Mathayo 8:1-34

  • Ochang jadhoho (1-4)

  • Yie ma jatend-askeche moro nonyiso (5-13)

  • Yesu ochango ji mang’eny Kapernaum (14-17)

  • Kaka wanyalo luwo Yesu (18-22)

  • Yesu okueyo yamo mager (23-27)

  • Yesu oyie ne jochiende odonj ei anguche (28-34)

8  Ka noselor oa e got, oganda mang’ongo noluwe.  To ne! jadhoho moro nobiro mokulorene ka miye luor kendo wachone niya: “Ruoth, kidwaro, to mi abed maler.”  Omiyo, norieyo bade momule kowachone kama: “Ee, adwaro! Bed maler.” Gikanyono, dhoho ne oweye mobedo maler.  Kae to Yesu nowachone niya: “Ne ni ok iwacho ne ng’ato ang’ata wachni, to dhi inyisri e nyim jadolo kendo ichiw mich ma Musa nochiko, mondo mano ochiwnegi neno.”  Ka nodonjo Kapernaum, jatend-askeche* moro nobiro ire ka saye  kendo ka wachone kama: “Ruoth, jatija onindo e ot nikech tuo mar abach kendo ochandore malit.”  Yesu nokone niya: “Ka achopo kuno abiro change.”  Eka jatend-askecheno* nodwoke niya: “Ruoth, ok an ng’at mowinjore ma inyalo donjo e bwo tat oda, to wach awacha gimoro to jatijano biro chango.  Nimar an bende an ng’at manie bwo teko mar jomamoko, bende an gi askeche moko e bwoya, kendo anyalo wacho ne moro ni, ‘Dhi!’ to odhi, kendo wacho ne machielo ni, ‘Bi!’ to obiro, kendo wacho ne misumbana ni, ‘Tim mae!’ to otimo.” 10  Bang’ winjo wechego, Yesu nohum kendo nowacho ne joma ne luwe niya: “Awachonu adier ni, pok ayudoe ng’ato ang’ata e Israel ma nigi yie maduong’ ma chal kama. 11  To awachonu ni, ji mathoth moa yo wuok-chieng’ gi yo podho-chieng’ nobi kendo ginibed piny e mesa gi Ibrahim kod Isaka gi Jakobo e Pinyruodh polo; 12  to nyithind Pinyruoth ibiro wit oko e mudho. Kanyo e kama ywagruokgi kod muodo lekegi nobedie.” 13  Eka Yesu nowacho ne jatend-askecheno* kama: “Dhiyo. Mana kaka isenyiso ni in gi yie, we mondo otimreni kamano.” Omiyo, jatijeno nochango gie sano. 14  To ka Yesu nobiro e od Petro, noyudo min chi Petro konindo piny nikech ne en gi tuo mar midhusi. 15  Omiyo, nomulo lwete mi midhusino ne oweye kae to ne ochung’ mochako tiyo ne Yesu. 16  To ka nosechopo odhiambo, ne gikelone ji mang’eny ma ne nigi jochiende; kendo nogolo jochiendego mana kuom wacho wach kende, mochango jogo duto ma ne chandore 17  mondo wach ochop ma janabi Isaya nokoro niya: “En owuon nokawo midekrewa kendo noting’o tuochewa.” 18  Ka Yesu noneno oganda kolwore, nochiko jopuonjrene mondo gidhi loka machielo. 19  Eka jandiko moro nobiro ire mowachone niya: “Japuonj, abiro luwi kamoro amora midhiyoe.” 20  To Yesu nowachone kama: “Bwe nigi buchegi, kendo winy manie polo nigi utegi, to Wuod dhano onge gi kama dopielie wiye.” 21  Kae to japuonjre moro nowachone kama: “Ruoth, yiena mondo adhi ayik wuora mondi.” 22  Yesu nodwoke niya: “Dhi nyime luwa, kendo we joma otho oyik joggi motho.” 23  To ka noseidho yie, jopuonjrene noluwe. 24  To ne! yamo mager nosieko e nam, mi apaka nochako imo yie; Yesu to ne nindo. 25  Eka ne gibiro chiewe ka giwacho kama: “Ruoth, reswa, wachiegni tho!” 26  To nopenjogi niya: “Ang’o momiyo uluor kamano un joma nigi yie matin-gi?” Mi noa malo mochogo yamono kod nam, kendo nam nokue thi. 27  Omiyo, ne giwuoro ka giwacho kama: “Jali en ng’at manade? Kata mana yamo kod nam winje.” 28  Ka nochopo loka nam e gweng’ mar Jo-Gadara,* ji ariyo ma ne nigi jochiende ne owuok e kar liete mi giromo kode. Jogo ne ger mokadho, ma onge ng’at ma ne nigi chir mar kalo e ndarano. 29  Kendo ne! ne gikok matek niya: “En wach mane ma in-go kodwa Wuod Nyasaye? Dibed ni ibiro ka mondo isandwa ka pok ndalo moket ochopo?” 30  To mochwalore matin koa kama ne gintie, ne nitie kueth maduong’ mar anguche ma ne kwayo. 31  Omiyo, jochiendego nochako saye niya: “Ka igolowa, to yienwa wadonj e kueth mar angucheka.” 32  Eka nowachonegi niya: “Dhiuru!” Omiyo, ne giwuok mi gidhi kae to gidonjo ei anguchego, kendo ne! kuethno duto noringo matek nyaka e geng nam mi ne ginyumore e nam, kendo ne githo ei pi. 33  To jokwath noringo, mi gidonjo e taon kendo ne gihulo weche duto, moriwo nyaka wach joma ne nigi jochiendego. 34  To ne! ji modak e taondno duto nobiro mondo gine Yesu, to kane ginene ne gisaye mondo oa e gweng’gi.

Weche Moler Piny

Jatelo ma askeche lweny 100 mag Rumi ni e bwoye.
Jatelo ma askeche lweny 100 mag Rumi ni e bwoye.
Jatelo ma askeche lweny 100 mag Rumi ni e bwoye.
En e gweng’ Jo-Gerasi e Mar 5:1; Luk 8:26.