Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bariko baratumira abantu ku makoraniro

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO Gitugutu 2016

Ingene twotanguza ibiyago

Ivyiyumviro vy’ingene twoshikiriza ikinyamakuru Be maso!, ubutumire bw’amakoraniro y’ishengero be n’ukuri kwo muri Bibiliya kwerekana ingene bitugendera iyo dupfuye. Niwitegurire uburyo bwawe.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

“Wizigire Yehova n’umutima wawe wose”

Mu Migani 3 hadusubiriza umutima mu nda yuko Yehova Imana azoduhezagira nitwamwizigira. Womenya gute ko wizigira Yehova n’umutima wawe wose?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

“Umutima wawe ntukevye”

Mu Migani 7 haravuga umusore agwa mu caha kubera yaretse umutima wiwe ugakevya ukava ku mategeko ya Yehova. Ni igiki twigira ku makosa yakoze?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Ubukerebutsi buruta inzahabu

Mu Migani 16 havuga ko kuronka ubukerebutsi biruta kuronka inzahabu. Kubera iki ubukerebutsi buva ku Mana ari ubw’agaciro kanini?

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Ingene twotanga inyishu nziza

Inyishu nziza iragirira akamaro uwuyitanze hamwe n’abagize ishengero. Ni ibiki biranga inyishu nziza?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Rondera amahoro

Amahoro arangwa mu basavyi ba Yehova si ikintu capfuye kwiyadukiza. Ijambo ry’Imana rirashobora kudufasha gutsinda ishavu n’umubabaro tukarondera amahoro.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

“Rera umwana wisunze inzira imubereye”

Kubera iki abana bakeneye gutozwa indero? Mu Migani 22 hariyo impanuro nziza zofasha abavyeyi.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Woba ukoresha neza udukarata twa JW.ORG?

Igihe cose akaryo kabonetse, niwame ukoresha utwo dukarata kugira werekeze abantu kw’Ijambo ry’Imana no ku rubuga rwacu.