Nehemia 8:1-18

  • Sheria yasomwa na kufafanuliwa mbele ya watu (1-12)

  • Sherehe ya Vibanda yaadhimishwa (13-18)

8  Kisha watu wote wakakusanyika wakiwa na kusudi moja katika uwanja wa jiji uliokuwa mbele ya Lango la Maji,+ wakamwambia Ezra+ mwandishi* alete kitabu cha Sheria ya Musa,+ ambayo Yehova alikuwa ameamuru Waisraeli waifuate.+  Basi kuhani Ezra akaleta Sheria mbele ya kutaniko+ la wanaume, wanawake, na wote walioweza kusikiliza na kuelewa, katika siku ya kwanza ya mwezi wa saba.+  Naye akaisoma kwa sauti kubwa+ katika uwanja wa jiji mbele ya Lango la Maji, kuanzia asubuhi hadi adhuhuri, akawasomea wanaume, wanawake, na wote ambao wangeweza kuelewa; nao watu wakasikiliza kwa makini+ kitabu cha Sheria.  Na Ezra mwandishi* alikuwa amesimama juu ya jukwaa la mbao, lililotengenezwa kwa kusudi hilo; na Matithia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia, na Maaseya walisimama upande wake wa kulia; na upande wake wa kushoto Pedaya, Mishaeli, Malkiya,+ Hashumu, Hash-badana, Zekaria, na Meshulamu.  Ezra akakifungua kitabu mbele ya watu wote, kwa maana alikuwa juu kuliko watu wote. Alipokuwa akikifungua, watu wote wakasimama.  Kisha Ezra akamsifu Yehova Mungu wa kweli, Aliye mkuu, kisha watu wote wakajibu, “Amina!* Amina!”+ nao wakainua mikono yao juu. Kisha wakamsujudia Yehova huku nyuso zao zikigusa ardhi.  Nao Yeshua, Bani, Sherebia,+ Yamini, Akubu, Shabethai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabadi,+ Hanani, na Pelaya, waliokuwa Walawi, walikuwa wakiwafafanulia watu Sheria,+ huku watu wakiwa wamesimama.  Wakaendelea kukisoma kitabu hicho kwa sauti kubwa, wakaisoma Sheria ya Mungu wa kweli, huku wakiifafanua waziwazi na kueleza maana yake; hivyo wakawasaidia watu kuelewa mambo yaliyokuwa yakisomwa.*+  Na Nehemia ambaye alikuwa gavana,* Ezra+ aliyekuwa kuhani na mwandishi,* na Walawi waliokuwa wakiwafundisha watu wakawaambia hivi watu wote: “Hii ni siku takatifu kwa Yehova Mungu wenu.+ Msiomboleze wala kulia.” Kwa maana watu wote walikuwa wakilia walipokuwa wakisikiliza maneno ya Sheria. 10  Akawaambia: “Nendeni mkale vitu bora* na kunywa vitu vitamu, na muwapelekee mafungu ya vyakula+ wale ambao hawana chochote; kwa maana hii ni siku takatifu kwa Bwana wetu, nanyi msihuzunike, kwa maana shangwe ya Yehova ndiyo ngome* yenu.” 11  Nao Walawi walikuwa wakiwatuliza watu wote, wakisema: “Nyamazeni! kwa maana hii ni siku takatifu, nanyi msihuzunike.” 12  Basi watu wote wakaenda zao kula na kunywa na kupeana mafungu ya chakula na kushangilia sana,+ kwa maana walielewa maneno waliyokuwa wameambiwa.+ 13  Siku iliyofuata viongozi wa koo* za watu wote, makuhani, na Walawi wakakusanyika karibu na Ezra mwandishi* ili wapate ufahamu zaidi wa maneno ya Sheria. 14  Kisha wakaona imeandikwa katika Sheria kwamba Yehova alikuwa ameamuru kupitia Musa kwamba Waisraeli wanapaswa kukaa katika vibanda* wakati wa sherehe, mwezi wa saba,+ 15  na kwamba wanapaswa kutangaza+ katika majiji yao yote na kotekote Yerusalemu wakisema: “Nendeni katika eneo lenye milima mlete matawi ya mizeituni, ya misonobari, ya mihadasi na ya mitende, na matawi ya miti mingine yenye majani mengi ili mjenge vibanda, kama ilivyoandikwa.” 16  Basi watu wakaenda kuleta matawi hayo ili kujijengea vibanda, kila mtu juu ya paa lake, na pia katika nyua zao, na katika nyua za nyumba ya Mungu wa kweli,+ na katika uwanja wa jiji wa Lango la Maji,+ na katika uwanja wa jiji wa Lango la Efraimu.+ 17  Basi watu wote wa kutaniko waliokuwa wamerudi kutoka utekwani wakajenga vibanda nao wakakaa katika vibanda hivyo, kwa maana Waisraeli hawakuwa wamefanya hivyo tangu siku za Yoshua+ mwana wa Nuni mpaka siku hiyo, basi wakashangilia sana.+ 18  Na siku baada ya siku kitabu cha Sheria ya Mungu wa kweli kilikuwa kikisomwa,+ tangu siku ya kwanza hadi siku ya mwisho. Nao wakafanya sherehe hiyo kwa siku saba, na siku ya nane walifanya kusanyiko takatifu, kama ilivyoagizwa.+

Maelezo ya Chini

Au “aliyenakili maandishi.”
Au “aliyenakili maandishi.”
Au “Na iwe hivyo!”
Au “wakaeleza maana ya usomaji huo.”
Au “aliyenakili maandishi.”
Au “Tirshatha,” cheo cha Kiajemi cha gavana wa mkoa.
Tnn., “vitu vinono.”
Au “nguvu.”
Yaani, ukoo wa upande wa baba.
Au “aliyenakili maandishi.”
Au “vibanda vya muda.”