Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKRE 4

M sã n tudgi, bõe la m segd n maane?

M sã n tudgi, bõe la m segd n maane?

SOKRÃ YÕODO

F sã n sakd n deegd f kongre, nebã na n bãngame tɩ f yaa ned b sẽn tõe n teege, la b sẽn tõe n kɩs sɩda.

BÕE LA FO NA N MAANE?

D rɩk makre: A Tɩmote ne a zo-rãmb n tãood balle. La a Tɩmote wa n tãoo ballã tɩ wẽ yakã mobilli, tɩ vɩtrã wãage.

Fo sã n da be a Tɩmote zĩigẽ, bõe la f na n maane?

RENG N TAGS NEERE!

BŨMB A TÃAB LA F TÕE N MAANE:

 1. N zoe.

 2. N dõd ned a to.

 3. N tɩ togs yakã, la f yeel-a tɩ f na n kõo ligd t’a maneg a vɩtrã.

Tõe tɩ f na n yãka pipi soabã. Bʋʋm waoog sẽn kɩt tɩ f segd n sak n deeg f kongre, yaa vɩtr la f wãag-yã, wall yaa bũmb a to la f maan-yã.

BŨMB A TÃAB SẼN KƖT TƖ F TOG N SAK N DEEG F KONGRE

 1. Rẽ maaneg zemsame.

  Biiblã yetame: “D rat n zã d mens ne pʋ-peelem bũmb fãa pʋgẽ.”—Ebre-rãmbã 13:18, MN.

 2. Ned sã n sakd n deegd a kongre, nebã kõt-a-la sugr nana-nana.

  Biiblã yetame: “Sẽn solgd-a a kongr ka na n paam tõogr ye. La ned sã n vẽneg n togs a kongr n bas-a, a paamda nimbãan-zoeere.”—Yel-bũnã 28:13.

 3. Sẽn yɩɩd fãa, nooma Wẽnnaam.

  Ad Biiblã sẽn yete: “Sẽn-Ka-Saab kisa zĩrẽ-be-nebã, la b nonga sɩd dãmbã.”—Yel-bũnã 12:22.

A Karina yaa bi-pugl sẽn be Etazĩni. A tara yʋʋm 20. Daar a ye, a wẽna mobill n kẽn wʋsgo, tɩ sodaasã yõk-a n kõ-a almãnde. A solgame n pa togs a baaba ye. Ad a sẽn yeele: “Yʋʋmd poore, m baaba wa n bãngame tɩ b kõo maam almãnde. Badaarã pa paoog-m ye.”

Yam-bʋg la a Karina rɩk-yã? A yeelame: “Fo sã n maan bũmb n solge, fo yãngda yellã. Na n wa pukame, tɩ pa yɩ nana ne-f ye.”

M SẼN TÕE N DƖK YAM M KONGR PƲGẼ TO-TO

Biiblã yetame: “Tõnd fãa tudgda ne tudgr buud wʋsgo.” (Zak 3:2) La wa d sẽn zoe n yã wã, d sã n sakd n deegd d kongr tao-tao, d wilgdame tɩ d yaa ned sẽn bɩ, la sẽn yaa sik-m-meng soaba.

Bũmb a to f sẽn segd n maan yaa f rɩk yam f kongr fãa pʋgẽ. Pʋg-sad yʋʋr sẽn boond t’a Vera yeelame: “M sã n konge, m modgdame n dɩk yam rẽ pʋgẽ. Yam-kãng na n sõnga maam tɩ m paam zʋg-sõma n paase. Rẽ nindaare, m sẽn na n tall manesem ningã yɩta sõma n paase.” D ges fo me sẽn tõe n maan dẽ to-to.

Fo bõosa f kẽema weef n zomb tɩ sãame. Fo na n maana wãna?

 • Fo na n sĩndame n tasgdẽ tɩ f baaba kõn bãng bɩ?

 • Fo na n togsa f baaba tɩ foo n sãam weefã bɩ?

 • Fo na n yeela f baaba tɩ yaa ned a to n sãam-a bɩ?

Fo maana devoaar n pa paam moayɛnne, f sẽn pa zãms f lesõ wã yĩnga. F na n maana wãna?

 • F na n yeelame tɩ devoaarã n yɩ toog bɩ?

 • F na n sak n deegame tɩ f pa zãms f lesõ-rãmbã bɩ?

 • Bɩ f na n yeelame tɩ karen-​saambã kisa foo?

Fo sã n tagsd f kongr yell wakat fãa, yaa wa sofɛɛr sẽn wẽnd mobill la a get a poorẽ

 Tags makr a yiibã d sẽn dɩkã, n ning f meng f 1) baaba zĩigẽ, la f 2) karen-saambã me zĩigẽ. B tagsg na n yɩɩ wãna, fo sã n sak n deeg tɩ f kongame? La f sã n bao n na n solg f kongrã, b tagsg na n yɩɩ wãn ne foo?

Masã, tags bũmb f sẽn maan rɩẽ, la f leok sogsg nins sẽn pʋgdã.

Bõe la f maan tɩ yɩ kongre? F manesem yɩɩ wãna?

 • Fo solga f kongrã bɩ?

 • Fo ninga ned a to taal bɩ?

 • Fo sak n deega f kongrã bɩ?

Fo pa sak n deeg f kongrã ye. Rẽ yĩnga

 • Fo yeelame: M paama m meng ne yellã.

 • Fo ninga f meng taale, f sẽn pa togs sɩdã

Wãn to la f ra tõe n welg yellã?

Yam-bʋg la f rɩk yel-kãng pʋgẽ?

TOGS FO SẼN TAGSDE:

Bõe yĩng tɩ neb kẽer sã n tudgi, b pa rat n sak n deeg b kongrã?

Fo sã n solgd f kongr wakat fãa, nebã tagsg na n yɩɩ wãn ne foo? La f sã n sakd n deegd f kongre, b tagsg na n yɩɩ wãn ne foo?—Luk 16:10.