Thư gửi tín đồ ở Cô-lô-se 1:1-29

  • Lời chào (1, 2)

  • Cảm tạ về đức tin của người Cô-lô-se (3-8)

  • Cầu nguyện để phát triển về thiêng liêng (9-12)

  • Vai trò chính yếu của Đấng Ki-tô (13-23)

  • Phao-lô làm việc khó nhọc vì hội thánh (24-29)

1  Phao-lô, là sứ đồ của Đấng Ki-tô Giê-su theo ý muốn Đức Chúa Trời, cùng người anh em của chúng ta là Ti-mô-thê,+  gửi cho các người thánh ở Cô-lô-se, là những anh em trung tín hợp nhất với Đấng Ki-tô: Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta.  Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta,  bởi chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đấng Ki-tô Giê-su và tình yêu thương anh em dành cho tất cả những người thánh  vì có niềm hy vọng dành sẵn cho anh em ở trên trời.+ Trước đây, anh em đã nghe về hy vọng ấy qua thông điệp về chân lý của tin mừng,  là tin mừng đã đến với anh em. Tin mừng đang sinh hoa kết quả và phát triển thế nào trong thế gian+ thì cũng đạt được như thế trong vòng anh em, kể từ ngày anh em nghe và biết chính xác lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời thật sự là gì.  Anh em đã học những điều đó từ Ê-pháp-ra,+ bạn yêu dấu của chúng tôi và cùng là đầy tớ như chúng tôi, là người trung tín phục vụ Đấng Ki-tô thay cho chúng tôi.  Anh ấy cũng cho chúng tôi biết về tình yêu thương mà anh em có được nhờ thần khí.  Cũng vì lý do đó, kể từ ngày nghe điều ấy, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em,+ và xin cho anh em được tràn đầy sự hiểu biết chính xác+ về ý muốn của Đức Chúa Trời và có mọi sự khôn ngoan cùng sự thông hiểu thiêng liêng,+ 10  hầu sống xứng đáng với Đức Giê-hô-va* để làm ngài vui lòng trọn vẹn, trong khi anh em tiếp tục sinh hoa kết quả trong mọi việc lành và gia tăng sự hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời.+ 11  Nguyện anh em trở nên vô cùng mạnh mẽ bởi quyền năng vinh hiển của ngài,+ nhờ thế anh em có thể chịu đựng mọi sự với lòng kiên nhẫn và vui mừng, 12  trong khi anh em cảm tạ Cha, đấng khiến anh em hội đủ điều kiện để cùng hưởng phần thừa kế của những người thánh+ ở trong sự sáng. 13  Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực bóng tối+ và chuyển chúng ta vào nước của Con yêu dấu ngài, 14  nhờ Con ấy mà chúng ta được giải thoát bởi giá chuộc, tức được tha thứ tội lỗi.+ 15  Con ấy là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình,+ là con đầu tiên trong tất cả các tạo vật;+ 16  vì qua Con ấy mà mọi tạo vật* khác được dựng nên ở trên trời và dưới đất, cả tạo vật thấy được lẫn không thấy được,+ dù là ngôi vua, quyền cai trị, chính phủ hay các bậc cầm quyền. Mọi tạo vật khác đều được dựng nên qua ngài+ và cho ngài. 17  Ngài có trước mọi tạo vật khác,+ và qua ngài mà mọi tạo vật khác được hiện hữu. 18  Ngài là đầu của thân thể, tức hội thánh.+ Ngài là sự khởi đầu, là người đầu tiên được sống lại,+ nhờ thế ngài có thể trở thành đấng đầu tiên trong mọi sự; 19  vì Đức Chúa Trời vui lòng làm cho mọi điều trở nên trọn vẹn trong ngài,+ 20  và qua ngài, Đức Chúa Trời làm cho mọi tạo vật khác, dù là vật ở trên trời hay vật ở dưới đất, được hòa thuận lại với mình.+ Điều đó được thực hiện nhờ huyết+ mà Đấng Ki-tô đã đổ ra trên cây khổ hình.* 21  Thật vậy, anh em từng xa cách Đức Chúa Trời và là kẻ thù của ngài vì để tâm trí vào những việc ác, 22  nhưng nay ngài làm anh em hòa thuận lại với ngài bởi thân thể của đấng đã chịu chết, hầu đưa anh em đến trình diện trước mặt ngài trong tình trạng thánh sạch, không tì vết và không ai có cớ cáo buộc.+ 23  Tất nhiên, điều đó chỉ có được khi anh em tiếp tục ở trong đức tin,+ được lập vững chắc trên nền,+ kiên định+ và không bị xê dịch khỏi niềm hy vọng dựa trên tin mừng anh em đã nghe, là tin mừng được rao giảng giữa mọi tạo vật ở dưới trời.+ Tôi, là Phao-lô, đã trở thành người phục vụ cho tin mừng ấy.+ 24  Nay tôi vui mừng về những khốn khổ mình chịu vì anh em,+ và tôi đang trải qua những hoạn nạn của Đấng Ki-tô, tức những hoạn nạn mà trước đây thân thể tôi chưa phải chịu vì thân thể ngài,+ là hội thánh.+ 25  Tôi trở thành người phục vụ cho hội thánh ấy, phù hợp với chức quản gia+ Đức Chúa Trời đã giao cho tôi vì lợi ích của anh em, đó là rao giảng lời Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, 26  tức rao giảng về sự mầu nhiệm+ được giấu kín qua các thời đại*+ và thế hệ trước đây. Nhưng nay sự mầu nhiệm ấy đã được tiết lộ cho những người thánh của ngài,+ 27  là những người mà ngài vui lòng cho biết về sự giàu sang vinh hiển của sự mầu nhiệm ấy,+ tức sự mầu nhiệm đang được giảng trong các dân, đó là Đấng Ki-tô hợp nhất với anh em, nhờ thế anh em có hy vọng được vinh hiển với ngài.+ 28  Ngài chính là đấng chúng ta đang rao truyền; chúng ta khuyên nhủ, dạy dỗ mọi người với tất cả sự khôn ngoan, hầu có thể đưa họ đến trình diện trước mặt Đức Chúa Trời với tư cách những môn đồ thành thục của Đấng Ki-tô.+ 29  Quả thật, vì mục đích ấy mà tôi đang làm việc khó nhọc, nỗ lực hết mình nhờ quyền năng của ngài đang hoạt động mạnh mẽ trong tôi.+

Chú thích

Ds: “mọi vật”.
Hay “các hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.