Ngeche 1:1-33

  • Gimomiyo ondik ngeche (1-7)

  • Rach mar bedo gi osiepe maricho (8-19)

  • Rieko madier kok e nderni (20-33)

1  Ngeche mag Solomon+ wuod Daudi,+ ruodh Israel:+   Ma miyo ng’ato yudo rieko+ kod puonj;*Owinjo tiend weche mag rieko;   Oyudo puonj*+ ma kelo rieko,Tim makare,+ ng’ado bura kare,+ kod tim matir;   Omiyo ng’at ma ng’eyone tin obed mariek;+Omiyo wuoyi obed gi ng’eyo kod nyalo mar paro.+   Ng’at mariek winjo kendo omedo puonjore;+Ng’at ma winjo tiend wach bedo molony e chiko yorene+   Mondo owinj tiend ngeche kod weche ma korgi tek,Weche mag jo mariek kod ngechegi.+   Luoro Jehova e chakruok mar ng’eyo.+ Jo mofuwo e ma chayo rieko kod puonj.*+   Wuoda, winj puonj mag wuonu,+Kendo kik icha puonj* minu.+   Gichalo kaka kondo ma jaber e wiyi+Kendo ka tigo maber e ng’uti.+ 10  Wuoda, ka joricho temo yondhi, kik iyie.+ 11  Ka giwacho niya: “Bi wadhi. Wadhi wabut ne ng’ato mondo wachuer remo. Wamonj kayiem nono jo ma onge ketho. 12  Wabiro muonyogi ka gingima mana kaka Liel* timoga,Wamuonygi ngili mana kaka jo ma lor e bur. 13  Wakaw mwandugi duto mabeyo;Wapong’ utewa gi gik moyaki. 14  Riwri kodwa e wachni,Kendo wabiro pogore maromre gik ma wakwalo.” 15  Wuoda, kik iluwgi. Kik iwuoth e yoregi,+ 16  Nimar tiendgi ringo mondo gitim richo;Gireto mondo gichuer remo.+ 17  En gima nono chiko obadho ka winyo neno. 18  Mano e momiyo gibuto mondo gichuer remo;Gipondo mondo gitiek ngima jowetegi. 19  Mago e yore mag jo ma ohero yudo ohala e yor mibadhi,Ohalano e ma biro tieko ngimagi.+ 20  Rieko madier+ kok matek e nderni.+ Osiko koting’o dwonde malo kuonde ma ji chokoree.+ 21  Oluongo matek e nderni ka ma ji ng’enyie. Owacho kama e dho rangeye mag dala:+ 22  “Un jo ma riekogi tin, riekou nobed matin nyaka karang’o? Un jo ma jaro ji, ubiro jaro ji nyaka karang’o? To un jo mofuwo, ubiro sin gi ng’eyo nyaka karang’o?+ 23  Lokreuru ka akwerou.+ Eka abiro olonu rohona;Abiro miyo ung’e wechena.+ 24  Nikech ne aluongou, to ne usiko utamoru,Ne arieyonu lweta, to onge ng’at ma ne dewo,+ 25  Ne udagi luwo rieko duto ma ne ang’adonuKendo ne utamoru winja ka ne akwerou, 26  An bende abiro nyiero ka masira oyudou;Abiro jarou sa ma gima uluoro obironu,+ 27  Sa ma gima uluoro obiro kuomu ka yamb ahiti,Kendo ka masira ochoponu mana ka yamo mager,Sa ma chandruok gi masira obironu. 28  E kindeno gibiro luonga pile, to ok abi dwokogi;Gibiro manya gi kinda, to ok giniyuda,+ 29  Nikech ne gisin gi ng’eyo,+Kendo ne ok giyiero luoro Jehova.+ 30  Ne gitamore luwo rieko ma ne ang’adonegi;Ne gichayo siem maga duto. 31  Kuom mano, giniyud gima owinjore gi yoregi,+Kendo chenrogi maricho e ma biro yieng’ogi. 32  Nimar yore mobam mag jo ma riekogi tin biro negogi,Kendo jo mofuwo biro lal nono nikech ok gidew gimoro amora. 33  To ng’at ma winja biro dak gi kuwe+Ma ok oluoro masira moro amora.”+

Weche Moler Piny

Kata, “tiegruok; riech.”
Kata, “tiegruok; riech.”
Kata, “tiegruok; riech.”
Kata, “chike.”
Hibrania, “Sheol.” Som Tiend Weche.