Onlad karga

Onlad saray karga

 SAY EBAT NA BIBLIA

Tukso

Tukso

Pansian na sanasawa, sakit, pakakakonsiensia​—pigara labat iraya ed saray resulta no manpatalo kad tukso. Panon tayon naiwasan itan?

Anto tay tukso?

Natutukso ka no nalalagyat kad sakey a bengatla​—lalo la no aliwa. Singa bilang, legan kan mansho-shopping, walay anengneng mon labalabay mo. Naisip mo ya matmainomay mon takewen tan agka naerel. Pero pipigilan ka na konsiensiam! Kanian inekal mo lad isip mo tan inmalis ka la. Lapud satan ya ginawam, nibagan alabanan mo so tukso.

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

 

Agto labay ya ibaga ya no natutukso ka et mauges kan too. Ibabaga na Biblia ya amin tayo et natutukso. (1 Corinto 10:13) Balet say importante et no antoy gawaen tayo no natutukso tayo. Say arum et pappaulyanan da labat so mauges ya pilalek da kanian akagawa ray mauges. Say arum balet et inekal da itan a tampol ed isip da ta amta dan aliwa.

“Nasusubok so kada sakey sano sikatoy nasagyat tan natangguyor na dilin pilalek to.”​—Santiago 1:14.

Akin et kaukolan moy onaksion ya tampol no natutukso ka?

Nabasad Biblia iray bengatlan manresulta ed panggaway aliwa. Ibabaga na Santiago 1:15: “Say [mauges a] pilalek, sano nanlukon [literal, “nannginew,” paimanod leksab], iyanak toy kasalanan.” Diad simplin salita, no pappaulyanan tayoy mauges a pilalek, seguradon makagawa tayoy mauges, ya singa malukon ya ina ya seguradoy pananak to. Balet walay nagawaan tayo pian agtayo unor-unor ed mauges ya pilalek. Sarag tayon labanan iratan.

NO PANON YA MAKATULONG SO BIBLIA

 

Ontubo so mauges a pilalek lapud saray nononoten tayo. Pero sarag tayon ekalen iratan. Panon? No ibaling tayod sananey so nonot tayo. Singa bilang, sarag moy man-exercise, miistoryaan ed kaarom, odino mannonot kay maabig. (Filipos 4:8) Makatulong met no isipen mo ray pansumpalan no manpatalo kad tukso​—nayarin panlapuan itan na ermen, sakit, odino naapektoay relasyon mod Dios. (Deuteronomio 32:29) Baleg met so nitulong na pikakasi. Imbaga nen Jesu-Kristo: “Agkayo ontutundan manpikasi, pian agkayo napelag ed tukso.”​—Mateo 26:41.

“Agkayo palilingo: Say Dios et agnayarin napalikdo. Ta antokaman so itatanem na sakey a too, saya met so anien to.”​—Galacia 6:7.

 Antoy gawaen mo pian desidido ka ya labanan so tukso?

SAY TUAN NAGAGAWA

 

Tandaan mo ya say tukso et singa tapang odino patit ya no agka manalwar et napahamak ka. (Santiago 1:14, paimanod leksab) Ontan so kaslakan ya nagagawa lalo lad tukson manggaway seksual ya imoralidad, ya talagan makapaermen so resulta to.​—Proverbio 7:22, 23.

NO PANON YA MAKATULONG SO BIBLIA

 

Imbaga nen Jesu-Kristo: “No say kawanan a matam so sengegan na pankakasalanan mo, sukit mo itan tan ibantak mo.” (Mateo 5:29) Siempre aliwan literal so tutukoyen nen Jesus! Say labay ton ibaga, no labay tayon napaliket so Dios tan manbilay ya tuloytuloy, nepeg tayon ‘pateyen’ odino kontrolen iray parte na laman tayo pian agtayo makagaway aliwa. (Colosas 3:5) Kanian dapat desidido tayon iwasan so tukso. “Ipaliis mo pay matak ed andi-kakanaan,” so impikasi na toon matoor ed Dios.​—Salmo 119:37.

Siempre, nayarin mairap ya kontroley sarili tayo ta “maletey so laman.” (Mateo 26:41) Kanian walan walay nagawaan tayon lingo. Pero no talagan magbabawi tayo tan gawaen tayoy anggaay nayarian tayon iwasan so manggaway aliwa, say Amalsa, si Jehova a Dios, et ‘kasian tan abageyen’ to tayo. (Salmo 103:8) Talagan makapalemew itan na liknaan!

“No saray lingo so babantayan mo, O Jah, siopa kasi so makaalagey, O Jehova?”​—Salmo 130:3.