Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Chúa Trời có tên không?

Đức Chúa Trời có tên không?

Đức Chúa Trời có nhiều tước hiệu, chẳng hạn như Đấng Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa và Thiên Chúa (Gióp 34:12; Truyền đạo 12:1; Đa-ni-ên 2:47). Nhưng ngài có chọn một tên cho mình không?