Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKRE 9

M segd n tẽe evolisɩõ wã bɩ?

M segd n tẽe evolisɩõ wã bɩ?

SOKRÃ YÕODO

Evolisɩõ wã sã n yaa bũmb sẽn yaa sɩda, tõnd vɩɩmã yõodã pa waoog ye. La sã n mikame tɩ bũmb fãa yaa Wẽnnaam n naane, dẽnd d tõe n paama sogsg wʋsg leoore, la d bãng beoog-daarã sẽn na n yɩ to-to.

BÕE LA FO NA N MAANE?

Wala makre: A Alɛgsɩ yamã yuusdame. A ra sɩng n tẽedame tɩ Wẽnnaam beeme, la tɩ yẽ n naan bũmb fãa. La rũndã, karen-saambã wilgame tɩ evolisɩõ wã yaa bũmb sẽn yaa sɩda, la tɩ bãngdbã maana vaeesg n paam kaset sẽn wilgd rẽ. A Alɛgsɩ pa rat tɩ b yeel t’a pa tar yam ye. A yeela a sũurẽ yaa: ‘Bãngdbã sã n maana vaeesg n paam kaset sẽn wilgd tɩ evolisɩõ wã yaa sɩda, maam la ãnda n na n kɩɩse?’

Sã n yaa foo la a Alɛgsɩ, fo na n sak n deegame tɩ evolisɩõ wã yaa sɩda, bala b yeela woto sɛbã pʋsẽ bɩ?

RENG N TAGS NEERE!

Neb nins sẽn wẽed no-koɛɛm evolisɩõ wã wɛɛngẽ la Wẽnnaam zugã nong n togsda bãmb sẽn tẽed bũmb ninsã. La naoor wʋsgo, b pa mi bũmb ning sẽn kɩt tɩ b tẽed rẽ wã ye.

  • Neb kẽer tẽedame tɩ Wẽnnaam beeme la tɩ yẽ n naan bũmb fãa, bala b zãms-b-la rẽ b tũudmã pʋgẽ.

  • Neb sãnda tẽeda evolisɩõ wã, bala b zãms-b-la rẽ lekollẽ wã.

 SOGSG A YOOB F SẼN TOG N SOK F MENGA

Biiblã yetame: “Roog fãa yaa ned n me, la soab ning sẽn me-a bũmb fãa wã yaa Wẽnnaam.” (Ebre-rãmbã 3:4) Gom-kãngã yaa sɩd bɩ?

Neb nins sẽn wẽed no-koɛɛm evolisɩõ wã wɛɛngẽ la Wẽnnaam zugã nong n togsda bãmb sẽn tẽed bũmb ninsã. La naoor wʋsgo, b pa mi bũmb ning sẽn kɩt tɩ b tẽed rẽ wã ye.

Kẽer yetame tɩ yaa bõn-kẽeng n pusgi, tɩ bũmb fãa wa beẽ.

1. Ãnda, bɩ bõe n kɩt tɩ bõn-kẽengã pusgi?

2. Fo sẽn na n tẽ tɩ bũmb fãa wa n bee woto bal n são bɩ, bɩ f sẽn na n tẽ tɩ Wẽnnaam n naan bũmb fãa n são?

Kẽer yetame tɩ rũmsã n tall toeeng hal n wa lebg ninsaalba.

3. Sã n yaa rũmsã n tall toeeng n wa lebg ninsaalba, wala makre sã n yaa wãamsã n lebg ninsaalba, bõe yĩng tɩ ninsaalbã yamã la b bãngrã yɩɩd wãamsã hal zĩig sẽn zãre?

4. Bõe yĩng tɩ baa bõn-vɩɩs nins sẽn yaa kɩdsã sẽn yaa to-to wã meng yaa yel-solemde?

Kẽer yetame tɩ evolisɩõ wã yaa bũmb sẽn yaa sɩda.

5. Ned sã n yeel woto, rẽ yĩnga a maana vaeesg n yã bũmb sẽn wilgd rẽ bɩ?

6. Neb a wãn n tẽed evolisɩõ wã, b sẽn yeel-b bal tɩ neb a taab me tẽedame yĩnga?

A Julia yeelame: “Ned sã n be weoogẽ n kẽnd n wa yã ro-​neere, rẽ yĩnga a na n yeelame tɩ yaa tɩɩs n naag taab n lʋɩ yaar woto bal tɩ roogã puk bɩ? Ned sẽn tar yam pa na n yeel woto ye. Sã n yaa rẽ, bõe yĩng tɩ d na n tẽ tɩ bũmb fãa wa n bee yaar woto bala?”

A Gwen me yeelame: “Ned sã n yeel foo tɩ yaa bũmb n pusg bibliotɛk pʋgẽ, tɩ ãnkrã yɩg n fãe lalsã ne tolsã, tɩ fãa naag taab n lebg diksɩonɛɛre, fo na n tẽ-a lame bɩ?”

 BÕE YĨNG TƖ D TOG N TẼ TƖ WẼNNAAM BEEME?

Biiblã sagenda tõnd tɩ d tʋm ne d yamã. (Rom-dãmbã 12:1, MN) Rat n yeelame tɩ f sã n tẽed tɩ Wẽnnaam beeme, pa segd n tik:

  • FO TAGSG ZUG YE: “M miime bal tɩ pãng soab n be.”

  • NEBÃ SẼN YETÃ ZUG YE: “M sẽn beẽ wã, nebã tẽeda Wẽnnaam.”

  • B SẼN WUB FOO TO-TO WÃ ZUG YE: M roagdbã yeela maam tɩ m tẽ Wẽnnaam. Dẽnd ma-me tẽedame.

La bʋʋm toor-toor n be f sẽn tõe n tik n tẽ tɩ Wẽnnaam beeme.

A Teresa yeelame: “Karen-saambã sẽn wilg tõnd ninsaal yĩngã wilã sẽn tʋmd to-to wã, m bãngame bal tɩ Wẽnnaam sɩd beeme. Tõnd yĩngã will fãa tara a tʋʋmde, baa bõn-kɩdsã menga. Naoor wʋsgo, b fãa tʋmda b tʋʋmdã tɩ tõnd pa mi meng ye. Ninsaal yĩngã sẽn yaa to-to wã sɩd yaa yel-solemde.”

Ad a Richard sẽn yeele: “M sã n yã etaaz bedre, batayo kẽenga, bɩ mobilli, m sokda m meng yaa: ‘Ãnd soab n maan yõwã?’ Wala makre, yaa tɩlɛ tɩ sẽn maan-a mobillã tall bãngre, n tõog tɩ bõn-kɩdsã fãa tʋm sõma, tɩ mobillã tõog n kẽne. Sẽn mik tɩ yaa ned n maan mobillã, dẽnd ninsaalbã me yaa pãng soab n naan-ba.”

A Anthony yẽ yeelame: “M sẽn zãms sɩãnsã, m bãngame tɩ bũmb kae f sẽn tõe n tik n wilg tɩ evolisɩõ wã yaa sɩd ye.” A paasame tɩ f sã n dat n tẽ evolisɩõ wã, baooda modgr n yɩɩd f sẽn na n tẽ tɩ Wẽnnaam beeme.

TAGS N GESE

Baa ne bãngdbã sẽn dɩk yʋʋm wʋsg n maan vaeesg evolisɩõ wã wɛɛngẽ wã, b na n pa yã bũmb b fãa sẽn tõe tik n sak n deeg tɩ yaa sɩd ye. Dẽnd bãmb ne b sẽn yaa bãngdbã sã n pa wʋmd taab evolisɩõ wã wɛɛngẽ, fo me pa segd n sok f meng b sẽn yetã sã n tara võor sɩda?