Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO DISISYETE

Magin Duok ha Dios Pinaagi han Pag-ampo

Magin Duok ha Dios Pinaagi han Pag-ampo
  • Kay ano nga sadang kita mag-ampo ha Dios?

  • Ano an kinahanglan buhaton naton basi pamatian han Dios?

  • Paonan-o binabaton han Dios an aton mga pag-ampo?

‘An Naghimo han langit ngan han tuna’ andam mamati ha aton mga pag-ampo

1, 2. Kay ano nga sadang tagdon naton an pag-ampo sugad nga daku nga pribilehiyo, ngan kay ano nga kinahanglan hibaroan naton an igintututdo han Biblia mahitungod hito?

KON itanding ha daku hinduro nga uniberso, gutiay gud la an tuna. Ha pagkamatuod, para kan Jehova, “nga Naghimo han mga langit ngan han tuna,” an mga nasud han katawohan sugad la hin gutiay nga turo han tubig tikang ha usa nga balde. (Salmo 115:15; Isaias 40:15) Kondi, an Biblia nasiring: “Hi Jehova hirani ha ira ngatanan nga nagsasangpit ha iya, ha ira ngatanan nga nagsasangpit ha iya hin kamatuoran. Magtutuman hiya han tinguha nira nga nahahadlok ha iya; hiya liwat makakabati han ira singgit.” (Salmo 145:18, 19) Hunahunaa la kon ano an kahulogan hito! An makagarahum-ha-ngatanan nga Maglalarang hirani ha aton ngan mamamati ha aton kon kita “nagsasangpit ha iya hin kamatuoran.” Pribilehiyo gud naton an pagdaop ha Dios ha pag-ampo!

2 Kondi, kon karuyag naton nga pamatian ni Jehova an aton mga pag-ampo, kinahanglan mag-ampo kita ha iya ha paagi nga inuuyonan niya. Paonan-o naton mabubuhat ini kon diri naton nasasabtan an igintututdo han Biblia mahitungod han pag-ampo? Importante nga hibaroan naton an ginsisiring han Kasuratan mahitungod hini nga topiko, kay an pag-ampo nabulig ha aton nga magin mas duok kan Jehova.

KAY ANO NGA SADANG KITA MAG-AMPO KAN JEHOVA?

3. Ano an usa nga importante nga rason kon kay ano nga sadang kita mag-ampo kan Jehova?

3 An usa nga importante nga rason kon kay ano nga sadang kita  mag-ampo kan Jehova amo nga gindadasig kita niya nga buhaton ito. An iya Pulong nagdadasig ha aton: “Diri kamo mabaraka hin bisan ano nga bagay; kondi ha ngatanan nga bagay tungod ha pag-ampo ngan pangamuyo upod an pagpasalamat ipahibaro niyo ha atubangan han Dios an iyo mga pinangangaro. Ngan an kamurayawan han Dios, nga labaw ha ngatanan nga hibabroan, magbabantay ha iyo mga kasingkasing ngan ha iyo mga hunahuna kan Kristo Jesus.” (Filipos 4:6, 7) Sigurado nga diri naton igbabalewaray ito nga mahigugmaon nga tagana ha aton han Supremo nga Magmarando han uniberso!

4. Paonan-o an regular nga pag-ampo kan Jehova nagpaparig-on han aton relasyon ha iya?

4 An usa pa nga rason ha pag-ampo amo nga an regular nga pag-ampo kan Jehova usa nga paagi han pagparig-on han aton relasyon ha iya. An totoo nga magsangkay diri nag-iistorya kon may-ada la hira ginkikinahanglan. Lugod, an duok nga magsangkay nagtatagad ha kada tagsa, ngan an ira pagin magsangkay nagigin mas marig-on samtang ira iginpapahayag an ira mga panhunahuna, mga kabaraka, ngan mga pagbati. Ha pipira nga mga paagi, sugad liwat hito an kahimtang may kalabotan ha aton relasyon kan Jehova nga Dios. Pinaagi han bulig hini nga libro, damu an imo hinbaroan mahitungod han igintututdo han Biblia mahitungod kan Jehova, han iya personalidad, ngan han iya mga  katuyoan. Nakilala mo hiya sugad nga totoo nga persona. An pag-ampo naghahatag ha imo han higayon ha pagpahayag han imo mga panhunahuna ngan gihilarumi nga mga pagbati ngadto ha imo langitnon nga Amay. Samtang ginbubuhat mo ito, nagigin mas duok ka kan Jehova.Jakobo 4:8.

ANO NGA MGA KINAHANGLANON AN SADANG SUNDON NATON?

5. Ano an nagpapakita nga diri ngatanan nga mga pag-ampo pinamamatian ni Jehova?

5 Namamati ba hi Jehova ha ngatanan nga mga pag-ampo? Tagda an iya ginsiring ha rebelyoso nga mga Israelita ha panahon ni propeta Isaias: “[Bisan] kon kamo maghihimo hin damu nga pag-ampo, diri ako mamamati; an iyo mga kamot puno han dugo.” (Isaias 1:15) Salit may mga buhat nga mahimo magin hinungdan nga diri pamatian han Dios an aton mga pag-ampo. Salit, basi pamatian han Dios an aton mga pag-ampo, kinahanglan sundon naton an pipira nga importante nga mga kinahanglanon.

6. Basi pamatian han Dios an aton mga pag-ampo, ano an usa nga importante nga kinahanglanon, ngan paonan-o naton masusunod ito?

6 An usa nga importante nga kinahanglanon amo an aton pagpakita hin pagtoo. (Markos 11:24) Hi apostol Pablo nagsurat: “Kon waray pagtoo diri gud mahihimo nga makalipay ha [Dios]; kay kinahanglan nga an nadaop ha Dios tumoo nga amo hiya, ngan nga hiya magbabalos han ngatanan nga nagbibiling ha iya.” (Hebreo 11:6) An pagkaada totoo nga pagtoo diri kay paghibaro la nga an Dios naeksister ngan namamati ngan binabaton niya an mga pag-ampo. An pagtoo pinamamatud-an pinaagi han aton mga buhat. Kinahanglan ipakita naton an matin-aw nga ebidensya nga may-ada kita pagtoo pinaagi han aton paagi han pagkinabuhi kada adlaw.Jakobo 2:26.

7. (a) Kay ano nga sadang kita magin matinalahuron kon nakikiistorya kan Jehova ha pag-ampo? (b) Kon nag-aampo ha Dios, paonan-o naton maipapakita an pagpaubos ngan sinseridad?

7 Ginkikinahanglan liwat ni Jehova nga adton nadaop ha iya ha pag-ampo magbuhat hito nga may pagpaubos ngan sinseridad. Diri ba damu an aton mga hinungdan nga magin mapainubsanon kon nakikiistorya kita kan Jehova? Kon an mga tawo may-ada higayon nga makiistorya ha usa nga hadi o presidente, kasagaran  nga ginbubuhat nira ito ha matinalahuron nga paagi, kinikilala an hitaas nga katungdanan han magmarando. Labi pa gud nga sadang kita magin matinalahuron kon nadaop kita kan Jehova! (Salmo 138:6) Angay la, kay hiya ‘an Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan.’ (Genesis 17:1) Kon nag-aampo kita ha Dios, an paagi han aton pagdaop ha iya sadang magpakita nga mapainubsanon nga kinikilala naton an aton kahimtang ha iya atubangan. An sugad nga pagpaubos magpapagios liwat ha aton nga mag-ampo hin sinsero tikang ha aton kasingkasing, linilikyan an rutina la, pauro-utro nga mga pag-ampo.Mateo 6:7, 8.

8. Paonan-o kita magios uyon ha aton igin-aampo?

8 An usa pa nga kinahanglanon basi pamatian kita han Dios amo an paggios uyon ha aton mga pag-ampo. Ginlalaoman ni Jehova nga bubuhaton naton an ngatanan nga mahihimo naton uyon ha aton igin-aampo. Pananglitan, kon mag-ampo kita nga, “Tagan mo kami niyan hin kan-on namon ha ikinaadlaw,” kinahanglan magtrabaho kita hin maduruto han bisan ano nga trabaho nga mahihimo naton. (Mateo 6:11; 2 Tesalonika 3:10) Kon mag-ampo kita para han bulig nga malamposan an usa nga kaluyahan ha unod, kinahanglan magin maikmat kita nga likyan an mga kahimtang ngan mga sitwasyon nga mahimo maggiya ha aton ngadto ha pagsulay. (Kolosas 3:5) Dugang pa hinin importante nga mga kinahanglanon, may-ada mga pakiana mahitungod han pag-ampo nga kinahanglan hibaroan naton an baton.

PAGBATON HA PIPIRA NGA MGA PAKIANA MAHITUNGOD HAN PAG-AMPO

9. Kan kanay kita sadang mag-ampo, ngan pinaagi kan kanay?

9 Kan kanay kita sadang mag-ampo? Gintutdoan ni Jesus an iya mga sumurunod nga mag-ampo ngadto ha ‘Amay naton, nga adto ha langit.’ (Mateo 6:9) Salit, an aton mga pag-ampo kinahanglan ngadto gud la kan Jehova nga Dios. Kondi, ginkikinahanglan ni Jehova nga kilalahon naton an katungdanan han iya bugtong nga Anak, hi Jesu-Kristo. Sugad han hinbaroan naton ha Kapitulo 5, sinugo hi Jesus nganhi ha tuna basi magin lukat ha pagtubos ha aton tikang ha sala ngan kamatayon. (Juan 3:16; Roma 5:12) Hiya an pinili nga Hitaas nga Saserdote ngan Hukom. (Juan 5:22; Hebreo 6:20) Salit, an Kasuratan nagsusugo ha aton nga ighalad  an aton mga pag-ampo pinaagi kan Jesus. Hiya mismo nagsiring: “Ako amo an dalan, ngan an kamatuoran, ngan an kinabuhi; waray bisan hin-o nga maabot ha Amay, kon diri maagi ha akon.” (Juan 14:6) Basi pamatian an aton mga pag-ampo, kinahanglan mag-ampo kita ngadto la kan Jehova pinaagi han iya Anak.

10. Kay ano nga waray espisipiko nga posisyon nga ginkikinahanglan kon kita nag-aampo?

10 Kinahanglan ba an espesyal nga posisyon kon kita nag-aampo? Diri. Hi Jehova diri nagkikinahanglan hin bisan ano nga espisipiko nga posisyon, han mga kamot o han bug-os nga lawas. An Biblia nagtututdo nga ha pag-ampo, kinakarawat an magkalainlain nga posisyon. Upod na hini an paglingkod, pagduko, pagluhod, ngan pagtindog. (1 Kronikas 17:16; Nehemia 8:6; Daniel 6:10; Markos 11:25) An importante gud, diri an usa nga espesyal nga posisyon nga makikita han iba, kondi an husto nga kahimtang han kasingkasing. Ha pagkamatuod, durante han aton adlaw-adlaw nga mga buruhaton o kon aada kita ha kasuruk-an, mahimo kita mag-ampo hin hilom bisan hain kita. Pinamamatian ni Jehova an sugad nga mga pag-ampo bisan kon bangin diri ito hinbabaroan hadton nakapalibot ha aton.Nehemia 2:1-6.

11. Ano an pipira nga personal nga mga panginahanglan nga angay naton ig-ampo?

11 Ano an puydi naton ig-ampo? An Biblia nagsasaysay: “Kon mangaro kita hin bisan ano nga bagay sumala ha iya kaburut-on, mamamati hiya [Jehova] ha aton.” (1 Juan 5:14) Salit mahimo naton ig-ampo an bisan ano nga nahiuuyon ha kaburut-on han Dios. Kaburut-on ba niya nga ig-ampo naton an mahitungod han personal nga mga butang nga nakakapabaraka ha aton? Oo! An pag-ampo kan Jehova pariho gud ha pakiistorya ha usa nga duok nga sangkay. Mahimo kita makiistorya hin dayag, ‘iginhuhuwad an aton kasingkasing’ ngadto ha Dios. (Salmo 62:8) Husto la nga mangaro kita han baraan nga espiritu, kay mabulig ito ha aton nga buhaton an husto. (Lukas 11:13) Mahimo liwat kita mangaro hin giya ha paghimo hin maaramon nga mga desisyon ngan hin kusog basi malamposan an mga kakurian. (Jakobo 1:5) Kon kita nakakasala, sadang kita mangaro hin pasaylo basado ha halad ni Kristo. (Efeso 1:3, 7) Syempre, diri la personal nga mga panginahanglan an sadang ig-ampo naton. Sadang kita mag-ampo diri la  para ha aton kalugaringon kondi para liwat ha iba nga mga tawo—mga kapamilya ngan mga igkasi-magsiringba.Buhat 12:5; Kolosas 4:12.

12. Paonan-o naton maipapakita nga gintatagad naton nga pinakaimportante an mga butang may kalabotan ha aton langitnon nga Amay ha aton mga pag-ampo?

12 An mga butang may kalabotan kan Jehova nga Dios sadang hatagan hin siyahan nga importansya ha aton mga pag-ampo. Sigurado nga may-ada kita rason ha pagpahayag hin kinasingkasing nga pagdayaw ngan pagpasalamat ha iya tungod han ngatanan nga iya pagkamaopay. (1 Kronikas 29:10-13) Iginhatag ni Jesus an modelo nga pag-ampo nga nahisurat ha Mateo 6:9-13, diin gintutdoan kita niya nga mag-ampo nga pagbaraanon an ngaran han Dios, karuyag sidngon, tagdon ito sugad nga sagrado. Sunod nga gin-unabi nga kumanhi an Ginhadian han Dios ngan matuman an iya kaburut-on ha tuna sugad la ha langit. Ginhatagan ni Jesus hin atensyon an personal nga mga butang katapos la niya unabihon inin importante nga mga butang may kalabotan kan Jehova. Ha sugad man nga paagi, kon iginhahatag naton ha Dios an pinakaimportante nga bahin ha aton mga pag-ampo, ipinapakita naton nga interesado kita diri la ha aton kalugaringon nga kaopayan.

13. Ano an iginpapakita han Kasuratan mahitungod han kahilaba han kinakarawat nga mga pag-ampo?

13 Mationan-o kahilaba an aton mga pag-ampo? An Biblia waray ginsiring nga limitasyon kon mationan-o kahilaba an pribado o panpubliko nga mga pag-ampo. Puydi nga halipot la ito nga pag-ampo antes kumaon o hilaba nga pribado nga pag-ampo diin iginsusumat naton kan Jehova an aada ha aton kasingkasing. (1 Samuel 1:12, 15) Kondi, ginkondenar ni Jesus an nagpapakamatadong-ha-kalugaringon nga mga tawo nga naghimo hin higlaba, parayaw la nga mga pag-ampo nga hinbabatian han iba. (Lukas 20:46, 47) An sugad nga mga pag-ampo diri nakakalipay kan Jehova. An importante amo nga an aton pag-ampo kinahanglan nagtitikang ha aton kasingkasing. Salit, an kahilaba han kinakarawat nga mga pag-ampo mahimo magkaiba-iba sumala ha mga panginahanglan ngan mga kahimtang.

Pamamatian an imo pag-ampo ha bisan ano nga okasyon

14. Ano an iginpapasabot han Biblia ha pagdasig hito ha aton nga ‘magpadayon ha pag-ampo,’ ngan ano an nakakaliaw mahitungod hini?

14 Mationan-o kaagsob kita mag-aampo? An Biblia nagdadasig  ha aton nga ‘magpadayon ha pag-ampo,’ ‘magmaduruto ha pag-ampo,’ ngan ‘mag-ampo nga waray udong-udong.’ (Mateo 26:41; Roma 12:12; 1 Tesalonika 5:17) Syempre, diri ini nangangahulogan nga kinahanglan mag-ampo kita kan Jehova ha ngatanan nga takna han adlaw. Lugod, ginsasagda kita han Biblia nga mag-ampo hin regular, padayon nga nagpapasalamat kan Jehova tungod han iya pagkamaopay ha aton ngan naglalaom ha iya para han giya, pagliaw, ngan kusog. Diri ba nakakaliaw hibaroan nga diri linilimitahan ni Jehova kon mationan-o kahilaba o kon mationan-o kaagsob kita puydi makiistorya ha iya ha pag-ampo? Kon inaapresyar gud naton an pribilehiyo ha pag-ampo, mamimiling kita hin damu nga mga higayon nga mag-ampo ha aton langitnon nga Amay.

15. Kay ano nga sadang kita magsiring hin “Amen” ha kataposan han personal ngan panpubliko nga mga pag-ampo?

15 Kay ano nga sadang kita sumiring hin “Amen” ha kataposan han pag-ampo? An pulong nga “amen” nangangahulogan hin “sigurado,” o “matuman unta.” Ipinapakita han mga ehemplo ha Kasuratan nga husto an pagsiring hin “Amen” ha kataposan han personal ngan panpubliko nga mga pag-ampo. (1 Kronikas 16:36; Salmo 41:13) Ha pagsiring hin “Amen” ha kataposan han aton kalugaringon nga pag-ampo, ginpaparig-on naton nga sinsero kita ha aton mga ginsiring. Kon kita nasiring hin “Amen”—ha hilom man o ha daku nga tingog—ha kataposan han panpubliko nga pag-ampo han usa nga nanguna, iginpapasabot naton nga nauyon kita ha mga iginpahayag.1 Korinto 14:16.

KON PAONAN-O BINABATON HAN DIOS AN ATON MGA PAG-AMPO

16. Ano an masasarigan naton mahitungod han pag-ampo?

16 Binabaton gud ba ni Jehova an mga pag-ampo? Oo! May-ada kita marig-on nga basihan ha pagsarig nga binabaton han “Parapamati han pag-ampo” an sinsero nga mga pag-ampo han minilyon nga mga tawo. (Salmo 65:2NW) Binabaton ni Jehova an aton mga pag-ampo ha magkalainlain nga mga paagi.

17. Kay ano nga mahimo sidngon nga ginagamit han Dios an iya mga anghel ngan an iya mga surugoon dinhi ha tuna ha pagbaton ha aton mga pag-ampo?

17 Ginagamit ni Jehova an iya mga anghel ngan an iya mga  surugoon dinhi ha tuna ha pagbaton han mga pag-ampo. (Hebreo 1:13, 14) Damu na an mga eksperyensya han mga tawo nga nag-ampo ha Dios para han bulig nga masabtan nira an Biblia ngan diri nag-iiha katapos hito may nakakaistorya hira nga usa han mga surugoon ni Jehova. Ini nga mga eksperyensya naghahatag hin ebidensya han giya han mga anghel ha buruhaton nga pagsangyaw han Ginhadian. (Pahayag 14:6) Basi batunon an aton mga pag-ampo ha panahon nga nanginginahanglan gud kita hin bulig, mahimo pagiuson ni Jehova an usa nga Kristiano nga bumulig ha aton.Proberbios 12:25; Jakobo 2:16.

Ha pagbaton ha aton mga pag-ampo, mahimo pagiuson ni Jehova an usa nga Kristiano nga bumulig ha aton

18. Paonan-o ginagamit ni Jehova an iya baraan nga espiritu ngan an iya Pulong ha pagbaton ha mga pag-ampo han iya mga surugoon?

 18 Ginagamit liwat ni Jehova nga Dios an iya baraan nga espiritu ngan an iya Pulong, an Biblia, ha pagbaton ha mga pag-ampo han iya mga surugoon. Bangin batunon niya an aton mga pag-ampo para han bulig nga malamposan an mga kakurian pinaagi han paghatag ha aton hin giya ngan kusog pinaagi han iya baraan nga espiritu. (2 Korinto 4:7) Agsob nga an baton ha aton mga pag-ampo para han giya nagtitikang ha Biblia, diin iginhahatag ni Jehova ha aton an bulig ha paghimo hin maaramon nga mga desisyon. Bangin may mabasa kita nga makakabulig nga mga teksto durante han aton personal nga pag-aram ha Biblia ngan samtang binabasa naton an Kristiano nga mga publikasyon, sugad hini nga libro. An Kasuratanhon nga mga punto nga kinahanglan hunahunaon naton bangin ipatin-aw ha aton pinaagi han iginsasaysay ha Kristiano nga katirok o pinaagi han mga komento han usa nga tigurang ha kongregasyon nga interesado ha aton kaopayan.Galasia 6:1.

19. Ano an sadang hinumdoman naton kon usahay baga in diri binabaton an aton mga pag-ampo?

19 Kon baga in maiha batunon ni Jehova an aton mga pag-ampo, diri gud tungod kay diri niya mababaton ito. Lugod, kinahanglan hinumdoman naton nga binabaton ni Jehova an mga pag-ampo sumala ha iya kaburut-on ngan ha iya itinanda nga panahon. Maaram hiya han aton mga panginahanglan ngan kon paonan-o ihahatag ito ha mas maopay nga paagi kay ha mahihimo naton. Agsob nga ginpapasagdan niya nga magpadayon kita ha ‘pangamuyo,  pamiling, ngan pagtuktok.’ (Lukas 11:5-10) An sugad nga pagkamapinadayunon nagpapakita ha Dios nga sinsero gud an aton hingyap ngan putli an aton pagtoo. Dugang pa, mahimo batunon ni Jehova an aton mga pag-ampo ha paagi nga diri matin-aw ha aton. Pananglitan, mahimo niya batunon an aton pag-ampo mahitungod han usa ka partikular nga kakurian, diri pinaagi han pagkuha hito nga kakurian, kondi pinaagi han paghatag ha aton hin kusog basi makailob.Filipos 4:13.

20. Kay ano nga sadang pahimulosan naton hin bug-os an presyoso nga pribilehiyo ha pag-ampo?

20 Mapasalamaton gud kita nga an Maglalarang hinin daku hinduro nga uniberso duok ha ngatanan nga natawag han iya ngaran ha husto nga paagi ha pag-ampo! (Salmo 145:18) Hinaot pahimulosan naton hin bug-os an presyoso nga pribilehiyo ha pag-ampo. Kon buhaton naton ito, magkakaada kita makalilipay nga paglaom nga magin mas duok gud kan Jehova, an Paramapati han pag-ampo.