Onlad karga

Onlad saray karga

SAY EBAT NA BIBLIA

Saray Anghel

Saray Anghel

Say tungkol ed saray anghel et nabasad saray libro, nanengneng ed saray painting, tan anggan diad saray pelikula. Balet anto iratay anghel, tan antoy gagawaen da?

Anto iratay anghel?

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

 

Antis ya pinalsa na Dios so uniberso tan say inmunan too, nanggawa la na mas matatalinon pinalsa. Mas makapanyari iratan nen saray totoo, tan diad kawalaan na Dios met so kawalaan da—agtayo nanengneng tan agtayo makaonla ditan. (Job 38:4, 7) Say impanawag na Biblia ed saraman ya mas makapanyarin pinalsa et “espiritu” tan “anghel.”Salmo 104:4; 103:20. *

Pigaran amin so anghel? Dakdakel. Say karakel na anghel ya walad paliber na trono na Dios et “samplon libolibo a samplon libolibo tan nilibolibo a nilibolibo.” (Apocalipsis 5:11) No literal iyan bilang, nilasus ya milyon sirin iray anghel!

“Anengneng ko . . . [so] dakdakel ya anghel diad paliber na trono . . . tan say bilang da et samplon libolibo a samplon libolibo tan nilibolibo a nilibolibo.”Apocalipsis 5:11.

Antoy gagawaen nensaman na saray anghel?

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

 

Mabetbet ya saray anghel so ibabaki na Dios bilang spokesperson o mensahero to. * Nabasa met ed Biblia ya sikaray imbaki na Dios ya manggawa na saray milagro. Angibaki so Dios na anghel ya mamendisyon ed si Abraham tan mangamper ed sikaton mangibagat ed anak ton si Isaac. (Genesis 22:11-18) Wala met so anghel ya nampanengneng ed si Moises diad pegley na mandarlang a kiew pian ipasabi so mensahe ya lapud satan et anguma-uman so bilay to. (Exodo 3:1, 2) Nen imbantak ed ungib na leon si propetan Daniel, ‘imbaki na Dios so anghel to pian pepetan so sangi na saray leon.’—Daniel 6:22.

“Insan nampanengneng ed [si Moises] so anghel nen Jehova diad mandarlang ya apoy a walad pegley na masabit a kiew.”Exodo 3:2.

Antoy gagawaen natan na saray anghel?

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

 

Agtayo sarag ya amtaen so amin ya gagawaen natan na saray anghel. Balet, nabasad Biblia ya kaiba ira ed panutulong ed saray mapaabeban totoo pian naarumay amta da tungkol ed Dios.Gawa 8:26-35; 10:1-22; Apocalipsis 14:6, 7.

Diad sakey ya kugip nen Jacob et impanengneng nen Jehova ed sikato iray anghel ya onsesegep tan onlalasur ed “takayan” diad baetan na tawen tan dalin. (Genesis 28:10-12) Posiblin naisip mo met so naisip nen Jacob—ya ibabaki nen Jehova ed dalin iray anghel pian tulongan iray totoo. —Genesis 24:40; Exodo 14:19; Salmo 34:7.

“Walay takayan ya akaletneg ed dalin tan say toktok to et akasabi ed tawen; tan wala ray anghel na Dios ya onsesegep tan onlalasur ditan.”Genesis 28:12.

^ par. 6 Ipapaamta na Biblia ya wala ray espiritun nanrebelde ed autoridad na Dios, tan saratan a mauges ya anghel et atawag ed Biblia ya “demonyo.”Lucas 10:17-20.

^ par. 11 Diad tua, say labay ya ibaga na orihinal ya Hebreo tan Griegon salita ya inusar ed Biblia parad “anghel” et “mensahero.”