Ngeche 3:1-35

  • Bed mariek kendo igen kuom Jehova (1-12)

    • Mi Jehova duong’ gi mwandu mabeyo (9)

  • Rieko kelo mor (13-18)

  • Rieko ritowa (19-26)

  • Timo ne jomoko gik mabeyo (27-35)

    • Tim ne jomoko ber ka in gi nyalo (27)

3  Wuoda, kik wiyi wil kod puonjna,*Mad chunyi rit chikena,   Nikech ginimedni ndalo mang’enyGi higni mang’eny kod kuwe.+   Kik iwe hera kod adiera oweyi.+ Tuegi e ng’uti;Ndikgi e kite mopamore manie chunyi;+   Kamano iniyud ng’wono kod nying maberE nyim Nyasaye kod dhano.+   Gen Jehova+ gi chunyi duto,Kendo kik igen kuom riekoni iwuon.+   Gen kuome e yoreni duto,+Eka enomi yoreni oriere tir.+   Kik ibed mariek e wang’i iwuon.+ Luor Jehova kendo a e richo.   Mano nobedni ka yath ma chango dendiKendo ma miyo chokeni teko.   Mi Jehova duong’ gi mwanduni mabeyo,+Kendo gi chambi mabeyo moloyo* mikayo e puothi;+ 10  Eka uteni mag keno nopong’ thich,+Kendo kuonde mibiyoe divai nopong’ gi divai manyien. 11  Wuoda kik itamri kum mar Jehova,+Kendo kik ing’ur sa mokweri,+ 12  Nimar Jehova kwero jogo mohero,+Mana kaka wuoro timo ne wuode mohero.+ 13  Ng’at mamor en ng’at ma yudo rieko+Kendo en ng’at ma ong’eyo pogo weche kare; 14  Nimar yude ber moloyo yudo fedha,Kendo bedo kode nigi ohala moloyo bedo gi dhahabu.+ 15  Ober moloyo kidi ma nyinge korol;Kuom gik moko duto ma igombo, onge ma inyalo pim kode. 16  Dak aming’a nie lwete korachwich;Mwandu kod duong’ nie lwete koracham. 17  Yorege kelo mor,Kendo yorege duto nigi kuwe.+ 18  En yadh ngima ne jogo momake,Kendo jogo momake motegno ibiro luong ni jo mamor.+ 19  Rieko e ma Jehova nochueyogo piny.+ Lony e ma ne oketogo polo kare.+ 20  Kuom ng’eyo mare nembe matut ne obaroreKendo tho ne oton koa e boche polo.+ 21  Wuoda, kik iwe gilalni.* Rit rieko makare kod nyaloni mar paro; 22  Ginimiyi ngimaKendo ginibedni ka tigo maber e ng’uti; 23  Eka iniwuoth e yori gi kuwe,Kendo ok inichwany tiendi.+ 24  Ka inindo, ok inibed maluor;+Ibiro nindo, kendo nindoni nobed mayom.+ 25  Ok ibi luoro masira moro mobiro apoya+Kata kethruok mabiro ne jo maricho.+ 26  Nimar Jehova e ma nomi ibed jachir;+Enorit tiendi mondo kik idonj e obadho.+ 27  Kik ituon ji gik mabeyo mowinjore giyudi+Ka po ni in gi nyalo mar konyogi.+ 28  Kik iwach ne nyawadu niya: “Dhi adhiya; inyalo duogo bang’e! Abiro miyigo kiny,” To in gi gino sano. 29  Kik ichan timo gima rach ne nyawadu+Ka udak kode gi kuwe. 30  Kik idhaw gi nyawadu kayiem nono+Ka onge gima rach motimoni.+ 31  Kik nyiego maki gi ng’at mohero mahundu+Kendo kik iluw yorene, 32  Nimar chuny Jehova osin gi ng’at ma wuondore,+To obedo osiep ng’at ma yorene tir.+ 33  Kuong’ mar Jehova nie od ng’at ma timbene richo,+To oguedho od ng’at makare.+ 34  Nimar onyiero jo ma ohero ajara,+To onyiso jo mamuol ng’wono.+ 35  Jo mariek noyud duong’ kaka pokgi,To jo mofuwo pako gik ma kelo wich-kuot.+

Weche Moler Piny

Kata, “chikna.”
Kata, “nyak mokwongo.”
Nenore ni iwuoyo kuom kido mabeyo ma Nyasaye nigo mosewuoye e kwan matindo mokalo.