Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKRE 3

M maanda wãn n sõs ne m roagdbã sõma?

M maanda wãn n sõs ne m roagdbã sõma?

SOKRÃ YÕODO

F sã n tar zems-n-taar sõma ne f roagdbã, vɩɩmã na n yɩɩ nana ne-f n yɩɩda.

BÕE LA FO NA N MAANE?

D rɩk makre: A Viktoor tara yʋʋm 17. Arbã zaabre, a tʋma a sẽn tog n tʋm zakã tʋʋm ninsã n sa, n zĩnd masã n na n vʋʋs la a ges tele. A widga tele wã, n tõg n kẽ zĩig ning a sẽn nongã.

Wakat kãng bal la a baaba sẽn ta. La wõnda a sũurã pa noom ye. A yeela a Viktoor yaa:

“Viktoore, fo pa tog n sõng f yao wã n maan a ɛgzɛrsis-rãmbã la f sẽn wa n zĩ ka n get tele wã? Fo yaa woto daar fãa. Fo zɩ n maan b sẽn yeel foo ye!”

Zĩig pʋgẽ wã, a Viktoor sũurã sãamame t’a gomd la a yẽgemdẽ. A baaba wʋmame n sok-a yaa:

“Fo yeelame tɩ bõe? Lebs n togs tɩ m pa wʋm ye.”

La a Viktoor gãnema a nengã, n mesg a nugã n yeel yaa: “M pa yeel tɩ bũmb ye.”

A baaba sũurã yika wʋsgo, t’a tãs a Viktoor n yeel-a yaa: “Ra le saag n leok maam woto dɛ! Fo wʋmame?”

Fo sã n da be a Viktoor zĩigẽ, f na n maana wãna?

RENG N TAGS NEERE!

Biig sẽn sõsd ne a roagdb yaa wa ned sẽn wẽnd mobilli. A sã n tar kẽn n wa mik tɩ b gɩdga sorã, rẽnd a bao sor a to.

 WALA MAKRE:

Bi-pugl yʋʋr sẽn boond t’a Lea yeelame: “Mam pa tõe n paam n sõs ne m baaba nana ye. Wakat ninga, m gomda ne-a tɩ yaa wa a kelgdame. La a wat n soka maam yaa: “Fo yeelame tɩ bõe? M pa wʋm f sẽn yeelã ye.”

AD BŨMB A TÃAB A LEA SẼN TÕE N MAANE:

 1. N zẽk a koɛɛgã.

  Wala makre, a sã n zẽk a koɛɛgã n yeele: “Maan sugr la f kelg-ma.”

 2. N sĩnd n da le gom ye.

  Wala makre, a sã n pa le bao n na n togs a baaba yell ning sẽn tar-a wã.

 3. N bas t’a baaba sã n wa tar sẽk bɩ a togs-a a yellã.

  Wala makre, n bas t’a baaba wa tar sẽk t’a sõs ne-a, wall n gʋls-a lɛtre.

Fo na n sagla a Lea t’a maan bʋgo?

TAGS N GESE: A Lea baaba yamã pa be yambẽ ye. Dẽnd a pa mi tɩ yell n namsd a biigã ye. A Lea sã n yãk pipi wã, n sɩd zẽk a koɛɛgã, a ba wã na n wʋma a zu-loɛɛgã võor sɩda? Na n pʋd n yɩɩ wa a Lea pa waoogd a baaba ye. (Efɛɛs-rãmbã 6:2) Dẽnd saglg kãngã pa na n maneg a Lea ye.

or sã n gɩdge, f baooda sor a to. Wakat ninga f tog n baoo soay a taab n paam n sõs ne f roagdbã.

Tẽkr a 2 soabã tũub pa toog ye. La rẽ maaneg me pa yam ye. Bõe yĩnga? Bala a Lea sã n pa paam a ba wã sõngre, a pa na n tõog n welg a zu-loɛɛgã ye. A ba wã me sã n pa mi t’a Lea tara zu-loɛɛga, a pa na n tõog n sõng-a ye. Dẽnd a Lea sã n sĩnda, pa na n maneg-a ye.

A Lea sã n tũ tẽkr a 3 soabã, a na n wõnega mobillã soab sẽn ta n mik tɩ sorã gɩdgame, t’a bao sor a to wã. Dẽnd a Lea na n basame t’a baaba sã n wa tar sẽka, bɩ a sõs ne-a. A tõeeme me n gʋls a baaba lɛtre, n togs-a a zu-loɛɛgã.

Lɛtrã gʋlsgã me tõe n sõng-a lame t’a bãng n togs a sẽn dat n yeelã kɛpɩ. A baaba sã n karem lɛtrã, a na n bãnga bũmb ning a biigã sẽn da rat n togs-a, tɩ rẽ kɩt t’a tõog n sõng-a. Dẽnd tẽkr a 3 soabã na n sõnga a Lea ne a ba wã fãa. A paam n sõsa ne a ba wã, bɩ yaa lɛtr la a gʋls-a, zemsa ne Biiblã sẽn yeel tɩ d “bao bũmb ning fãa sẽn wat ne laafɩ” wã.—Rom-dãmbã 14:19.

Bõe me la a Lea ra tõe n maane?

Tagse, n gʋls leoorã tẽngrã, la f togs rẽ maaneg sẽn na n baas to-to.

 GŨUS NE F SẼN NA N YEELÃ

Tẽeg-y tɩ pa wakat fãa la y roagdbã na n wʋm y goamã võor ye.

WALA MAKRE:

Fo sũurã pa noom ye. Tɩ f roagdbã sok tɩ bõe n tar foo. Tɩ fo yeel-b tɩ “baa fʋɩ.”

F roagdbã tõe n tagsame tɩ yaa fo sẽn pa kɩs-b sɩdã n kɩt tɩ f pa rat n togs-b bũmb ning sẽn kɩt tɩ f sũurã pa noomã, la tɩ f na n tɩ togsa f zoa tɩ rẽ n são.

Tõeeme me tɩ f tara zu-loɛɛga, tɩ f roagdbã rat n sõng-fo, tɩ fo yeel-b tɩ b bas tɩ fo na n tẽba f ye n welg yellã.

 • Sã n yaa ne fo, bõe la b na n tagse?

 • Bõe la f ra tõe n yeel-ba?