Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKRE 10

Wãn to la Biiblã tõe n sõng maam?

Wãn to la Biiblã tõe n sõng maam?

SOKRÃ YÕODO

Biiblã yeelame tɩ “Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa.” (2 Tɩmote 3:16) Dẽnd Biiblã tõe n sõnga foo, n wilg-f sore, la a sagl-fo.

BÕE LA FO NA N MAANE?

Wala makre: A Davɩɩd togda sore, tɩ yʋng wa ta. A pa le ne zĩigã sõma ye. Bala a montɛɛrã faar me wa n kiime. A yaool n pasgda weoogo, tɩ tẽng pa pẽ yambẽ ye. A sã n pa bao yellã tɩɩm, a tõe n wa menemame, bɩ n lʋɩ bok pʋgẽ.

Fo sã n bee a Davɩɩd zĩigẽ, bõe la fo na n maane?

RENG N TAGS NEERE!

Bũmb wʋsg la f tõe n yãk yam n maane:

  1. F tõe n soka ned t’a wilg-f sorã sẽn yaa to-to.

  2. F tõe n widga torse.

  3. F tõe n ket n tara kẽn bala.

Yaa vẽeneg tɩ f sã n kell n tall kẽn bala, pa na n sõng-f ye.

F sã n widg torse, f na n yãa sõma n yɩɩd f sẽn na n bao ned n sok sorã sẽn yaa to-to. Torsã vẽenem na n sõng-f lame tɩ f bãng n kẽn sõma.

Biiblã me yaa vẽenem sẽn sõngd tɩ ned bãng a sore.

Yaa sebr sẽn tõe n sõng foo:

  • tɩ f mao ne vɩɩmã zu-loeese,

  • tɩ f bãng f mengã sõma, la f bɩɩs zʋg-sõma,

  • tɩ f bãng f sẽn tõe n maan tɩ f vɩɩmã tall barka.

 SOGSG NEB WƲSG SẼN SOKD LEOORE

Ninsaal sã n wa bãng goam bala, a sɩngda sogsgo.

  • Bõe n be saasẽ?

  • Bõe yĩng tɩ ãdsã pɩnda?

La d sã n wa bɩtẽ, d sɩngdame n sokd sogsg vɩɩmã wɛɛngẽ. Wala makre:

La sã n mikame tɩ sogs-kãensã leoorã sɩng n bee Biiblã pʋgẽ?

Neb wʋsg yetame tɩ Biiblã yaa sebr sẽn pid ne soalem la kiba-kʋda, wall t’a pa le tar yõod ne-do, bɩ t’a goamã võor wʋmb yaa toogo. La rẽ yĩnga Biiblã sɩd yaa woto bɩ, bɩ yaa bũmb ning nebã sẽn yet Biiblã zugã n pa zemse? Rẽ yĩnga, b rɩɩ kibayã sõma sɩda?

Wala makre, nebã tẽedame tɩ Biiblã yetame tɩ dũniyã bee Wẽnnaam nugẽ, t’a maand a sẽn date. La rẽ yĩnga yaa sɩd bɩ? Ges-y zũnd-zãndã sẽn pid dũniyã. Zĩig fãa yaa sũ-sãams la namsgo, bãas la kũum, naong la yel-beedo. Woto tõe n yɩ Wẽnnaam sẽn yaa nonglem soabã raab sɩda?

Fo nongẽ lame n paam sok-kãngã leoorã bɩ? Biiblã sẽn yet rẽ wɛɛngẽ wã tõe n ling-f lame.

Yaa vẽeneg tɩ f yãame tɩ sagls nins b sẽn kõ seb-kãngã pʋgẽ wã tika Biiblã zugu. A Zeova Kaset rãmbã kɩsa sɩd tɩ Biiblã kõta sagls sẽn tõe n sõng ned buud fãa. Bala “yaa Wẽnnaam n vẽneg tɩ b gʋlse, la a yõodã yaa zãms neda, wilg ned a kongre, rems yɛla.” (2 Tɩmote 3:16, 17, MN) Yaa sɩd tɩ b sẽn gʋls Biiblã daar zãra, la a ket n tara yõod ne-do. Fo sã n zãms-a, na n naf-f lame.