Skip to content

“An-pha và Ô-mê-ga” là đấng nào?

“An-pha và Ô-mê-ga” là đấng nào?

Câu trả lời của Kinh Thánh

“An-pha và Ô-mê-ga” nói đến Đấng Toàn Năng, là Đức Giê-hô-va. Cụm từ này xuất hiện ba lần trong Kinh Thánh.​—Khải huyền 1:8; 21:6; 22:13. *

Tại sao Đức Chúa Trời gọi mình là “An-pha và Ô-mê-ga”?

Phần Kinh Thánh thường gọi là Tân ước, gồm sách Khải huyền, được viết bằng tiếng Hy Lạp. An-pha và Ô-mê-ga là chữ đầu tiên và chữ cuối cùng trong bảng chữ cái Hy Lạp. Vì đứng ở đầu và cuối của bảng chữ cái nên hai chữ này được dùng để cho thấy Đức Giê-hô-va là khởi đầu và kết thúc (Khải huyền 21:6). Chỉ mình ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã có từ muôn đời và sẽ còn đến mãi mãi. Chỉ mình ngài hiện hữu “từ trước vô cùng cho đến đời đời”.​—Thi thiên 90:2.

“Đấng đầu tiên và đấng cuối cùng” là ai?

Cả Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su, Con ngài, đều được gọi bằng cụm từ này trong Kinh Thánh, nhưng theo nghĩa khác nhau. Hãy xem xét hai trường hợp.

  • Nơi Ê-sai 44:6, Đức Giê-hô-va phán: “Ta là đấng đầu tiên và đấng cuối cùng. Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác”. Ở đây, Đức Giê-hô-va nhấn mạnh ngài là Đức Chúa Trời thật và vĩnh hằng, không có Đức Chúa Trời nào ngoài ngài (Phục truyền luật lệ 4:35, 39). Trong trường hợp này, cụm từ “đấng đầu tiên và đấng cuối cùng” đồng nghĩa với cụm từ “An-pha và Ô-mê-ga”.

  • Nơi Khải huyền 1:17, 18 và 2:8 cũng có cụm từ “Đấng Đầu Tiên [nguyên ngữ là pro’tos, không phải an-pha] và Đấng Cuối Cùng [nguyên ngữ là e’skha·tos, không phải ô-mê-ga]”. Văn cảnh đang nói đến một đấng đã chết và sau đó được sống lại, nên những câu này không thể nói đến Đức Chúa Trời vì ngài không bao giờ chết (Ha-ba-cúc 1:12). Còn Chúa Giê-su thì đã chết và sống lại (Công vụ 3:13-15). Ngài là người đầu tiên được Đức Chúa Trời làm cho sống lại ở thể thần linh bất tử trên trời, và hiện nay đang sống “muôn đời bất tận” (Khải huyền 1:18; Cô-lô-se 1:18). Ngài cũng là người cuối cùng được Đức Giê-hô-va trực tiếp làm cho sống lại (Công vụ 10:40). Sau đó, tất cả những ai được sống lại đều thông qua Chúa Giê-su (Giăng 6:40, 44). Chúa Giê-su có thể được gọi là “Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng” theo nghĩa này.

Khải huyền 22:13 có chứng minh Chúa Giê-su là “An-pha và Ô-mê-ga” không?

Không. Kinh Thánh không cho biết Khải huyền 22:13 là lời của ai, và trong chương 22 có lời của nhiều nhân vật. Về phần này của sách Khải huyền, giáo sư William Barclay nhận xét: “Các sự kiện không được viết theo một trình tự rõ ràng;... và nhiều khi rất khó xác định ai đang nói” (The Revelation of John, tập 2, ấn bản hiệu đính, trang 223). Trong hai câu khác của sách Khải huyền, cụm từ “An-pha và Ô-mê-ga” chỉ nói đến Đức Giê-hô-va, thì nơi Khải huyền 22:13 cụm từ này hẳn cũng nói đến ngài.

^ đ. 3 Trong bản King James Version, cụm từ này xuất hiện thêm một lần nơi Khải huyền 1:11. Tuy nhiên, hầu hết các bản dịch hiện đại đã loại bỏ cụm từ này nơi Khải huyền 1:11 vì nó không có trong các bản chép tay tiếng Hy Lạp cổ nhất. Dường như nó đã được thêm vào trong những bản sao chép sau này.