Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKRE 5

M karen-bi-taasã sã n namsd maam, m maanda wãna?

M karen-bi-taasã sã n namsd maam, m maanda wãna?

SOKRÃ YÕODO

Fo sẽn na n tall manesem ningã tõe n zẽna yellã, bɩ n maneg-a.

BÕE LA FO NA N MAANE?

D rɩk makre: A Toma pa rat n kẽng lekoll rũndã ye. A yam meng pa le be lekoll kẽngr ye. Kiis a tãab la woto a karen-bi-taas sẽn yelgd goam sẽn pa sɩda, tɩ sãamd a yʋʋre. B pʋd-a-la yʋya, n tar-a n yaandẽ. Wakat ninga, nina tusda a Toma korgã ne a sɛbã fãa n lubi, la a maand wa pa yɩ pʋ-toog ye. Pa rẽ bɩ b nin-yend soos n wẽ-a. A sã n wẽnemde, a pa tõe n bãng sẽn yaa a soab ye. Zaamẽ wã, b toola a Toma mesaaz n yeel-a tɩ b na n yek-a-la sorã zug n yõog-a bugum.

Fo sã n be a Toma zĩigẽ, f na n maana wãna?

RENG N TAGS NEERE!

Fo sẽn tõe n maan beeme. Bãng tɩ f tõe n tõoga ned sẽn yaand foo bɩ n baood f noore, tɩ pa tũ ne zabr ye. Wãn to?

  •   RA LEOK YE. Biiblã yeelame: “Yalem wilgda a sũ-yikr zãnga, la yam soab gũusda a menga, n ka rat t’a rẽnd puk ye.” (Yel-bũnã 29:11) Fo sã n tõog f sũur n pa leoke, tõe tɩ sẽn namsd-b foo wã bas-f sɩɩ.

  • DA MAAN N LEBS YE. Biiblã yeelame: “Da lebs-y ned baa a ye wẽng wẽng yĩng ye.” (Rom-dãmbã 12:17) Fo sã n bao n na n dok f sũuri, tõe n zẽna yellã.

  • BAO N GIL YELLÃ. Biiblã yetame: “Gũus-m-meng soab yãta yell n zoe n soonde.” (Yel-bũnã 22:3) Maan f sẽn tõe fãa n gil f karen-bi-taas nins sẽn nong yɛlã, la f zãag f meng ne bũmb ning fãa sẽn tõe n wa kɩt tɩ b nams foo wã.

  • LEOK-B TƖ LING-BA. Biiblã yetame: “Leok-bʋgsg sigsda sũuri.” (Yel-bũnã 15:1) F tõe n maana laad menga. Wala makre, f karen-bi-taag sã n yaand foo tɩ f yaa bedre, f tõe n yeel-a lame yaa: “F sã n data m na n yãka bilf n kõ-fo.”

  • LOOGE. A Nora sẽn tar yʋʋm 19 wã yeelame: “F sã n pa leoke, f wilgdame tɩ f tara yam, la tɩ f tara raood n yɩɩd sẽn yaand-a foo wã. Leb n wilgdame tɩ f tara yõk-m-meng n yɩɩd-a.”—2 Tɩmote 2:24.

  • KÕ-F MENG SƖDA. Tõe tɩ f karen-bi-taas nins sẽn yaand foo wã bãngame tɩ f pa nand f meng ye. Rẽ kɩtame tɩ b mi tɩ f pa tõe n maan-b baa fʋɩ ye. La f sã n kõ-f meng sɩd n pa yɛɛsdẽ, b na n bas-f-la sɩɩ.

  • TOGS NEDA. Ned a ye sẽn da yaa karen-saamb yeelame: “F karen-bi-taas sã n namsd foo, togse. Rẽ bal la sõma. Leb n na n sõngame tɩ karen-biis a taab paam b mense.”

Fo sã n kõ-f meng sɩda, f na n talla raood sẽn namsd-a foo wã taoore, tɩ rẽ koms a raoodo