Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO KINSE

An Pagsingba nga Inuuyonan han Dios

An Pagsingba nga Inuuyonan han Dios
  • An ngatanan ba nga mga relihiyon nakakalipay ha Dios?

  • Paonan-o naton makikilala an totoo nga relihiyon?

  • Hin-o an totoo nga mga magsiringba han Dios dinhi ha tuna yana?

1. Paonan-o kita magpapahimulos kon singbahon naton an Dios ha husto nga paagi?

HI Jehova nga Dios nagtatagad gud ha aton ngan karuyag niya nga magpahimulos kita han iya mahigugmaon nga giya. Kon singbahon naton hiya ha husto nga paagi, magigin malipayon kita ngan malilikyan naton an damu nga mga problema ha kinabuhi. Makakarawat liwat naton an iya bendisyon ngan an iya bulig. (Isaias 48:17) Kondi, ginatos an mga relihiyon nga nag-aangkon nga nagtututdo hira han kamatuoran mahitungod ha Dios. Pero daku hinduro an ira pagkaiba-iba ha ira mga katutdoan mahitungod ha kon hin-o an Dios ngan kon ano an ginlalaoman niya ha aton.

2. Paonan-o naton mahibabaroan an husto nga paagi han pagsingba kan Jehova, ngan ano nga ilustrasyon an nabulig ha aton nga masabtan ini?

2 Paonan-o mo mahibabaroan an husto nga paagi han pagsingba kan Jehova? Diri na kinahanglan nga pag-adman mo ngan pagtandingon an mga katutdoan han ngatanan nga mga relihiyon. Kinahanglan mo la hibaroan kon ano gud an igintututdo han Biblia mahitungod han totoo nga pagsingba. Ha pag-ilustrar: Ha damu nga mga nasud, problema an palsipikado nga kwarta. Kon tinagan ka hin trabaho nga pagkilala han palsipikado nga kwarta, paonan-o mo makikilala ito? Pinaagi ba han pagmemorya ha tagsa nga klase han palsipikado? Diri. Mas maopay nga pag-adman mo an totoo nga kwarta. Katapos mo hibaroan an hitsura han totoo nga kwarta, makikilala mo na an palsipikado. Ha sugad man nga paagi, kon mahibaro kita kon paonan-o kilalahon an totoo nga relihiyon, makikilala na naton an mga relihiyon nga palso.

3. Sumala kan Jesus, ano an kinahanglan buhaton naton kon karuyag naton nga uyonan kita han Dios?

 3 Importante nga singbahon naton hi Jehova ha paagi nga inuuyonan niya. Damu nga mga tawo an natoo nga an ngatanan nga mga relihiyon nakakalipay ha Dios, kondi an Biblia diri nagtututdo hito. Diri ngani igo nga mag-angkon la an usa ka tawo nga Kristiano hiya. Hi Jesus nagsiring: “Diri an tagsa nga nagsisiring ha akon: Ginoo, Ginoo, makakasulod ha ginhadian han langit; kondi an nagbubuhat han kaburut-on han akon Amay, nga aadto ha langit.” Salit, basi uyonan han Dios, kinahanglan hibaroan naton kon ano an ginkikinahanglan han Dios ha aton ngan buhaton naton ito. Adton diri nagbubuhat han kaburut-on han Dios gintawag ni Jesus nga “mga magburuhat han karat-an.” (Mateo 7:21-23) Pariho han palsipikado nga kwarta, an palso nga relihiyon waray totoo nga kapulsanan. Mas maraot pa hito, an sugad nga relihiyon ha pagkamatuod nakakadaot gud.

4. Ano an kahulogan han ginsiring ni Jesus mahitungod han duha nga dalan, ngan tipakain an tagsa nga dalan?

4 Hi Jehova naghahatag ha ngatanan dinhi ha tuna han higayon nga makarawat an kinabuhi nga waray kataposan. Kondi, basi magkaada kinabuhi nga waray kataposan ha Paraiso, kinahanglan singbahon naton an Dios ha husto nga paagi ngan magkinabuhi yana ha paagi nga kinakarawat niya. Makasurubo, damu an nagdudumiri ha pagbuhat hito. Salit hi Jesus nagsiring: “Sulod kamo ha haligotay nga ganghaan; kay haluag an ganghaan, ngan halapad an dalan nga tipakadto ha karat-an, ngan damu an mga nagpakasulod hito. Kay haligotay an ganghaan, ngan haligot an dalan nga tipakadto ha kinabuhi, ngan talagsa la an nakakaagi hito.” (Mateo 7:13, 14) An totoo nga relihiyon naggigiya ngadto ha kinabuhi nga waray kataposan. An palso nga relihiyon naggigiya ngadto ha kabungkagan. Diri karuyag ni Jehova nga mabungkag an bisan hin-o nga tawo, ngan salit tinatagan niya an mga tawo ha bisan diin hin higayon nga mahibaro mahitungod ha iya. (2 Pedro 3:9) Salit, an paagi han aton pagsingba ha Dios nangangahulogan gud hin kinabuhi o kamatayon para ha aton.

KON PAONAN-O MAKIKILALA AN TOTOO NGA RELIHIYON

5. Paonan-o naton makikilala adton nagbubuhat han totoo nga relihiyon?

5 Paonan-o hiaagian ‘an dalan ngadto ha kinabuhi’? Hi Jesus  nagsiring nga an totoo nga relihiyon makikita ha pagkinabuhi han mga tawo nga nagbubuhat hito. “Tikang ha ira mga bunga, iyo kikilal-on hira,” siring niya. “An ngatanan nga mag-opay nga kahoy nabunga hin mag-opay nga bunga.” (Mateo 7:16, 17) Ha iba nga mga pulong, adton nagbubuhat han totoo nga relihiyon makikilala pinaagi han ira mga tinotoohan ngan han ira paggawi. Bisan kon hira diri-hingpit ngan nagsasayop, an totoo nga mga magsiringba, sugad nga grupo, nangangalimbasog ha pagbuhat han kaburut-on han Dios. Aton paghisgotan an unom nga pangirilal-an hadton nagbubuhat han totoo nga relihiyon.

6, 7. Paonan-o gintatagad han mga surugoon han Dios an Biblia, ngan paonan-o nagpakita hi Jesus hin susbaranan may kalabotan hini?

6 Iginbabasar han totoo nga mga magsiringba han Dios an ira mga katutdoan ha Biblia. An Biblia mismo nasiring: “An ngatanan nga mga Baraan nga Surat nga ginpakaaghat han Dios may kapulsanan man ha pagtutdo, ha pagbadlong, ha pagsaway, ha panutdoan nga ha katadongan; basi nga an tawo han Dios mahingpit, ngan maandam tungod ha ngatanan nga maopay nga buhat.” (2 Timoteo 3:16, 17) Hi apostol Pablo nagsurat ha iya mga igkasi-Kristiano: “Han iyo pagkarawat ha amon han . . . pulong han Dios, iyo kinarawat ito, diri sugad nga pulong han mga tawo, kondi, ha pagkamatuod, nga pulong han Dios.” (1 Tesalonika 2:13) Salit, an mga tinotoohan ngan mga buhat han totoo nga relihiyon diri iginbabasar ha mga opinyon o tradisyon han mga tawo. Nagtitikang ito ha giniyahan nga Pulong han Dios, an Biblia.

7 Hi Jesu-Kristo nagpakita han husto nga susbaranan pinaagi han pagbasar han iya mga katutdoan ha Pulong han Dios. Ha pag-ampo ha iya langitnon nga Amay, hiya nagsiring: “An imo pulong amo an kamatuoran.” (Juan 17:17) Natoo hi Jesus ha Pulong han Dios, ngan an ngatanan nga iya igintutdo nahiuuyon ha Kasuratan. Hi Jesus agsob magsiring: “Nahisurat na.” (Mateo 4:4, 7, 10) Katapos, nagkukotar hi Jesus hin teksto. Ha sugad man nga paagi, an katawohan han Dios yana diri nagtututdo han ira kalugaringon la nga mga ideya. Natoo hira nga an Biblia amo an Pulong han Dios, ngan marig-on nga ira iginbabasar an ira mga katutdoan ha ginsisiring hito.

8. Ano an nahiuupod ha pagsingba kan Jehova?

8 Adton nagbubuhat han totoo nga relihiyon nagsisingba kan  Jehova la ngan nagpapakilala han iya ngaran. Hi Jesus nagsiring: “Magsingba ka ha imo Ginoo nga Dios, ngan ha iya la ikaw mag-aalagad.” (Mateo 4:10) Salit, an mga surugoon han Dios waray iba nga ginsisingba kondi hi Jehova la. Ini nga pagsingba nag-uupod han pagpakilala ha mga tawo han ngaran han totoo nga Dios ngan han iya personalidad. An Salmo 83:18 nasiring: “Hi ikaw la, nga an ngaran hi Jehova, amo an Gihitaasi ha bawbaw han tuna.” Hi Jesus nagpakita hin susbaranan ha pagbulig ha iba nga makilala an Dios, sugad han iya ginsiring ha pag-ampo: “Akon iginpakilala an imo ngaran ha mga tawo ha kalibotan, nga imo ha akon iginhatag.” (Juan 17:6) Ha sugad man nga paagi, an totoo nga mga magsiringba yana nagtututdo ha iba mahitungod han ngaran han Dios, han iya mga katuyoan, ngan han iya mga kalidad.

9, 10. Ha ano nga mga paagi naghihigugmaay ha usa kag usa an totoo nga mga Kristiano?

9 An katawohan han Dios nagpapakita hin putli, diri-hakugnon nga gugma ha usa kag usa. Hi Jesus nagsiring: “Tungod hini an ngatanan makilala, nga kamo akon mga tinon-an, kon kamo maghigugmaay an usa kag usa.” (Juan 13:35) An siyahan nga mga Kristiano may-ada han sugad nga gugma ha usa kag usa. An gugma nga iginbasar ha mga prinsipyo han Biblia nagkukuha han mga ulang tungod ha pagkaiba-iba han rasa, sosiedad, ngan nasud ngan nag-uurosa han mga tawo ngada ha diri-nabubungkag nga bugkos han totoo nga pagminagburugto. (Kolosas 3:14) An mga membro han palso nga mga relihiyon waray hito nga mahigugmaon nga pagminagburugto. Paonan-o kita nahibaro hito? Pinapatay nira an usa kag usa tungod han pagkaiba-iba han nasud o tribo. An totoo nga mga Kristiano diri nagamit hin mga armas basi patayon an ira Kristiano nga kabugtoan o an bisan hin-o. An Biblia nasiring: “Dinhi iginpapahayag an mga anak han Dios, ngan an mga anak han Yawa; bisan hin-o an waray pagbuhat ha katadongan ngan waray paghigugma ha iya bugto diri kanan Dios. . . . Maghigugmaay kita an usa kag usa; diri sugad kan Kain nga hiya kanan yawa, ngan pinatay niya an iya bugto.”1 Juan 3:10-12; 4:20, 21.

10 Syempre, an putli nga gugma nangangahulogan hin labaw pa kay ha basta diri la pagpatay ha iba. May pagsakripisyo-ha-kalugaringon nga ginagamit han totoo nga mga Kristiano an ira  panahon, kusog, ngan mga katigayonan ha pagbulig ngan pagdasig ha usa kag usa. (Hebreo 10:24, 25) Nagbibinuligay hira ha mga panahon han kasakitan, ngan gintatrato nira an iba ha tangkod nga paagi. Ha pagkamatuod, ha ira pagkinabuhi ira ginsusunod an sagdon han Biblia nga ‘magbuhat han maopay ha ngatanan nga mga tawo.’Galasia 6:10.

11. Kay ano nga importante nga karawaton hi Jesu-Kristo sugad nga an usa nga ginagamit han Dios ha pagluwas ha aton?

11 Kinakarawat han totoo nga mga Kristiano hi Jesu-Kristo sugad nga an usa nga ginagamit han Dios ha pagluwas ha aton. An Biblia nasiring: “Ha bisan hin-o nga lain kan Kristo waray kaluwasan, kay waray iba nga ngaran ha ilarom han langit, nga ihinatag ha mga tawo, nga sadang ta kaluwasan.” (Buhat 4:12) Sugad han hinbaroan naton ha Kapitulo 5, iginhalad ni Jesus an iya kinabuhi sugad nga lukat para ha masinugtanon nga mga tawo. (Mateo 20:28) Dugang pa, hi Jesus an pinili han Dios nga Hadi ha langitnon nga Ginhadian nga magmamando ha bug-os nga tuna. Ngan nagsusugo an Dios nga sugton naton hi Jesus ngan sundon an iya mga igintututdo kon karuyag naton an kinabuhi nga waray kataposan. Ini an rason kon kay ano nga an Biblia nasiring: “An natoo ha Anak, may kinabuhi nga waray kataposan; kondi adton diri natoo ha Anak, diri makakakita han kinabuhi.”Juan 3:36.

12. Ano an nahidadabi ha pagin diri bahin han kalibotan?

12 An totoo nga mga magsiringba diri bahin han kalibotan. Han ginbibista hi Jesus ha atubangan han Romano nga magmarando nga hi Pilato, hiya nagsiring: “An akon ginhadian diri kanan hini nga kalibotan.” (Juan 18:36) Diin man nga nasud hira naukoy, an totoo nga mga sumurunod ni Jesus mga sakop han iya langitnon nga Ginhadian, ngan tungod hito nagpapabilin hira nga neutral ha mga buruhaton ha politika han kalibotan. Diri hira naapi ha mga araway hito. Kondi, an mga magsiringba ni Jehova diri naghihilabot ha karuyag buhaton han iba mahitungod ha pag-api ha usa nga partido ha politika, pagkandidato, o pagbutos. Ngan gawas pa ha pagin neutral ha politika han totoo nga mga magsiringba han Dios, masinugtanon hira ha balaud. Kay ano? Tungod kay an Pulong han Dios nagsusugo ha ira nga “magpasakop” ha “hitaas nga mga awtoridad” han gobyerno. (Roma 13:1NW) Kon nagkakasumpaki an iginsusugo han Dios ngan han politikal  nga sistema, ginsusubad han totoo nga mga magsiringba an mga apostol, nga nagsiring: “Kinahanglan sundon namon an Dios sugad nga magmarando imbes nga an mga tawo.”Buhat 5:29NW; Markos 12:17.

13. Paonan-o gintatagad han totoo nga mga sumurunod ni Jesus an Ginhadian han Dios, ngan salit, ano an ira ginbubuhat?

13 An totoo nga mga sumurunod ni Jesus nagsasangyaw nga an Ginhadian han Dios an amo la nga paglaom han katawohan. Hi Jesus nagtagna: “Ini nga maopay nga sumat han ginhadian igwawali  ha bug-os nga kalibotan ha pagpamatuod ha ngatanan nga mga nasud; ngan niyan an kataposan maabot.” (Mateo 24:14) Imbes nga dasigon an mga tawo nga sumarig ha tawhanon nga mga magmarando ha pagsulbad han ira mga problema, an totoo nga mga sumurunod ni Jesu-Kristo nagpapasamwak han langitnon nga Ginhadian han Dios sugad nga an amo la nga paglaom han katawohan. (Salmo 146:3) Gintutdoan kita ni Jesus nga ig-ampo iton hingpit nga gobyerno han hiya nagsiring: “Kumanhi an imo ginhadian. Matuman an imo pagburut-an, sugad ha langit, amo man ha tuna.” (Mateo 6:10) An Pulong han Dios nagtagna nga ini nga langitnon nga Ginhadian “magpipinitpinit ngan mag-aanaw hini ngatanan nga ginhadian [nga naeksister yana], ngan ini matindog ha kadayonan.”Daniel 2:44.

14. Ha imo pagtoo, ano nga relihiyoso nga grupo an nakakasunod ha mga ginkikinahanglan para ha totoo nga pagsingba?

14 Basado ha aton pa la ginhisgotan, pakianhi an imo kalugaringon: ‘Ano nga relihiyoso nga grupo an nagbabasar han ngatanan nga katutdoan hito ha Biblia ngan nagpapakilala han ngaran ni Jehova? Ano nga grupo an nagbubuhat han igintututdo han Dios nga paagi han pagpakita hin gugma, natoo kan Jesus, diri bahin hini nga kalibotan, ngan nagpapasamwak nga an Ginhadian han Dios an amo la nga paglaom han katawohan? Ha ngatanan nga mga relihiyoso nga grupo dinhi ha tuna, ano nga grupo an nakakasunod hini nga mga ginkikinahanglan? An mga kamatuoran matin-aw nga nagpapakita nga ito nga grupo amo an mga Saksi ni Jehova.Isaias 43:10-12.

ANO AN IMO BUBUHATON?

15. Ano an ginkikinahanglan han Dios dugang pa ha pagtoo nga hiya naeksister?

15 An pagtoo la ha Dios diri igo na para mapalipay hiya. Ha pagkamatuod, an Biblia nasiring nga bisan an mga demonyo natoo nga naeksister an Dios. (Jakobo 2:19) Kondi, matin-aw nga hira diri nagbubuhat han kaburut-on han Dios ngan diri niya inuuyonan hira. Basi uyonan han Dios, kinahanglan nga diri kay tumoo la kita ha iya pag-eksister kondi kinahanglan buhaton liwat naton an iya kaburut-on. Kinahanglan bumulag liwat kita ha palso nga relihiyon ngan karawaton an totoo nga pagsingba.

16. Ano an sadang buhaton naton may kalabotan ha pakigbahin ha palso nga relihiyon?

 16 Ipinakita ni apostol Pablo nga kinahanglan diri kita makigbahin ha palso nga pagsingba. Hiya nagsurat: “Gumowa ngan bumulag kamo tikang ha ira, siring han Ginoo, ngan diri kamo dumuot hin mahugaw nga bagay; ngan kakarawaton ko kamo.” (2 Korinto 6:17; Isaias 52:11) Salit linilikyan han totoo nga mga Kristiano an bisan ano nga may kalabotan ha palso nga pagsingba.

17, 18. Ano an ‘Babilonya nga Daku,’ ngan kay ano nga kinahanglan magdagmit gud ha ‘paggawas tikang ha iya’?

17 Ipinapakita han Biblia nga an ngatanan nga klase han palso nga relihiyon bahin han ‘Babilonya nga Daku.’ * (Pahayag 17:5) Ito nga ngaran nagpapahinumdom ha aton han kadaan nga syudad han Babilonya, nga gintikangan han palso nga relihiyon katapos han Baha ha panahon ni Noe. Damu nga mga katutdoan ngan mga buhat nga komon yana ha palso nga relihiyon an maiha na nga nagtikang ha Babilonya. Pananglitan, an mga Babilonyahanon nasingba ha mga trinidad, o mga grupo han tulo nga dios. Yana, an nangunguna nga doktrina han damu nga mga relihiyon amo an Trinidad. Kondi an Biblia matin-aw nga nagtututdo nga uusa la an totoo nga Dios, hi Jehova, ngan hi Jesu-Kristo an iya Anak. (Juan 17:3) An mga Babilonyahanon natoo liwat nga an mga tawo may-ada diri-namamatay nga kalag nga nagpapadayon nga buhi ha kamatay han lawas ngan mahimo mag-antos ha lugar han pagsakit. Yana, igintututdo han kadam-an nga mga relihiyon an pagtoo ha diri-namamatay nga kalag o espiritu nga mahimo mag-antos ha impyerno nga kalayo.

18 Tungod kay an pagsingba han kadaan nga Babilonya nagsarang ha bug-os nga tuna, an moderno nga Babilonya nga Daku husto kilalahon sugad nga an imperyo han palso nga relihiyon ha kalibotan. Ngan an Dios nagtagna nga tigda nga maabot an kataposan hini nga imperyo han palso nga relihiyon. (Pahayag 18:8) Nasasabtan mo ba kon kay ano nga importante nga bumulag ka ha tagsa nga bahin han Babilonya nga Daku? Karuyag ni Jehova  nga Dios nga ‘gumawas ka tikang ha iya’ ha kadagmitan samtang may panahon pa.Pahayag 18:4.

Pinaagi han pag-alagad kan Jehova kaupod han iya katawohan, mas damu an makakarawat mo kay ha mawawara ha imo

19. Ano an makakarawat mo tungod ha pag-alagad kan Jehova?

19 Sugad nga resulta han imo desisyon nga umundang na ha mga buruhaton han palso nga relihiyon, an iba bangin diri na makig-upod ha imo. Kondi, pinaagi han pag-alagad kan Jehova kaupod han iya katawohan, mas damu gud an makakarawat mo kay ha mawawara ha imo. Pariho han siyahan nga mga disipulo ni Jesus nga binaya ha iba nga mga butang basi magsunod ha iya, magkakaada ka hin damu nga espirituwal nga kabugtoan. Magigin membro ka han daku nga pamilya han minilyon nga totoo nga mga Kristiano ha bug-os nga kalibotan, nga nagpapakita ha imo han putli nga gugma. Ngan magkakaada ka han urusahon nga paglaom nga kinabuhi nga waray kataposan “ha panahon nga tiarabot.” (Markos 10:28-30) Bangin umabot an panahon nga adton binaya ha imo tungod han imo mga tinotoohan mag-usisa na han igintututdo han Biblia ngan magin mga magsiringba ni Jehova.

20. Ano an magigin tidaraon hadton nagbubuhat han totoo nga relihiyon?

20 An Biblia nagtututdo nga hirani na tapuson han Dios inin maraot nga sistema han mga butang ngan sasaliwnan niya ito hin matadong nga bag-o nga kalibotan ilarom han pagmando han iya Ginhadian. (2 Pedro 3:9, 13) Magigin makaruruyag gud ito nga kalibotan! Ngan dida hiton matadong nga bag-o nga sistema, magkakaada usa na la nga relihiyon, usa nga totoo nga paagi han pagsingba. Diri ba maaramon la nga buhaton mo an kinahanglanon nga mga pitad basi makaupod ka ha totoo nga mga magsiringba yana mismo?

^ par. 17 Para han dugang nga impormasyon kon kay ano nga an Babilonya nga Daku nagrirepresentar han imperyo han palso nga relihiyon ha kalibotan, kitaa an Apendise, pahina 219-20.