timoteo 6:12) Diri ba urusahon gud ito nga paglaom?

22. Paonan-o ka ‘makakakapot hin marig-on ha totoo nga kinabuhi’?

22 Paonan-o kita ‘makakakapot hin marig-on ha totoo nga kinabuhi’? Dida liwat hito nga konteksto, ginsagda ni Pablo an mga Kristiano nga ‘magbuhat hin maopay’ ngan magin ‘manggaranon ha mag-opay nga mga buhat.’ (1 Timoteo 6:18) Matin-aw, kon sugad, nga daku an nakadepende ha kon paonan-o naton igin-aaplikar an mga kamatuoran nga aton hinbabaroan tikang ha Biblia. Kondi iginpasabot ba ni Pablo nga nagigin takos kita kumarawat han “totoo nga kinabuhi” pinaagi han pagbuhat hin maopay? Diri, kay an sugad nga urusahon nga mga paglaom nadepende  gud ha aton pagkarawat han “diri-takos nga pagkabuotan” han Dios. (Roma 5:15NW) Kondi, nalilipay hi Jehova ha pagbalos hadton matinumanon nga nag-aalagad ha iya. Karuyag niya nga makita ka nga nagpapahimulos han “totoo nga kinabuhi.” Adton nagpapabilin ha gugma han Dios makakalaom han malipayon, mamurayawon nga kinabuhi nga waray kataposan.

23. Kay ano nga importante an pagpabilin ha gugma han Dios?

23 An kada usa ha aton sadang magpakiana ha kalugaringon, ‘Ginsisingba ko ba an Dios ha paagi nga iginsasaysay niya dida ha Biblia?’ Kon ha kada adlaw ginsisiguro naton nga oo an aton baton, kon sugad aada kita ha husto nga dalan. Makakasarig kita nga hi Jehova an aton arayopan. Padayon nga pananalipdan niya an iya matinumanon nga katawohan tubtob ha ultimo nga masamok nga mga adlaw hinin daan nga sistema han mga butang. Talwas nga dadad-on liwat kita ni Jehova ngadto ha mahimayaon nga bag-o nga sistema han mga butang nga hirani na yana. Malilipay gud kita ha pakaeksperyensya hito nga panahon! Ngan magigin malipayon gud kita nga ginhimo naton an husto nga mga desisyon durante hinin kataposan nga mga adlaw! Kon himoon mo yana an sugad hito nga mga desisyon, magpapahimulos ka han “totoo nga kinabuhi,” an kinabuhi nga gintuyo ni Jehova nga Dios, ha kadayonan!