Onlad karga

Onlad saray karga

Say Imis Mo—Sakey a Regalo

Say Imis Mo—Sakey a Regalo

NO WALAY inmimis ed sika, antoy reaksion mo? Nayarin onimis ka met. Tan nayarin naliketan ka. On, say imis na saray kakaaro odino agkabat a too et makaalis, tan balibali epekto tod liknaan. Inkuan na sakey a biin manngaran na Magdalena: “Nen mabilay ni Georg ya asawak, balibali so kakaimis to. No mannengnengan kami, onlelemew tan ondedeen so liknaan ko.”

Say imis et pakanengnengan na positibon emosyon, singa say balibalin liknaan, liket, tan pani-enjoy. On, “say imis et mapatnag a natural ed sikatayo,” so inkuan na sakey ya artikulo ed Observer, sakey ya online journal na Association for Psychological Science. Imbaga na artikulo ya anggan saray baby et sarag dan “talosan no anton talaga so ipapanengneng na ekspresyon na lupa.” Inyarum to ni: “Aglabat makakala iray totoo na mausar ya impormasyon ed imis, uusaren da met iyan impormasyon pian igiya so mismon ugali ra.” *

Inaral na saray researcher ed Harvard University diad United States so pigaran maedad ya pasyente tan saray reaksion da ed ekspresyon na lupa na saray caregiver da. Imbaga na saray researcher ya no say ekspresyon na lupa na saray caregiver “et napatnagan ya mas maaro, maasikaso, walaay malasakit, tan maempatya,” mas kontento iray pasyente tan mas maong so laman tan panagnonot da. Duma balet so resulta no  say ekspresyon na lupa na saray caregiver et mangipapanengneng ya arawi liknaan dad pasyente.

No onimis ka, nayarin iikdan mo met na pabor so sarilim. Ipapanengneng na saray impanaral ya kaibad saray maong ya epekto na imis et naaruman so kompiyansam tan liket mo tan nabawasan so stress mo. Balet, kabaliktaran so epekto no akasibangot ka.

SAY IMIS SO ‘NAMPAKASIL NA LIKNAAN KO’

Si Magdalena, ya abitla niman, et sakey ed saray Tasi nen Jehova legan na Sankamundoan a Guerra II. Sikato tan say arum ya membro na pamilya to et inyakar ed Ravensbrück concentration camp diad Germany lapud agda awaten iray bangat na Nazi. “No maminsan et papatundaen kami na saray guardia ya mitongtong ed arum ya priso,” so imbaga to. “Balet agda nakontrol so ekspresyon na lupa mi. Nanengneng ko labat ya onimis si nanay ko tan atsik, onkasil lay liknaan ko tan mas determinado ak ya mananos.”

Nayarin naliknam ya mairap so onimis lapud saray problema ed bilay. Balet tandaan ya say naliliknam et mabetbet ya epekto na nononoten mo. (Proverbio 15:15; Filipos 4:8, 9) Kanian anggano mairap, akin no mannonot kay positibo tan makapaliket anggad posible? * Dakel so akagawa ed satan lapud panagbasa na Biblia tan pikakasi. (Mateo 5:3; Filipos 4:6, 7) Diad tua, saray salitan “liket” tan “gayaga” tan arum nin salita ya inalad saratan et nilasus ya abitlad Biblia! Salim ya manbasa na sakey o duaran pahina kada agew. Agmo amta, ompan mas mabetbet ka lan onimis no gawaen mo itan.

Ontan met, agmo la aalagaren ya imisan ka na arum. Sika lay unona; paliket moy agew na sakey a too. On, tandaan mo so kabaliksan na imis mo—sakey a regalo na Dios ya mamaliket ed sika tan saray totoon makanengneng ed satan.

^ par. 3 Deneskribe na Biblia ed simbolikon paraan ya oniimis so Dios. Inkuan na Salmo 119:135: “Imis ka ed lingkor mo.”—Footnote.

^ par. 8 Nengnengen so artikulon “Do You Have ‘a Feast Constantly’?” ed Nobyembre 2013 ya isyu na Awake!