Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | ANTOY WALAD BENEGAN NA MISTERYOSON NAGAGAWA?

Naiingganyo ed Misteryoson Nagagawa!

Naiingganyo ed Misteryoson Nagagawa!

“Daan la ray bampira, werewolf, tan zombie—demonismo tan asapian na demonyo la ray sikat natan.”The Wall Street Journal.

UGUGAW tan matatken ya walay pakayari dan man-magic, magana iran manananem, tan guapo iran bampira—pigara labat irayan karakter diad dakel a libro, pelikula, tan video-game. Antoy epekto na saraya?

“Dinmakel iray manisia ed anyani diad apalabas ya dekada, manlapud sakey ed kada samploran Amerikano, ya anggad nagmaliw a sakey ed kada talora,” so insulat na professor na sociology ya si Claude Fischer. “Ngalngali doble so bilang na kabataan komparad matatken iran Amerikano so angibagan kinmonsulta irad psychic o managhula, manisia ed anyani, tan manisia ed haunted house.”

Kanian agla makapabigla ya saray istorya tungkol ed mauges ya espiritun onsapi ed too et onuuso lamet. “Say insikat na demonismo natan et lapud saray zombie, werewolf, tan bampira ya sikat nen imbeneg a dekada,” so insulat nen Michael Calia ed The Wall Street Journal.

Imbaga ed sakey ya report ya “anggan iner ed mundo, 25 anggad 50 porsiento so manisia ed anyani, tan saray anyani so mabetbet ya karakter ed saray literatura na dakel a kultura.” Ipapanengneng na sakey a survey ed United States ya ginawa na saray professor na sociology ya si Christopher Bader tan Carson Mencken ya “70 anggad 80 porsiento na Amerikano so talagan manisia ed sakey a klase na misteryoso iran nagagawa.”

Kasin anggapoy uges no naiingganyo kad espiritismo tan ed saray misteryoson nagagawa?