Sogsg 10 kom-bɩɩsã sẽn sokde la b leoore

Sagls sẽn yaa sõma sẽn tõe n sõng kom-bɩɩsã tɩ b vɩɩmã yɩ sõma.

SOKRE 1

Bõe n tõe n sõng-m tɩ m bãng m meng sõma?

Fo sã n mi f sẽn tũud noy ninsã, f pãn-tõogã, f pãn-komsmã la f magbã, na n sõng-f lame tɩ f bãng n yãk yam sõma, f taabã sã n pẽdgd foo.

SOKRE 2

Bõe yĩng tɩ neermã baoob pak-ma?

Fo sã n get f mengã nen-gɛtgẽ, f sũur sãamdame bɩ? Bõe la f tõe n maane?

SOKRE 3

M maanda wãn n sõs ne m roagdbã sõma?

Sagl-kãensã na n sõng-f lame tɩ f tõog n sõs ne f roagdbã nana-nana.

SOKRE 4

M sã n tudgi, bõe la m segd n maane?

Ned buud fãa tudgdame. La f sã n tudgi, bõe la f segd n maane?

SOKRE 5

M karen-bi-taasã sã n namsd maam, m maanda wãna?

Sẽn maand beeme. F tõe n tõoga ned sẽn yaand foo tɩ pa tũ ne zabr ye.

SOKRE 6

M maanda wãn tɩ m taabã ra tõog tɩ m maan wẽnga?

Tõe n yɩɩ toog ne-f tɩ f tõog n maan bũmb ning sẽn yaa tɩrgã.

SOKRE 7

Ned sã n pẽdgd maam n dat tɩ m yo, m maanda wãna?

Ges zu-loees kẽer kom-bɩɩs sẽn paame, b sẽn kẽ ne ned yĩnga.

SOKRE 8

Bõe la m segd n bãng pʋg-yõgdbã wɛɛngẽ?

Sẽn yɩɩd fãa yaa kambã ne kom-bɩɩsã la b nong n yõgda. Bõe la f tõe n maane?

SOKRE 9

M segd n tẽe evolisɩõ wã bɩ?

What explanation makes most sense?

SOKRE 10

Wãn to la Biiblã tõe n sõng maam?

Neb wʋsg yetame tɩ Biiblã yaa sebr sẽn pid ne soalem la kiba-kuda, t’a pa le tar yõod ne-do, bɩ t’a goamã võor wʋmb yaa toogo. La pa sɩd ye.