Onlad karga

Onlad saray karga

 TULONG PARAD PAMILYA | DIAD SANASAWA

No Panon ya Ipanengneng so Apresasyon

No Panon ya Ipanengneng so Apresasyon

NO AKIN YA MAIRAP

Say pangipanengneng na apresasyon et importante pian magmaliw ya maliket so sanasawa. Balet dakel so asawan laki tan bii ya agda la napapansin iray maong ya ugali na asawa ra, kanian agda met la nipapanengneng so apresasyon da. Diad libron Emotional Infidelity, naobserbaan na sakey ya counselor ya dakel ya sanasawan onkokonsulta ed sikato “et mas mapaga ed saray agnagagawa [ed sikaran sanasawa] nen saray nagagawa ed sikara. Oonla rad opisinak pian ibaga ra no antoy kaukolan ya umanen, aliwan no antoy ag-umanen. Say lingo na amin ed sarayan sanasawa et agda nipapanengneng so aro panamegley na apresasyon.”

Panon yon napaliisan itan a lingo?

NO ANTOY NEPEG MON NAAMTAAN

Makatulong ed problema na sanasawa so pangipanengneng na apresasyon. No panseetan na asawan laki tan bii ya nengnengen tan apresyaen iray maong ya ugali na kada sakey, mas onelet so relasyon da. Anggan say graben tensyon et nabawasan no nalikna na kada sakey ya aapresyaen ira na asawa ra.

Parad asawan bii. “Walay tendensia na dakel ya bibii ya agnapansin so graben pressure ed saray lalaki ya mangitarya na pankaukolan na pamilya ra,” so inkuan na abitla lan libro ya Emotional Infidelity. Diad arum ya lugar, wala nin siansia itan a pressure anggano parehon mantratrabaho so sanasawa.

Parad asawan laki. Mabetbet ya ibabaliwala na lalaki so gagawaen na asawa ra ya panusuporta ed pamilya ra, balanglan diad pantratrabaho, pamapabaleg na ananak, tan panag-ayos na abung. Si Fiona, * ya manga taloy taon lan kasal, et inkuan to: “Amin tayo et nalilingo, tan no nalingo ak, aliwliway liknaan ko. Kanian no ibagad siak na asawak ya maong so agawaan kod abung—singa bilang diad kimey ed abung—naliliknak ya inaro to ak anggano wala ray kakapuyan ko. Naliliknak met ya susuportaan to ak tan mas maliket ak!”

Balet no nalikna na asawa ya sikatoy nibabaliwala, nayarin napeligro so ulopan na sanasawa. “No agmo nalikna ya  aapresyaen ka na asawam,” so inkuan na asawan bii ya manngaray Valerie, “mainomay ya napelag so loob mo ed sakey ya toon ipapalikna ton aapresyaen to ka.”

NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO

Magmaliw ya maobserba. Diad sayan simba, imanom iray maong ya ugali na asawam. Ontan met, nengneng mo iray gagawaen to parad pamilya yo—nayarin saratan et datin nibabaliwalam. Kayari sakey simba, ilista iray (1) ugali ya aapresyaen mo ed asawam tan (2) gagawaen to parad pamilya yo.Prinsipyo ed Biblia: Filipos 4:8.

Akin et kailangan so magmaliw ya maobserba? “Pigaran taon kayari kasal,” so inkuan na asawan bii ya manngaran na Erika, “nayarin nibaliwalam la so asawam. Agmo la napansin iray maong ya gagawaen to tan manpokus ka la ed saray agto gagawaen.”

Tepetay sarilim: ‘Ibabaliwalak kasi so gagawaen na asawak?’ Singa bilang, no walay inapiger na mister mo diad abung, kasin agmo pisalamatan lapud iisipen mo ya obligasyon to ya gawaen iratan? No sakey kan asawan laki, kasin iisipen mo ya agmo la nepeg ya komendaan so pangaasikaso na asawam ed anak yo lapud gagawaen to labat so iilaloan ed sikato? Amin ya gagawaen na asawam parad pamilya yo et panseetan mo ya imanoen tan pisalamatan, baleg man itan o melag.—Prinsipyo ed Biblia: Roma 12:10.

Lanang mon idayew so asawam. Aglabat ibabaga na Biblia ya dapat nalikna tayoy pisasalamat noagta ibabaga to met: “Ipanengneng yon misalsalamat kayo.” (Colosas 3:15) Kanian ipasal mon pisalamatan so asawam. Inkuan na asawan laki ya manngaran na James, “No ibabaga na asawak so apresasyon tod saray gagawaen ko, mas panseseetan koy magmaliw ya maong ya asawan laki tan mas gagawaen koy anggaay nayarian ko pian maliket kami nen asawak.”Prinsipyo ed Biblia: Colosas 4:6.

Saray sanasawa ya ipapanengneng dan aapresyaen day kada sakey et mas oneelet so relasyon da. “Manisia ak ya nisalba so relasyon na dakel ya sanasawa no say pampokusan da et no antoy labalabay dad sakey tan sakey,” so inkuan na asawan laki ya manngaray Michael. “No wala ray problema, agda tampol isipen so mansian, lapud napapanonotan iran lanang ed kamaongan na asawa da.”

^ par. 9 Sinalatan so arum ya ngaran.