Ngeche 2:1-22

  • Ber mar bedo gi rieko (1-22)

    • Many rieko mana ka mwandu mopandi (4)

    • Nyalo mar paro ritowa (11)

    • Terruok kelo masira (16-19)

2  Wuoda, ka iyie rwako wechenaKendo kano chikena,+   Ka ichiko iti ne rieko+Kendo keto chunyi mondo ing’e pogo weche kare;+   E wi mano, ka ikwayo matek mondo weche odonjni+Kendo ting’o dwondi malo mondo ing’e pogo weche kare;+   Ka isiko imanye kaka imanyo fedha,+Kendo manye gi kinda mana ka mwandu mopandi;+   Eka ining’e tiend luoro Jehova,+ Kendo iniyud rieko ming’eyogo Nyasaye.+   Nimar Jehova owuon e ma chiwo rieko;+Kendo ng’eyo kod pogo weche kare a e dhoge.   Oiko rieko ne jo ma timgi tir;En okumba ne jo ma wuotho e tim makare.+   Orito yore mag adiera,Kendo enorit yor joge momakore kode.+   Eka ining’e tiend gima kare, gima owinjore, kendo madier,Ee, yore duto mabeyo.+ 10  Ka rieko odonjo e chunyi+Kendo ng’eyo omiyo chunyi mor,+ 11  Nyalo mar paro biro riti,+Kendo winjo tiend wach nobedni ka okumba, 12  Mondo ogoli e yor kethruok,Kuom ng’at ma wacho weche mochido,+ 13  Kuom jo ma weyo yore mochikore tirMondo giwuoth e yore mag mudho,+ 14  Kuom jo mamor gi timo richo,Moil gi timbe maricho. 15  Jogo ma yoregi obamKendo ma miriambo opong’o yoregi duto. 16  Obiro resi kuom dhako ma timbene richo,Kendo kuom weche ma mamit mag dhako ma jachode,+ 17  Kuom dhako moseweyo chwore ma ne okende ka pod en nyako+Kendo ma wiye osewil gi singruok ma ne otimo gi Nyasache; 18  Nimar ode nimo e tho,Kendo yorene tero ji kar jo motho ma tekogi orumo.+ 19  Ng’ato ang’ata ma odhi ire ok noduogi,Kata duogo e yo mar ngima.+ 20  Kuom mano, wuoth e yor jo mabeyoKendo isik e yore jo makare,+ 21  Nimar jo matir kende e ma biro dak e piny,Kendo jo ma onge ketho biro dong’ e iye.+ 22  To joricho ibiro gol oko e piny,+Kendo jo andhoga ibiro tiek chuth.+

Weche Moler Piny