Mathayo 16:1-28

  • Ikwayo Yesu mondo ochiw ranyisi (1-4)

  • Thowi mar Jo-Farisai kod Jo-Sadukai (5-12)

  • Ofungu mag Pinyruoth (13-20)

    • Kanyakla moger e wi lwanda (18)

  • Ikoro tho mar Yesu (21-23)

  • Bedo japuonjre Yesu madier (24-28)

16  Eka Jo-Farisai gi Jo-Sadukai nobiro ire mondo giteme, mi ne gikwaye mondo omigi ranyisi moro moa e polo.  Nodwokogi kama: “Ka odhiambo ochopo, uwacho ni, ‘Kit yamo biro bet maber nimar polo kwarkwar,’  to gokinyi uwacho ni, ‘Piny biro bet mang’ich kendo ni koth biro chue nimar polo kwarkwar kendo odudo.’ Ung’eyo nono kit kor polo, to fwenyo ranyisi mag ndalo to otamou.  Tieng’ marach kendo ma terore* siko ka manyo ranyisi, to onge ranyisi ma nomigi mak mana ranyisi mar Jona.” Eka nodhi moweyogi chien.  Koro jopuonjrene nong’ado loka nam to wigi nowil ma ok giting’o makate.  Yesu nokonegi niya: “Yawuru wang’u kendo tang’uru gi thowi mar Jo-Farisai kod Jo-Sadukai.”  Omiyo, ne gichako wacho e kindgi giwegi niya: “Nende ok wabiro gi makate.”  Kong’eyo mano, Yesu nopenjogi kama: “Ang’o momiyo uwuoyo kamano e kindu uwegi ni ne ok uting’o makate, un joma yiegi tin-gi?  Pok uwinjo tiend wachno, koso ok upar makate abich ma ne opidhgo ji 5,000 kod kwan mag okepni ma nuchoko? 10  Kata, ok upar makate abiriyo ma ne opidhgo ji 4,000 kod kwan mag okepni madongo ma nuchoko, koso? 11  Ere kaka ok unyal fwenyo ni ne ok awuo kodu e wi makate? Kata kamano, tang’uru gi thowi mar Jo-Farisai gi Jo-Sadukai.” 12  Eka koro ne giwinjo tiend gimomiyo nowachonegi ni gitang’, ok ne thowi mar makate, to ne puonj mag Jo-Farisai gi Jo-Sadukai. 13  Ka nosechopo e alwora mar Kaisaria Filipi, Yesu nopenjo jopuonjrene niya: “Ji wacho ni Wuod dhano en ng’a?” 14  Ne gidwoke kama: “Jomoko wacho ni en Johana Jabatiso, moko ni Elija, to pod moko wacho ni en Jeremia kata achiel kuom jonabi.” 15  Nopenjogi niya: “Un to uwacho ni an ng’a?” 16  Simon Petro nodwoke kama: “In e Kristo, Wuod Nyasaye mangima.” 17  Yesu nowachone niya: “Simon wuod Jona, in ng’at mamor, ok nikech ringruok kod remo e ma ofwenyonigo, to nikech Wuora manie polo e ma otimoni kamano. 18  Bende, awachoni niya: In Petro, kendo e wi lwandani anagerie kanyaklana, kendo dho rangeye mag Liel* ok noloye gi teko. 19  Abiro miyi ofungu mag Pinyruodh polo kendo gima itueyo e piny nobed gima osetue e polo, to gima igonyo e piny nobed gima osegony e polo.” 20  Eka nokwero jopuonjre matek ni kik gihul ne ng’ato ang’ata ni en e Kristo. 21  Chakre kindeno ka dhi nyime, Yesu nochako lero ne jopuonjrene ni nyaka to odhi Jerusalem mi oyud sand mang’eny koa kuom jodongo, gi jodong-jodolo, kod jondiko, kendo ibiro nege kae to e odiechieng’ mar adek ibiro chiere. 22  Mano nomiyo Petro otere tenge mochako kwere niya: “Kechri iwuon, Ruoth; mano ok bi timoreni ngang’.” 23  To nolokore mowacho ne Petro niya: “Dhi chien ka ng’eya, Satan! In gima kelona chwanyruok, nikech ok in gi paro mag Nyasaye, to mag dhano.” 24  Bang’ mano, Yesu nowacho ne jopuonjrene niya: “Ka ng’ato ang’ata dwaro luwa, to mondo okwerre owuon kendo oting’ yadh-sandne, kae to odhi nyime luwa. 25  Nikech ng’at ma dwaro reso ngimane nolal ngimane, to ng’at molalo ngimane nikech an, obiro nwang’o ngimane. 26  Kuom adier, ere ohala ma ng’ato yudo ka onwang’o piny duto to ngimane to olalne? Kata ere gima ng’ato nyalo chiwo mondo okaw kar ngimane? 27  Nikech Wuod dhano nobi e duong’ mar Wuon mare ka en gi malaikene, kae to enochul ng’ato ka ng’ato ka luwore gi kaka timne obet. 28  Adier awachonu ni, nitie moko kuom joma ochung’ kae ma ok nobil tho ngang’ nyaka gikwong gine Wuod dhano ka biro e Pinyruodhe.”

Weche Moler Piny

Tiende ni, joma ok omakore motegno gi Nyasaye.
Tiende ni, “Hades” ma tiende en kar joma otho. Ne Glosari.