Onlad karga

Onlad saray karga

Indese na Tema Parad 2017 ya Onliing!

Indese na Tema Parad 2017 ya Onliing!

Say Onliing! so magasin ya makapainteres ed publiko ya sankarakelan ya nibubunog ed interon mundo!

Diad taon 2017, masulok ya 360 milyon ya kopya ed masulok ya 100 a lenguahe!

AYAYEP TAN TANAMAN

INTERBYU

 • Impaliwawa na Espisyalista ed Utek so Pananisia To (Rajesh Kalaria): No. 4

 • Impaliwawa na Software Designer so Pananisia To (Dr. Fan Yu): No. 3

KABKABAT YA TOTOO NENSAMAN

LUGAR TAN TOTOO

MISELANYOS

 • Antoy Walad Benegan na Misteryoson Nagagawa? No. 2

 • Kasin Busy Kan Lanang? No. 4

 • Pantipid na Kuryente tan Gasolina: No. 5

PANGASIKASO ED LAMAN TAN MEDISINA

 • Tinedyer ya Walay Depresyon: No. 1

RELASYON NA TOTOO

 • Ibangat so Ananak ya Manpaabeba (atateng): No. 6

 • Ipasal Iray Anak ed Kimey ed Abung (atateng): No. 3

 • Kasin Ipeligrom so Bilay Mo Pian Labat Man-enjoy Ka? (kabataan): No. 5

 • No Anggapo Lad Pudir Yo Iray Anak Yo (sanasawa): No. 4

 • No Maneermen Iray Ugugaw: No. 2

 • No Ompatey so Ateng (kabataan): No. 2

 • No Panon ya Ipanengneng so Apresasyon (sanasawa): No. 1

 • Say Imis Mo—Sakey a Regalo: No. 1

 • ‘Say Maabig a Ngaran et Mas Maong nen say Dakel a Kayamanan:’ No. 4

RELIHYON

 • Kasin say Biblia et Talagan Nanlapud Dios? No. 3

SARAY NAGAGAWA TAN SITUASYON ED MUNDO

 • No Walay Trahedya o Kalamidad—Antoy Gawaen Mo? No. 5

 • Wala ni Kasi Pag-asa na Mundo? No. 6

SARAY TASI NEN JEHOVA

 • “Makakaakis Kami ed Impanengneng Dan Aro” (Yegyeg ed Nepal): No. 1

SAY EBAT NA BIBLIA

SCIENCE

 • Bago na Sea Otter: No. 3

 • Enteric Nervous System: No. 3

 • Kurti na Saray Shell ed Dayat: No. 5

 • Masileng ya Kolor-Asul na Pollia Berry: No. 4

 • Panlaban ed Petang na Silver ya Gilata ed Sahara: No. 1

 • Teknik na Bubuyog no Ondapo: No. 2