Inyishu nziza ziraremesha ishengero. (Rm 14:19) Ziranagirira akamaro abazitanga. (Img 15:23, 28) Ni co gituma dukwiye kwihata tukishura n’imiburiburi rimwe kuri buri koraniro. Kubera ko batazoduha ijambo igihe cose dukirije, vyoba vyiza duteguye inyishu zitari nke.

Inyishu nziza . . .

  • iroroshe, iratomoye kandi ni ngufi. Kenshi usanga imara amasegonda 30 canke adashika

  • ni irya utanga mu majambo yawe bwite

  • ntisubiramwo ivyo uwundi yamaze kuvuga

Ari we utanguye kwishura, . . .

  • tanga inyishu yoroshe kandi idomako ku kibazo

Nimba ikibazo kimaze kwishurwa, woshobora . . .

  • kwerekana ingene icanditswe catanzwe gihuye n’ivyo muriko muriga

  • kwerekana ingene bihuye n’ubuzima bwacu

  • gusigura ingene twobikoresha

  • kuvuga muri make icabonywe gishigikira iciyumviro nyamukuru