Ngeche 5:1-23

  • Siem e wi mon ma jochode (1-14)

  • Bed mamor gi chiegi (15-23)

5  Wuoda, chik iti ne wechena mag rieko. Chik iti malong’o mondo apuonji pogo weche,+   Mondo irit nyaloni mar paro Kendo dhogi orit ng’eyo makare.+   Nimar dho dhako ma timbene richo ton ka mor kich,+Kendo weche moa e dhoge yom moloyo mo.+   To gikone, dhakono kech ka yath makech+Kendo obith ka ligangla ma dhoge ariyo.+   Tiendene tere e tho. Ondamo mogoyo tere mana e Liel.*   Ok odew kata matin yor ngima. Yorene ogondore, ok ong’eyo ka ma odhiyoe.   Koro yawuota, winjauruKendo kik uwe luwo gima awachonu.   Beduru mabor gi dhakono;Kik usud but dhoode,+   Mondo kik jomoko nono yud duong’ ma un-go+Kata uka higni mopong’ gi lit;+ 10  Mondo kik jomoko nono ocham mwandu magu+Kendo gik ma usetiyonegi matek odhi e od ng’at machielo. 11  Nono to e giko mar ngimau ubiro chur achuraKendo dendu biro rumo aruma+ 12  Mi unuywagru niya: “Yawa, mano kaka ne wadagi rwako puonj! Mano kaka chunywa ne ochayo siem! 13  Ne ok wawinjo dwond jo ma ne tiegowaKata chiko itwa ne jopuonjwa. 14  Wachiegni lal nono nikech kethruokwaE dier chokruok mangima.”+ 15  Modh pi moa e soko mari iwuonMana pi mamol koa e sokoni iwuon.+ 16  Be ber ka pi soko magi omol oko,Kendo ka aoche magi omol kuonde ma ji chokoree?+ 17  Ne ni gibedo magi iwuon. Kendo kik iriwgi gi jomamoko.+ 18  Sokoni mondo oguedhi,Kendo ibed mamor gi chi tinni,+ 19  Ojaber ka mwanda, olong’o ka diend got.+ Thundene mondo oromi kinde duto. Mad herane olombi pile.+ 20  Wuoda, ere kaka dhako ma timbene richo dilomb wang’iKata ere kaka dikwak kor dhako ma jachode?+ 21  Nimar Jehova neno yore duto mag dhano;Onono yorene duto.+ 22  Richo mag jaricho e ma biro bedone obadho,Kendo tonde mag richone e ma biro gaje.+ 23  Obiro tho nikech ne odagi puonjKendo obiro lal nikech fupe ng’eny.

Weche Moler Piny

Hibrania, “Sheol.” Som Tiend Weche.