Onlad karga

Onlad saray karga

Rerespetoen na marunong ya bii so konsiensia to

 SAY EBAT NA BIBLIA

Aborsion

Aborsion

Masulok ya limamplon milyon ya lukon so ipapa-abort kada taon—mas dakel iya nen say populasyon na dakel ya bansa.

Personal ya desisyon o isyu na moralidad?

NO ANTOY IBABAGA NA TOTOO

Nanduruma so rason no akin ya manpapa-abort iray bibii, kaiba lay irap na bilay, problemad relasyon, labay dan ituloy so edukasyon odino karera da, odino agda labay so magmaliw ya single mother. Balet say pakanengneng na arum ed aborsion et mauges—kontra ed moral ya obligasyon ya inter ed saray malukon ya bibii.

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

Diad pakanengneng na Dios, say bilay—lalo lay bilay na too—et sagrado. (Genesis 9:6; Salmo 36:9) Kaibad saya so ugaw ya wala nid eges, say pasen ya denesinyo na Dios pian naprotektaan so ugaw legan ya nabubuo. “Sinaniban mo ak ed eges nen inak,” so imbaga na sakey a nansulat ed Biblia. Imbaga to ni: “Anengneng mo ak la anggan sanen ilulukon ak ni labat; akasulat lad librom so amin a kabiangan ko, say nipaakar ed saray agew sanen aporma iratan.”Salmo 139:13, 16.

Say pakanengneng na Dios ed bilay na ugaw ya wala nid eges et napatnagan ed Ganggan to ed bansan Israel tan diad konsiensia ya inter tod totoo. Ibabaga na Ganggan na Dios ya no walay sakey ya sinakitan toy malukon ya bii tan ompatey so ugaw ya walad eges, sikatoy sentensiaan na ipapatey—say mismon bilay na akapatey so ibayar to parad bilay na ugaw. (Exodo 21:22, 23) Siempre, ikonsidera met na saray ukom iray motibo tan situasyon.Numeros 35: 22-24, 31.

Saray totoo et naikdan met na konsiensia. No dengelen na sakey a bii so konsiensia to diad panrespeto to ed bilay na ugaw ya wala nid eges to, ipalikna na konsiensia to ya duga so ginawa to. * No agto unoren so konsiensia to, nayarin sikatoy pairapen odino kondenaen ni ingen na satan. (Roma 2:14, 15) Kanian, ipapanengneng na saray impanaral ya saray bibiin nampa-abort et mas baleg so tendensia ya makaliknay kapagaan tan depresyon.

Panon to balet no iisipen na sakey a singa mair-irap ed sikatoy manpabaleg na ugaw, lalo la no ag-akaplano so panlukon? Imanoen so balibalin promisa na Dios ed saramay matoor ya manguunor ed saray prinsipyo to: “Diad samay matoor et onkikiwas kan matoor; diad toon andiay pakabalawan et midedeneng kan andiay pakabalawan.” (Salmo 18:25) Nabasa tayo met: “Aaroen nen Jehova so hustisya, tan agto paulyanan iray matoor ed sikato.”Salmo 37:28.

“Say konsiensia ra so mantatasi a kaiba ra, tan diad kanonotan da et balanglan sikaray nankasalanan odino agnankasalanan.”Roma 2:15.

 Panon to no nampa-abort ka?

NO ANTOY IBABAGA NA TOTOO

Imbaga nen Ruth, ya single mother: “Talora lay anak ko tan ugugaw ni ra, kanian singa agko la nayarian so manasikaso na apatira. Pero nen kayarik ya nampa-abort, pakaliknak et mauges a maong so ginawak.” * Balet kasin sikatoy agla naperdona na Dios?

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

Napatnagan ed sayan imbaga nen Jesus no antoy nononoten na Dios: “Linma ak dia pian pasesegen a magbabawi iray makasalanan, aliwan saray matunong.” (Lucas 5:32) On, no talagan panermenan tayo so ginawa tayon kasalanan tan magbabawi tayo, tan kerewen tayoy panamerdona na Dios, mabulos to tayon perdonaen—anggano grabe iray kasalanan tayo. (Isaias 1:18) “Agmo ipulisay, O Dios, so sakey a puson asugatan tan maer-ermen,” so imbaga na Salmo 51:17.

Aliwa labat ya malinis ya konsiensia noagta deen na nonot so iter na Dios ed sakey ya mapaabeban onasingger ed sikato diad pikakasi. “Ipaamta yo ed Dios iray kerew yo diad panamegley na pikakasi tan masimoon a pikekerew tekep na pisasalamat; tan say kareenan na Dios a palumbasan toy amin a pakatalos so manbantay ed saray puso tan nonot yo,” so imbaga na Filipos 4:6, 7. * Nen nanaral na Biblia si Ruth tan imbaga tod Dios so walad puso to, niwalad sikato itan ya deen na nonot. Naamtaan to ya ‘tua so panamerdona’ na Dios.Salmo 130:4.

[Say Dios et] agto ginawa ed sikatayo so unong ed saray kasalanan tayo, tan agto imbales ed sikatayo so manepeg ed saray lingo tayo.”Salmo 103:10.

^ par. 8 Say posiblin peligro ed bilay na ina odino ugaw et aliwan rason pian manpa-abort. No mananak lay ina tan kaukolan ya manpili so sanasawa ed bilay na ina odino say ugaw, say sanasawa so mandesisyon. Balet, diad dakel ya maaligwas ya bansa, mataltalag ya nagawa itan lapud moderno lay paraan na panagtambal.

^ par. 12 Sinalatan so ngaran.

^ par. 14 Say ilalon bilayen lamet iray inaatey et makatulong met pian nawalaay deen na nonot so sakey. Nengnengen so “Tepetepet na Saray Manbabasa” diad Abril 15, 2009 ya isyu na Say Panag-bantayan, ya mangipapanengneng ed saray prinsipyo na Biblia nipaakar ed posibilidad ya nabilay lamet iray inatey ya ugaw ya wala nid eges.