Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO DISIOTSO

An Bawtismo Ngan an Imo Relasyon ha Dios

An Bawtismo Ngan an Imo Relasyon ha Dios
  • Paonan-o ginbabawtismohan an usa nga tawo basi magin Kristiano?

  • Ano nga mga pitad an kinahanglan buhaton mo basi magin kwalipikado ha bawtismo?

  • Paonan-o an usa ka tawo nagdidedikar ngadto ha Dios?

  • Ano an espesyal nga hinungdan ha pagpabawtismo?

1. Kay ano nga naghangyo an Etiopiahanon nga opisyal ha palasyo nga bawtismohan hiya?

“KITAA, iini na an tubig, ano pa an nakakaulang pagbaptis ha akon?” Ito an iginpakiana han Etiopiahanon nga opisyal ha palasyo han siyahan nga siglo. Pinamatud-an na ha iya han Kristiano nga hi Felipe, nga hi Jesus an iginsaad nga Mesias. Tungod kay nabantad an iya kasingkasing han iya hinbaroan tikang ha Kasuratan,  ginios an Etiopiahanon nga lalaki uyon ha iya hinbaroan. Ipinakita niya nga karuyag niya mabawtismohan!Buhat 8:26-36.

2. Kay ano nga sadang mo hunahunaon hin seryoso an mahitungod han bawtismo?

2 Kon imo gin-adman hin maopay an nauna nga mga kapitulo hini nga libro upod han usa han mga Saksi ni Jehova, bangin andam ka na magpakiana, ‘Ano an nakakaulang ha akon ha pagpabawtismo?’ Yana hinbaroan mo na an mahitungod han saad han Biblia nga kinabuhi nga waray kataposan ha Paraiso. (Lukas 23:43; Pahayag 21:3, 4) Hinbaroan mo na liwat an mahitungod han totoo nga kahimtang han mga patay ngan an paglaom ha pagkabanhaw. (Eklesiastes 9:5; Juan 5:28, 29) Bangin nakikig-upod ka na ha mga Saksi ni Jehova ha ira mga katirok han kongregasyon ngan nakikita mo mismo kon paonan-o nira ginbubuhat an totoo nga relihiyon. (Juan 13:35) Labaw ha ngatanan, bangin gintikangan mo na an pagpatubo hin personal nga relasyon kan Jehova nga Dios.

3. (a) Ano an iginsugo ni Jesus ha iya mga sumurunod? (b) Paonan-o ginbubuhat an bawtismo ha tubig?

3 Paonan-o mo maipapakita nga karuyag mo mag-alagad ha Dios? Hi Jesus nagsiring ha iya mga sumurunod: “Lakat kamo, ngan manhimo kamo hin mga tinon-an ha ngatanan nga mga nasud ngan pamaptisan hira.” (Mateo 28:19) Hi Jesus mismo nagpakita hin susbaranan pinaagi han pagpabawtismo ha tubig. Waray hiya wisiki hin tubig, ngan waray hiya buboi hin gutiay la nga tubig ha iya ulo. (Mateo 3:16) An pulong nga “pagbawtismo” nagtikang ha Griego nga pulong nga nangangahulogan hin “pagpailarom.” Salit an Kristiano nga bawtismo nangangahulogan hin bug-os nga pag-unlod, o pagpailarom ha tubig.

4. Ano an iginpapasabot han bawtismo ha tubig?

4 An bawtismo ha tubig usa nga kinahanglanon para ha ngatanan nga naruruyag magkaada relasyon kan Jehova nga Dios. An pagpabawtismo nagpapakita ha publiko nga hingyap mo nga mag-alagad ha Dios. Ipinapakita hito nga nalilipay ka ha pagbuhat han kaburut-on ni Jehova. (Salmo 40:7, 8) Kondi, basi magin kwalipikado ha bawtismo, kinahanglan buhaton mo an pipira nga partikular nga mga pitad.

 GINKIKINAHANGLAN AN KAHIBARO NGAN PAGTOO

5. (a) Ano an siyahan nga pitad basi magin kwalipikado ha bawtismo? (b) Kay ano nga importante an pagtambong ha Kristiano nga mga katirok han kongregasyon?

5 Gintikangan mo na an siyahan nga pitad. Paonan-o? Pinaagi han pagkuha hin kahibaro mahitungod kan Jehova nga Dios ngan kan Jesu-Kristo, bangin pinaagi han sistematiko nga pag-aram ha Biblia. (Juan 17:3) Kondi damu pa an kinahanglan mo hibaroan. Karuyag han mga Kristiano nga ‘mapuno hira han husto nga kahibaro ha kaburut-on han Dios.’ (Kolosas 1:9NW) May kalabotan hini, makakabulig gud ha imo an pagtambong ha mga katirok han kongregasyon han mga Saksi ni Jehova. Importante an pagtambong ha sugad nga mga katirok. (Hebreo 10:24, 25) Pinaagi han regular nga pagtambong ha mga katirok mabubuligan ka nga mag-uswag an imo kahibaro mahitungod ha Dios.

An pagkaada husto nga kahibaro ha Pulong han Dios usa ka importante nga pitad basi magin kwalipikado ha bawtismo

6. Mationan-o kadamu nga kahibaro ha Biblia an ginkikinahanglan basi magin kwalipikado ka ha bawtismo?

6 Syempre, diri kinahanglan nga hibaroan mo an ngatanan dida ha Biblia basi magin kwalipikado ha bawtismo. An Etiopiahanon nga opisyal ha palasyo may-ada gutiay nga kahibaro, kondi nagkinahanglan hiya hin bulig basi masabtan an pipira nga bahin han Kasuratan. (Buhat 8:30, 31) Ha sugad man nga paagi, damu pa an kinahanglan mo mahibaroan. Ha pagkamatuod, diri ka gud maundang ha pagkuha hin kahibaro mahitungod ha Dios. (Eklesiastes 3:11) Kondi, antes ka mabawtismohan, kinahanglan hibaroan ngan karawaton mo bisan la an basihan nga mga katutdoan han Biblia. (Hebreo 5:12) Nahiuupod ha sugad nga mga katutdoan an kamatuoran mahitungod han kahimtang han mga patay ngan an pagkaimportante han ngaran han Dios ngan han iya Ginhadian.

7. Ano an sadang magin epekto ha imo han pag-aram ha Biblia?

7 Kondi, an kahibaro la diri pa igo, kay “kon waray pagtoo diri gud mahihimo nga makalipay ha [Dios].” (Hebreo 11:6) An Biblia nagsusumat ha aton nga han an pipira nga mga tawo ha kadaan nga syudad han Korinto nakabati ha mensahe han mga Kristiano, hira “nanoo ngan pinanbaptisan.” (Buhat 18:8) Ha sugad man nga paagi, an pag-aram ha Biblia sadang magparig-on han  imo pagtoo nga ito an giniyahan nga Pulong han Dios. Sadang ito makabulig ha imo nga tumoo ha mga saad han Dios ngan ha nakakaluwas nga gahum han halad ni Jesus.Josue 23:14; Buhat 4:12; 2 Timoteo 3:16, 17.

PAGSUMAT HA IBA HAN KAMATUORAN HAN BIBLIA

8. Ano an magpapagios ha imo nga isumat ha iba an imo hinbabaroan?

8 Samtang nagtutubo ha imo kasingkasing an pagtoo, makukurian ka nga diri isumat ha iba an imo hinbabaroan. (Jeremias 20:9) Mapapagios ka gud nga isumat ha iba an mahitungod ha Dios ngan han iya mga katuyoan.2 Korinto 4:13.

An pagtoo sadang magpagios ha imo nga isumat ha iba an imo tinotoohan

9, 10. (a) Hin-o an mahimo mo tikangan sumatan han kamatuoran han Biblia? (b) Ano an sadang mo buhaton kon karuyag mo makigbahin ha organisado nga pagsangyaw han mga Saksi ni Jehova?

9 Mahimo ka magtikang ha pagsumat ha iba han kamatuoran han Biblia pinaagi han mataktika nga pag-istorya mahitungod hito ha imo mga paryente, kasangkayan, mga amyaw, ngan mga katrabaho. Pag-abot han panahon, maruruyag ka na makigbahin ha organisado nga pagsangyaw han mga Saksi ni Jehova. Hito nga punto, ayaw pag-alang ha pakiistorya mahitungod hini ha Saksi nga nagtututdo ha imo han Biblia. Kon nakikita nga kwalipikado ka na ha ministeryo ha publiko, duha nga tigurang ha kongregasyon an makikiistorya ha imo ngan ha imo magturutdo.

10 Mabulig ini ha imo nga mas makilala an pipira nga Kristiano nga mga tigurang, nga nagmamangno ha panon han Dios. (Buhat 20:28; 1 Pedro 5:2, 3) Kon makita hini nga mga tigurang nga imo nasasabtan ngan tinotoohan an basihan nga mga katutdoan han Biblia, nagkikinabuhi ka na uyon ha mga prinsipyo han Dios, ngan karuyag mo gud nga magin usa han mga Saksi ni Jehova, ira ipapahibaro ha imo nga kwalipikado ka na makigbahin ha ministeryo ha publiko sugad nga diri-bawtismado nga magwarali han maopay nga sumat.

11. Ano nga mga pagbag-o an bangin kinahanglan buhaton han iba antes hira magin kwalipikado ha ministeryo ha publiko?

11 Ha luyo nga bahin, bangin kinahanglan nga maghimo ka hin pipira nga mga pagbag-o ha imo estilo han pagkinabuhi ngan mga batasan basi magin kwalipikado ka ha ministeryo ha publiko. Bangin upod na hini an pag-undang ha pipira nga mga  buhat nga igintatago mo ha iba. Salit, antes ka magpakiana mahitungod han pagin diri-bawtismado nga magwarali, kinahanglan inundang ka na ha pagbuhat han seryoso nga mga sala, sugad han seksuwal nga imoralidad, paghubog, ngan pag-abuso ha droga.1 Korinto 6:9, 10; Galasia 5:19-21.

PAGBASOL NGAN KAKOMBIRTE

12. Kay ano nga kinahanglanon an pagbasol?

12 Kinahanglanon an iba pa nga mga pitad antes ka magin kwalipikado ha bawtismo. Hi apostol Pedro nagsiring: “Magbasol . . . ngan magbalik kamo, basi an iyo mga sala mapara.” (Buhat 3:19) An pagbasol amo an sinsero nga kasubo tungod han imo nabuhat. Angayan gud an pagbasol kon an usa ka tawo nagkinabuhi hadto ha imoral nga paagi, kondi kinahanglanon liwat ito bisan kon an usa nagkikinabuhi nga limpyo ha moral. Kay ano? Tungod kay magpakasasala an ngatanan nga tawo ngan nagkikinahanglan hin pagpasaylo han Dios. (Roma 3:23; 5:12) Antes mag-aram ha Biblia, diri ka maaram kon ano an kaburut-on han Dios. Salit posible ba nga magkinabuhi ka ha paagi nga bug-os nga nahiuuyon ha iya kaburut-on? Kinahanglanon kon sugad an pagbasol.

13. Ano an kakombirte?

13 An pagbasol kinahanglan sundan han kakombirte, o ‘pagbalik.’ Kinahanglan buhaton mo an labaw pa kay ha pagbasol la. Kinahanglan isalikway mo an imo daan nga paagi han pagkinabuhi ngan magin determinado gud nga bubuhaton mo an husto tikang yana. An pagbasol ngan kakombirte mga pitad nga kinahanglan buhaton mo antes magpabawtismo.

PAGDEDIKAR HAN IMO KALUGARINGON

14. Ano nga importante nga pitad an kinahanglan mo buhaton antes magpabawtismo?

14 May-ada usa pa nga importante nga pitad nga kinahanglanon antes magpabawtismo. Kinahanglan idedikar mo an imo kalugaringon ngadto kan Jehova nga Dios.

Nagdedikar ka na ba han imo kalugaringon ngadto ha Dios pinaagi han pag-ampo?

15, 16. Ano an kahulogan han pagdedikar han imo kalugaringon ngadto ha Dios, ngan ano an nagpapagios ha usa ka tawo nga buhaton ini?

15 Kon imo igindidedikar an imo kalugaringon ngadto kan Jehova  nga Dios pinaagi han sinsero nga pag-ampo, nagsasaad ka nga ihahatag mo ha iya an imo esklusibo nga debosyon ha kadayonan. (Deuteronomio 6:15) Kondi, kay ano nga maruruyag an usa ka tawo nga buhaton ito? Bueno, pananglitan an usa nga lalaki nagtitikang mangolitawo ha usa nga babaye. Samtang mas nakikilala niya an babaye ngan nakikita niya nga may-ada hiya mag-opay nga mga kalidad, mas naruruyag hiya ha iya. Pag-abot han panahon, natural la nga iya hahangyoon hiya nga magpakasal ha iya. Totoo, an pagpakasal mangangahulogan hin pagkarawat hin dugang nga mga responsabilidad. Kondi an gugma magpapagios ha iya nga buhaton ito nga importante nga pitad.

16 Kon nakikilala mo hi Jehova ngan nahibabaro ka ha paghigugma ha iya, napapagios ka nga mag-alagad ha iya nga waray mga kondisyon o mga tubtoban ha pagsingba ha iya. An bisan hin-o nga naruruyag sumunod ha Anak han Dios, nga hi Jesu-Kristo, kinahanglan ‘magsalikway han iya kalugaringon.’ (Markos 8:34NW) Iginsasalikway naton an aton kalugaringon pinaagi han pagsiguro nga an aton mga hingyap ngan mga tumong diri nakakapugong ha aton bug-os nga pagsugot ha Dios. Salit, antes ka mabawtismohan, an pagbuhat han kaburut-on ni Jehova nga Dios kinahanglan amo an magin siyahan nga katuyoan mo ha kinabuhi.1 Pedro 4:2.

PAGLAMPOS HA KAHADLOK NGA MAPAKYAS

17. Kay ano nga an iba bangin nag-aalang ha pagdedikar ngadto ha Dios?

17 An iba nag-aalang ha pagdedikar ngadto kan Jehova tungod kay baga in nahahadlok hira ha pagbuhat han sugad kaseryoso nga pitad. Bangin nahahadlok hira ha pagin may baratunon ha Dios sugad nga dedikado nga Kristiano. Tungod kay nahahadlok nga bangin mapakyas nira ngan mapasubo hi Jehova, naghuhunahuna hira nga pinakamaopay an diri na la pagdedikar ngadto ha iya.

18. Ano an magpapagios ha imo nga magdedikar ngadto kan Jehova?

18 Samtang nahibabaro ka ha paghigugma kan Jehova, mapapagios ka ha pagdedikar ngadto ha iya ngan ha pagbuhat han imo pinakamaopay ha pagkinabuhi uyon hito. (Eklesiastes  5:4) Katapos han imo dedikasyon, sigurado nga maruruyag ka nga ‘gumawi nga takos ha Ginoo, nga nakakalipay ha iya.’ (Kolosas 1:10) Tungod han imo gugma ha Dios, diri ka maghuhunahuna nga makuri hinduro an pagbuhat han iya kaburut-on. Sigurado nga mauyon ka kan apostol Juan, nga nagsurat: “Amo ini an gugma han Dios, nga pagtumanon ta an iya mga sugo; ngan an iya mga sugo diri magbug-at.”1 Juan 5:3.

19. Kay ano nga diri ka angay mahadlok ha pagdedikar ngadto ha Dios?

19 Diri kinahanglan nga magin hingpit ka basi magdedikar ngadto ha Dios. Maaram hi Jehova han imo mga limitasyon ngan diri gud hiya naglalaom nga buhaton mo an labaw kay ha imo mahihimo. (Salmo 103:14) Karuyag niya nga maglampos ka ngan hiya masuporta ngan mabulig ha imo. (Isaias 41:10) Makakasiguro  ka nga kon sumarig ka kan Jehova ha bug-os mo nga kasingkasing, hiya “magtututdo han imo mga agianan.”Proberbios 3:5, 6.

PAGSIMBOLO HAN IMO DEDIKASYON PINAAGI HAN PAGPABAWTISMO

20. Kay ano nga an pagdedikar ngadto kan Jehova diri puydi magpabilin nga hilom la?

20 An pamalandong ha mga butang nga aton pa la ginhisgotan mabulig ha imo ha pagdedikar han imo kalugaringon ngadto kan Jehova pinaagi han pag-ampo. An ngatanan nga nahigugma  gud ha Dios kinahanglan liwat nga maghimo hin ‘dayag nga pagpahayag para ha kaluwasan.’ (Roma 10:10NW) Paonan-o mo bubuhaton ito?

An bawtismo nangangahulogan hin kamatay ha aton daan nga paagi han pagkinabuhi ngan pagin buhi ha pagbuhat han kaburut-on han Dios

21, 22. Paonan-o mo mahihimo an “dayag nga pagpahayag” han imo pagtoo?

21 Ipahibaro ha koordinetor han lawas han mga tigurang han iyo kongregasyon nga karuyag mo na magpabawtismo. Maghihikay hiya nga repasuhon ha imo han pipira nga tigurang an damu nga mga pakiana nga naghihisgot han basihan nga mga katutdoan han Biblia. Kon nagkakauruyon ini nga mga tigurang nga kwalipikado ka na, susumatan ka nira nga mahimo ka na magpabawtismo ha sunod nga higayon. * Ha sugad nga mga okasyon, kasagaran nga may-ada pahayag nga nagrirepaso han kahulogan han bawtismo. Katapos hito, ginhahangyo han mamumulong an ngatanan nga mga kandidato ha bawtismo nga batunon an duha nga simple nga pakiana sugad nga usa nga paagi han “dayag nga pagpahayag” han ira pagtoo.

22 An bawtismo mismo amo an nagpapakilala ha imo ha publiko nga ikaw usa nga tawo nga nagdedikar na ngadto ha Dios ngan usa na yana han mga Saksi ni Jehova. An mga kandidato ha bawtismo bug-os nga iginpapailarom ha tubig ha pagpakita ha publiko nga nagdedikar na hira ngadto kan Jehova.

AN KAHULOGAN HAN IMO BAWTISMO

23. Ano an kahulogan han pagin nabawtismohan “ha ngaran han Amay, han Anak, ngan han espiritu santo”?

23 Hi Jesus nagsiring nga an iya mga disipulo babawtismohan “ha ngaran han Amay, han Anak, ngan han espiritu santo.” (Mateo 28:19) Nangangahulogan ini nga kinikilala han kandidato ha bawtismo an awtoridad ni Jehova nga Dios ngan ni Jesu-Kristo. (Salmo 83:18; Mateo 28:18) Kinikilala liwat niya an gahum ngan buruhaton han baraan nga espiritu, o aktibo nga pwersa han Dios.Galasia 5:22, 23; 2 Pedro 1:21.

24, 25. (a) Ano an ginsisimbolohan han bawtismo? (b) Ano nga pakiana an kinahanglan batunon?

24 Kondi, an bawtismo diri kay pagpailarom la ha tubig. Usa  ito nga simbolo han importante hinduro nga butang. An pagpailarom ha tubig nagsisimbolo nga namatay ka na ha imo daan nga paagi han pagkinabuhi. Ngan an paghaw-asa tikang ha tubig nagpapasabot nga buhi ka na yana ha pagbuhat han kaburut-on han Dios. Hinumdumi liwat nga nagdedikar ka na ngadto kan Jehova nga Dios mismo, diri ha usa nga trabaho, ha usa nga katuyoan, ha iba nga mga tawo, o ha usa nga organisasyon. An imo dedikasyon ngan bawtismo amo an tinikangan han duok gud nga pakigsangkay ha Dios—usa nga duok hinduro nga relasyon ha iya.Salmo 25:14.

25 An bawtismo diri naggagarantiya hin kaluwasan. Hi apostol Pablo nagsurat: ‘Talinguhaon niyo an pagbuhat para ha iyo kalugaringon nga kaluwasan nga may kahadlok ngan pangurog.’ (Filipos 2:12) Tinikangan pa la an bawtismo. An pakiana amo ini, Paonan-o ka makakapabilin ha gugma han Dios? Babatunon ini ha aton kataposan nga kapitulo.

^ par. 21 An mga pagbawtismo regular nga bahin han tinuig nga mga asembleya ngan mga kombensyon nga gindudumara han mga Saksi ni Jehova.