Onlad karga

Onlad saray karga

MANUNAN ARTIKULO | KASIN SAY BIBLIA ET TALAGAN NANLAPUD DIOS?

Say Biblia—Talaga Kasin “Impuyan na Dios”?

Say Biblia—Talaga Kasin “Impuyan na Dios”?

KASIN manisia ka ya nanlapud Dios so Biblia? Odino kanonotan labat na totoo so akasulat ditan?

Pandedebatian ni itan na anggan saray totoo ya ibabaga dan Kristiano ira. Singa bilang, diad sakey ya survey ed United States nen 2014, naamtaan ya dakel ed saray mangibabagan Kristiano et manisia ran “say Biblia et wala met so karga ton tungkol ed Dios.” Pero, manga 20% ed satan ya survey so manisia ya say Biblia et libron pakabasaan na “saray is-istorya, alamat, history, tan ganggan ya insulat na too.” Kaukolan tayo sirin ya naamtaan no anton talagay labay ya ibaga na salitan “impuyan” no tungkol ed Biblia.2 Timoteo 3:16.

ANTOY LABAY YA IBAGA NA SALITAN “IMPUYAN”?

Say Biblia et pinan-iiban 66 ya angkekelag ya libro, ya insulat na manga 40 ya lalaki diad manga 1,600 a taon. Pero no totoo so angisulat ed Biblia, akin et nibagan “impuyan na Dios” itan? Diad simplin salita, say labay ya ibaga na “impuyan na Dios” et say Dios so nanlapuan na saray impormasyon ya akasulat ditan. Oniay ibabaga na Biblia: “Saray sinalita na totoo et nanlapud Dios legan iran igigiya na masanton espiritu.” (2 Pedro 1:21) Diad arum ya panangibaga, inusar na Dios so agnanengneng ya mabiskeg ya puersa to odino say masanton espiritu to pian ipasabi mensahe to ed saray angisulat ed Biblia. Nikompara itan ed sakey ya manager ya ididikta tod secretary to no antoy iyan tod sulat. Say author na sulat et aliwan samay secretary noagta samay manager.

Saray arum ya angisulat ed Biblia et nadngel dan mismo so mensahe na Dios panamegley na anghel. Saray arum et akanengneng na saray eksena ya impabantay na Dios ed sikara. Diad arum ya situasyon et impasabi na Dios so mensahe to panamegley na kugip. No maminsan et inyabuloy na Dios ya isulat day mensahe to ed sarili dan paraan, balet no maminsan et ibabaga to ray eksakton salita ya isulat da. Pero amin ya insulat da et nanlapud Dios, aliwan sarili dan ideya.

Panon tayon makaseguro ya talagan inggiya na Dios iray angisulat ed Biblia? Imanoey taloran ebidensya ya ontulong ed sikatayon mantiwala ya nanlapud Dios so Biblia.