Onlad karga

Onlad saray karga

Agnagawa so prediksion na Doomsday Clock, ta impromisa na Dios ya diad arapen et walay balibalin nagawa ed totoo tan dalin

 MANUNAN ARTIKULO | WALA NI KASI PAG-ASA NA MUNDO?

Antoy Ibabaga na Biblia?

Antoy Ibabaga na Biblia?

SAY mair-irap ya situasyon ed mundo natan et nipropesiya lad Biblia nilibon taon lay apalabas. Pero aliwan satan labat. Impropesiya met na Biblia ya diad arapen et magmaliw a balibali so bilay na totoo. Agmon tampol iisipen ya aliwa so ibabaga na Biblia, ta diad tua et dakel lay impropesiya na satan ya detalyadon agawa.

Singa bilang, nengnengen irayan propesiya na Biblia:

  • “Manlalaban iray bansa ontan met ed saray panarian, tan wala ray eras tan yegyeg ed nanduruman pasen.”—Mateo 24:7.

  • “Diad kaunoran iran agew et onsabi iray mapeligro tan mair-irap a panaon. Ta saray totoo et magmaliw a maaro ed sarili ra, maaro ed kuarta, mapasirayew, mapaatagey, managmudmora, agmatulok ed atateng da, agda amtay misalamat, aliwa ran matoor, anggapoy panangaro ra ed kapamilyaan da, agda labay so mipaknaan, managpauges ira, anggapoy kontrol da ed sarili ra, masesebeg ira, agda aaroen so kamaongan, traidor ira, anawet so ulo ra, makinon ira, mas inaro ray panliliket nen say Dios.”—2 Timoteo 3:1-4.

Adeskribe ed saratan ya propesiya so mundo ya ibabaga na arum ya agla nakontrol. Diad tua, nibaga tayon agla nakontrol so mundo—ag-itan nakontrol na totoo. Ibabaga na Biblia ya anggapoy karunongan tan pakayari na totoo ya mangiter na permanentin solusyon. Nidanet itan ed sarayan bersikulo:

  • “Walay dalan a singa duga ed pakanengneng na too, balet say sampot to et ompugtad ipapatey.”—Proverbio 14:12.

  • “Say too et uuleyan toy kapara ton too diad pankaugsan to.”—Eclesiastes 8:9.

  • “Agkanepegan na too ya igiya so dilin kupbang to.”—Jeremias 10:23.

No itultuloy na totoo ya gawaey labay da, walay posibilidad ya naderal so mundo. Pero ag-itan nagawa! Akin? Ta onia so ibabaga na Biblia:

  • “Inletneg [na Dios so] dalin diad saray pundasyon to; ag-itan nagalaw diad pasen to ya anggad angga.”—Salmo 104:5.

  • “Sakey a henerasyon so naaandi, tan sakey a henerasyon so onsasabi, balet say dalin et mansiansia ya anggad angga.”—Eclesiastes 1:4.

  • “Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.”—Salmo 37:29.

  • “Dakdakel so anien ya ilik diad dalin; say toktok na kapalandeyan et napanopano.”—Salmo 72:16.

 Nanengneng ed sarayan bangat na Biblia iray malinew ya ebat. Agnaupot so too lapud polusyon, kakulangan na naakan tan danum, odino epidemya ed mundo. Agnaderal so mundo lapud nuklear iran armas. Akin? Ta kontrolado na Dios so arapen na planeta tayo. Tua ya inabuloyan na Dios so totoo ya manggaway sarili dan desisyon. Balet, anien da la lanlamang so resulta na desisyon da. (Galacia 6:7) Say mundo et aliwan singa adiskaril ya tren ya agla nakontrol tan mapmaples ya mamapaarap ed kadederal to. Walay inyan na Dios ya limitasyon no anggad iner labat so nayarin gawaen na totoo ya pakaderalan da.—Salmo 83:18; Hebreo 4:13.

Pero wala ni arum ya gawaen na Dios. Iter toy “agnaparaan a kareenan.” (Salmo 37:11) Say pag-asa ya abasam ed sayan artikulo et parte labat na balibalin arapen ya naaralan na minilyon ya Tasi nen Jehova manlapud Biblia.

Saray Tasi nen Jehova et grupo na lalaki tan bibii ed interon mundo ya nandurumay edad tan lahi da. Mandadayew irad saksakey ya tuan Dios, ya say ngaran to et Jehova a nabasad Biblia. Ag-ira natatakot no antoy nagawad arapen, lapud ibabaga na Biblia: “Oniay inkuan nen Jehova, say Manamalsa na katawenan, say tuan Dios, say amorma tan amalsa ed dalin, a malet ton inletneg itan, tan agto pinalsa ya andiay gagala, noagta ginawa ton panayaman: ‘Siak si Jehova, tan anggapo lay arum.’”—Isaias 45:18.

Impaliwawa ed sayan artikulo so pigaran bangat na Biblia tungkol ed nagawad dalin tan totoo diad arapen. Parad kaaruman ya impormasyon, nengnengen so leksion 5 na brosyur ya Maong a Balita ya Nanlapud Dios! ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova tan available ed www.jw.org/pag

Sarag mo met ya bantayan so video ya Akin ya Ginawa na Dios so Dalin? ya available ed www.jw.org/pag. (Nengnengen ed PUBLIKASYON > VIDEO)