വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

മരിച്ച​വർക്ക്‌ എന്തെങ്കി​ലും പ്രത്യാ​ശ​യു​ണ്ടോ?

മരിച്ച​വർക്ക്‌ എന്തെങ്കി​ലും പ്രത്യാ​ശ​യു​ണ്ടോ?

മരിച്ച​വർക്ക്‌ എന്തു പ്രത്യാ​ശ​യാ​ണു​ള്ളത്‌? അവർക്ക്‌ വീണ്ടും ജീവി​ക്കാ​നാ​കു​മോ?