Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKRE 2

Bõe yĩng tɩ neermã baoob pak-ma?

Bõe yĩng tɩ neermã baoob pak-ma?

SOKRÃ YÕODO

F sã n wa get f meng nen-gɛtgẽ, bãng tɩ bũmb kẽer n be tɩ b yõodã yɩɩd fo sẽn ne bũmb ninga.

BÕE LA FO NA N MAANE?

D rɩk makre: A Maari sã n get a meng nen-gɛtgẽ, a tagsdame t’a yaa bedre. A roagdbã la a zo-rãmbã yaool n yeel-a lame t’a yaa bãanega. La a Maari yẽ yamẽ, rẽnd a faag n paase.

Sẽn pa kaoose, a Maari bao a sẽn tõe n maaneg n faage. A tagsame t’a sã n maan rasem a wãn bal n pa rɩ, tõe t’a tõog n boog baa yaa kilo a yiibu.

Fo sã n da be a Maari zĩigẽ, bõe la f na n maane?

RENG N TAGS NEERE!

Fo sã n maand yɩɩr f mengã sẽn yaa to-to wã wɛɛngẽ, yaa wa f sẽn get f meng ne nen-gɛtg sẽn pa sõma

Ned sã n dat n manegd a meng sõma n yaa neere, pa wẽng ye. Biiblã pʋgẽ menga, b gomda neb kẽer yelle, n yetẽ tɩ b yaa pʋg-neeba, bɩ ra-samba. Wala makre, a Saara, a Rasɛlle, a Abigayɛlle, a Zozɛf la a Davɩɩd. Biiblã pʋgẽ, b yeelame t’a Abisaag ra “yaa neer wʋsgo.”—1 Rĩm-dãmbã 1:4.

La kom-bɩɩs kẽer maanda yɩɩr tɩ looge, b mengã sẽn yaa to-to wã wɛɛngẽ. Rẽ tõe n waa ne yelle.

  • Neb n sõs ne pʋg-sadb n mik tɩ bãmb koabg zugu, 58 n yet tɩ b yaa bɛd wʋsgo. Yaool n yaa bãmb 17 bal n da sɩd yaa bɛda.

  • B wilgame me tɩ pagb koabg zugu, bãmb 45 n tagsd tɩ b yaa bɛd wʋsgo, tɩ b yaool n yaa bãanese.

  • Kom-bɩɩs kẽer sẽn dat ne b sũur fãa n faagã, b pa le rɩte, hal tɩ wa lebg bãag sẽn tõe n tũ ne b yõore. B boonda bãagã tɩ anorɛgsɩ.

 Fo sã n wa tagsdẽ tɩ anorɛgsɩ n tar foo, bɩ f sã n wa yɛɛsdẽ n pa le rat n dɩ f sẽn pa rat n nobã yĩnga, kos sõngr tao-tao. Gom ne f roagdbã, bɩ ned a to f sẽn kɩs sɩda. Biiblã yetame: “F zoa ning tõe n nong-f lame n yɩɩd f ma-biiga.”—Yel-bũnã 18:24.

BŨMB NING SẼN TAR YÕOD N YƖƖDÃ

Yaa fo sẽn yaa ned ningã n na n kɩt tɩ nebã nong f zĩigẽ. D gom Rĩm a Davɩɩd bi-ribl a Absalom yelle. Ad Biiblã sẽn yete:

“Ned dag n ka be t’a ra-sãnd ta a Absalom ye. . . . A rag n ka tol n tar zang ye.”—2 Sãmwɛll 14:25.

Baa ne rẽ, a Absalom ra yaa wuk-m-meng soaba, mag-bɛd la zãmb soaba. A pa tall yʋ-noog Biiblã pʋgẽ ye. Bala a ra pa maand sɩda, leb n da yaa nin-kʋʋda.

Rẽ n so tɩ Biiblã sagend tõnd n yetẽ yaa:

‘Yelg-y yalẽ paalgã.’—Koloos-rãmbã 3:10.

“Da bao-y neerem ning ninã sẽn tõe n yã wã . . . ye. La yãmb tog n baoo neerem ning sẽn solge.”—1 Pɩyɛɛr 3:3, 4.

Yaa sɩd tɩ f sã manegd f meng sõma n dat n yɩ neere, pa wẽng ye. La sẽn tar yõod n yɩɩd yaa f sẽn na n bao n tar zʋg-sõma. Bala yaa zʋg-sõma wã n na n kɩt tɩ neb a taabã nong f zĩigẽ, n yɩɩd f sẽn na n yaa pʋg-neer bɩ ra-sãnga. Pʋg-sad yʋʋr sẽn boond t’a Felicia yeelame: “Neerem loogda tao-tao. La f sẽn yaa ned ningã, n paas f zʋg-sõma wã pa loogd ye.

FO SẼN GET F MENGÃ TO-TO WÃ

Fo sã n mi n ges f mengã nen-gɛtgẽ, f sũur sãamdame bɩ?

Fo zoe n tagsame tɩ f tog n sõo ka-rãmba, bɩ n gãe kom sẽn na yɩl n lebg neer n paas bɩ?

Fo sã n da tõe, bõe la f na n toeem f yĩngẽ wã? (Gũbg f sẽn yãkã)

  • WOGLMÃ

  • BEDRMÃ ZOOBDÃ

  • KARSÃ

  • NEN-WAMDÃ

  • YĨN-KÕBGÃ

  • Pipi ne yiib-n-soab sokrã zĩigẽ, f sã n leokame tɩ “n-ye,” tɩ sokr a tãab-n-soabã zĩigẽ f gũbg sẽn ta zĩis a tã, bɩ f tẽeg woto: Tõe tɩ fo pa nand f mengã ye. La neb a taabã nanda foo wʋsgo. Ned tõe n maanda yɩɩr tɩ loog noore, a mengã sẽn yaa to-to wã wɛɛngẽ.—1 Sãmwɛll 16:7.