Ngeche 11:1-31

  • Rieko ni kod jo ma obolore (2)

  • Ng’at mong’anyo ne Nyasaye hinyo jowetene (9)

  • ‘Weche dhi maber ka jong’ad rieko ng’eny’ (14)

  • Ng’at ma jachiwo nomew (25)

  • Ng’at mogeno mwandune biro podho (28)

11  Jehova osin gi ratil mag miriambo,To omor gi rapim makare.+   Ka sunga obiro, wich-kuot biro luwo,+To rieko ni kod jo ma obolore.*+   Tim makare mag jo matir e ma tayogi,+To miriambo mag jo andhoga e ma notiekgi.+   Mwandu ok bi konyo chieng’ masira,+To tim makare e ma biro reso ng’ato e tho.+   Tim makare mar ng’at ma onge ketho e ma loso yorene,To ng’at marach nopodh nikech richone.+   Tim makare mag jo matir e ma noresgi,+To jo andhoga biro moko e gombogi.+   Ka ng’at marach otho genone lal nono;Kendo gik ma ne ogeno kuom tekone bende lal nono.+   Ng’at makare ireso e chandruok,Kendo ng’at marach kawo kare.+   Ng’at ma ong’anyo* ne Nyasaye hinyo nyawadgi gi dhoge,To ng’eyo e ma reso jo makare.+ 10  Ber mar jo makare kelo ne dala mor,To ka jaricho otho, dala bedo mamor.+ 11  Gueth mag jo makare miyo iting’o dala malo,+To dho joricho goye piny.+ 12  Ng’at ma onge rieko ochayo nyawadgi,To ng’at ma pogo weche kare ling’ thi.+ 13  Jaketh nying ji elo weche ma ling’ ling’,+To ng’at migeno kano wach ma ling’ ling’. 14  Ka onge ng’at ma tayo ji gi rieko, oganda podho,To weche dhi maber ka nitie jong’ad rieko mang’eny.+ 15  Ng’at ma singore ni obiro chulo ne ng’at ma okiya gowi nyaka hinyre,+To ng’at ma dagi riwo singruogno lwedo,* nobed gi kuwe. 16  Dhako ma chunye ng’won yudo duong’,+To chwo makwiny yako mana mwandu. 17  Ng’at makecho ji yudo ohala,+To ng’at makwiny kelo chandruok ne en owuon.+ 18  Jaricho yudo osara mar miriambo,+To ng’at ma chuoyo timbe makare yudo pok madier.+ 19  Ng’at ma chung’ motegno ne tim makare nie yor ngima,+To ng’at ma lawo richo nie yor tho. 20  Jehova osin gi jo ma chunygi obam,+To chunye mor gi jo ma yoregi onge ketho.+ 21  Ng’e wachni maler: Ok nowe ng’at marach ma ok okume,+To nyithind ng’at makare biro tony. 22  Dhako ma jaber ma tamore riekoChalo gi tere mar dhahabu e um anguro. 23  Gombo mag jo makare kelo ber,+To geno mar jo maricho kelo mana mirima. 24  Ng’at achiel chiwo kendo oyudo gik mang’eny;+Ng’at machielo tuono ji gima owinjore giyudi, to pod dhier yude.+ 25  Ng’at ma jachiwo nomew,+Kendo ng’at ma duogo chuny ji en bende noduog chunye.+ 26  Ji biro kuong’o ng’at ma pando cham,To gibiro guedho ng’at ma uso cham. 27  Ng’at ma timo gima ber gi kinda yudo ng’wono,+To ng’at ma manyo gima rach, mano e ma nobi kuome.+ 28  Ng’at mogeno mwandune biro podho,+To ng’at makare biro loth mana ka yath.+ 29  Ng’at ma kelo chandruok ne ode owuon, yamo nobed pokne,+Kendo ng’at mofuwo nobed jatij ng’at mariek. 30  Olemo ma ng’at makare nyago chalo gi yadh ngima,+Kendo ng’at ma reso chuny ji riek.+ 31  Ka ng’at makare yudo pokne,To joricho kod joketho diyud mang’eny marom nade!+

Weche Moler Piny

Kata, “muol.”
Kata, “ma ok oyie kuom.”
Kata, “moso nyawadgi e singo.”