Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | WALA NI KASI PAG-ASA NA MUNDO?

Wala ni Kasi Pag-asa na Mundo o Anggapo La?

Wala ni Kasi Pag-asa na Mundo o Anggapo La?

GINMAPO so taon 2017 diad makapabiglan anunsio na grupo na saray scientist. Nen Enero, indeklara dan mas inmasingger so kaderal na mundo. Pian natalosan na totoo so kaasingger na satan, angusar iray scientist na Doomsday Clock ya inyabante day 30 segundo. Nanengneng ed Doomsday Clock ya duara tan kapalduan minuto labat lay nakekeraan antis ya manpegley-labi—say ibabaga ran sankaasinggeran ed kaderal na mundo diad masulok ya 60 taon!

No 2018, plaplanoen na saray scientist ya aralen lamet so kaasingger na ibabaga ran anggaan na mundo. Kasin nanengneng nin siansia ed Doomsday Clock ya asingsingger lay kaderal na mundo? Antoy nibagam? Wala ni kasi pag-asa na mundo? Ompan nairapan kan ebatan itan. Anggan saray eksperto et nandurumay opinyon da ed saya. Aliwan amin et manisia ya naderal so mundo.

Diad tua, minilyon so manisia ya magmaliw a balibali so bilay na totoo diad arapen. Ibabaga ra ya walay ebidensya ya sikatayo ran totoo tan say planeta tayo et agbalot naderal tan ombalibali bilay diad arapen. Kasin napantiwalaan ’tan ya ebidensya? Wala ni kasi pag-asa na mundo o anggapo la?