വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ജീവൻ സൃഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ?—ആമുഖം

ജീവൻ സൃഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ?—ആമുഖം

നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന്‌ അറിയു​ന്ന​തു നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ കാരണം വിശദീ​ക​രി​ക്കാൻ സഹായി​ക്കും. ഈ വീഡി​യോ, ജീവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോ? (ഇംഗ്ലീഷ്‌) എന്ന ലഘുപ​ത്രി​ക പരിച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.