Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKRE 7

Ned sã n pẽdgd maam n dat tɩ m yo, m maanda wãna?

Ned sã n pẽdgd maam n dat tɩ m yo, m maanda wãna?

SOKRÃ YÕODO

Fo sẽn na n yãk yam ning rẽ wɛɛngẽ wã tõe n kõ-f-la sũ-noog f vɩɩmã pʋgẽ, bɩ n sãam-f sũuri.

BÕE LA FO NA N MAANE?

D rɩk makre: Kiis a yiib la woto a Elɛn ne a Misɛll sẽn be ne taaba. La a Elɛn yamẽ, yaa wa a mii a Misɛll hal daar zãra. B gʋlsda taab mesaaz rãmb wakat fãa, n sõsd ne taab telefonnẽ n kaoosdẽ. Wakat ning menga, b goamã yekda taaba. La a Misɛll sẽn dat a soabã yɩɩda sõsg masã.

Kiis a yiibã pʋgẽ, a Misɛll ne a Elɛn ra mi n moka taaba. La a Elɛn pa rat tɩ yɩɩg rẽ ye. La a zoeta a Misɛll na n wa bas-a. Bala a sã n be ne-a, a yam gãee bãan t’a sũurã noomẽ. Sẽn paas menga, yẽ ne a Misɛll nonga taaba.

Fo yʋʋmã sã n seka f na ro pʋg-sad bɩ n paam mise, bõe la f na n maane, f sã n da be a Elɛn zĩigẽ?

RENG N TAGS NEERE

Yaa Wẽnnaam n kõ sor tɩ sẽn kẽ-b kãadmã bal tõe n kẽ ne taaba. Fo sã n kẽ ne ned n yaool n pa kẽ kãadem, f maanda f toog kae ne Wẽnnaam sẽn yeelã. Yaa wa ned sẽn kõ foo fu-neere, tɩ f rɩk n maan kʋɩdg n yẽesd f roogo

Fo sã n zomb tɩɩg n dat n yɩk wa liuula, na n baasa wãna? F na n baoo yɛl n kõ f menga. Yaa woto me, f sã n kɩɩs noor ning Wẽnnaam sẽn kõ wã. A yeelame: ‘Ra maan-y yoob ye.’—1 Tesalonik-rãmbã 4:3, Wẽnnaam Sebre, 1983.

Ned sã n kɩɩs no-kãnga, na n waa ne zu-loe-bʋse? Biiblã yeelame: “Ned ning sẽn maand yoob beegda a meng yĩnga.” (1 Korẽnt-rãmbã 6:18) Bõe n wilgd tɩ gom-kãnga yaa sɩda?

 Neb n maan vaeesg n mik tɩ kom-bɩɩs nins sẽn kẽ ne ned nand tɩ b kẽ kãadmã paamda zu-loeese. Wala makre:

  • B NINGDA B MENS TAALE. Kom-bɩɩs wʋsg sẽn kẽ ne ned nand tɩ b kẽ kãadem wat n ningda b mens taale, n maand b bãngẽ.

  • B PA LE KÕT TAAB SƖD YE. Kom-bɩɩs sã n kẽ ne taab n yaool n pa kẽ kãadem, b ned fãa sokda a meng ãnd soab me la b to wã kẽ ne.

  • SŨ-SÃANGA. Kom-pugli wʋsg sẽn nong n yɩɩd yaa rao sẽn na n kogend-ba, pa a sẽn na n baood n pids a meng ratmã bal ye. Kom-dibli wʋsg me yeelame tɩ b pa nong kom-pugli nins sẽn sakd bãmb tao-tao wã ye.

  • Ad bũmb f sẽn tog n tẽege: Fo sã n kẽ ne ned nand tɩ f kẽ kãadem, f sãamda f yĩngã sẽn tar yõod wʋsgã. (Rom-dãmbã 1:24) F mengã nifẽ, f pa na n le tar yõod ye.

Wilg tɩ f yaa ned sẽn mi a sẽn date, n da “maan yoob ye.” (1 Tesalonik-rãmbã 4:3, Wẽnnaam Sebre, 1983) Rẽ f sã n wa kẽ kãadem, f tõe n kẽe ne f sɩdã bɩ f pagã tɩ f kõ-f sũ-noogo. Bala f pa na n ningd f meng taale, n maand yɩɩr bɩ n sãamd f sũur ye.—Yel-bũnã 7:22, 23; 1 Korẽnt-rãmbã 7:3.

 FO TAGSG YAA WÃNA?

  • Rẽ yĩnga ned sẽn sɩd nong foo na sak n maan bũmb sẽn na n kɩt tɩ f wa paam zu-loees sɩda?

  • Rẽ yĩnga ned sẽn sɩd tagsd f neer yell na sak n maan bũmb sẽn na n sãam foo ne Wẽnnaam zoodã sɩda?—Ebre-rãmbã 13:4.