Mathayo 5:1-48

 • TWAK MA YESU NE OGOLO E GOT (1-48)

  • Yesu ochako puonjo e got (1, 2)

  • Gik moko ochiko ma kelo mor (3-12)

  • Chumbi kod ler (13-16)

  • Yesu nobiro chopo Chik (17-20)

  • Puonj e wi mirima (21-26), chode (27-30), ketho kend chuth (31, 32), kuong’ruok (33-37), chulo kuor (38-42), hero jowasigu (43-48)

5  Ka noneno ogandano, nodhi malo e got eka ka nosebet piny, jopuonjrene nobiro ire.  Kae to nochako puonjogi kowacho niya:  “Joma mor gin joma nigi riyo mar ng’eyo Nyasaye, nimar Pinyruodh polo en margi.  “Joma mor gin joma nigi kuyo, nimar ibiro hogi.  “Joma mor gin joma nigi chuny mamuol, nimar piny nobed pok margi.  “Joma mor gin joma nigi kech kod riyo mar gik makare, nimar noyieng’gi.  “Joma mor gin joma kecho ji, nimar nokechgi.  “Joma mor gin joma ler ei chunygi, nimar ginine Nyasaye.  “Joma mor gin jolos kuwe, nimar noluonggi ni nyithind Nyasaye. 10  “Joma mor gin joma osesand nikech gik makare, nimar Pinyruodh polo en margi. 11  “Un joma mor ka ji kwedou kendo gisandou kendo giriambonu, ka giwacho kuomu weche duto maricho nikech an. 12  Moruru kendo beduru moil ahinya nimar pok maru duong’ e polo, kendo kamano e kaka ne gisando jonabi ma notelonu. 13  “Un e chumbi mar piny, to ka chumbi olalo ndhadhu, ere kaka ibiro duog tekone? Koro ok nyal ti kode e gimoro, mak mana wite oko mondo ji onyone. 14  “Un e ler mar piny. Dala ok nyal geng’ore ka en e wi got. 15  Ji moko taya kae to gikete e wi gir chungo taya, to ok e bwo okapu, kendo orieny ne ji duto manie ot. 16  Kamano bende, weuru ler maru orieny e nyim ji mondo gine timbeu mabeyo kendo gimi Wuonu manie polo duong’. 17  “Kik upar ni ne abiro ketho Chik kata weche Jonabi. Ne ok abiro kethogi, to ne abiro chopogi. 18  Adier awachonu ni, kata ka polo gi piny okalo, onge kata nyukta achiel matinie mogik mar Chik ma biro kalo nyaka chop wechego duto timre. 19  Kuom mano, ng’ato ang’ata ma ketho achiel kuom chike matindoe mogikgi kendo ma puonjo jomoko ni gitim kamano, noluonge ni ng’at matin e Pinyruodh polo. To ng’at ma timogi kendo ma puonjogi, noluonge ni ng’at maduong’ e Pinyruodh polo. 20  Nikech awachonu ni, ka timbeu makare ok medre kendo loyo mago mag jondiko gi Jo-Farisai, ok unudonj ngang’ e Pinyruodh polo. 21  “Ne uwinjo ni ne owach ne joma chon niya: ‘Kik inek, to ng’at moneko ibiro yal e od ng’ado bura.’ 22  An to awachonu ni, ng’at ma dhi nyime bedo gi mirima gi owadgi ibiro yal e od ng’ado bura; kendo ng’at ma chayo owadgi kotiyo gi weche mag ayany ibiro yal e Bura Maduong’ Mogik; to ng’ato ang’ata ma wacho ne wadgi ni, ‘In jal manono mofuwo!’ ng’atno owinjore yudo kum e mach mar Gehena.* 23  “Omiyo, sa mitero mich mari e kar misango, miti iparo ka in kanyo ni owadu nigi wach moro kodi, 24  we michnino e nyim kar misango kanyo, kae to ia. Kwong idhi ilos kuwe gi owadu eka bang’e iduog ichiw michni. 25  “Bed ng’at ma loso weche piyopiyo gi ng’at ma odonjoni e bura ka pod un kode e yo ma dhi e od bura, mondo mi jalo kik teri e lwet jang’ad-bura kae to jang’ad-bura keti e lwet jarito e od bura, to bang’e inyalo witi e jela. 26  Adier awachoni niya: Ok ibi wuok kanyo ngang’ nyaka bang’ kisechulo kwan duto mar pesa ma dwarore. 27  “Ne uwinjo ni ne owach ni: ‘Kik ichod.’* 28  An to awachonu ni, ng’ato ang’ata ma siko ka ng’iyo dhako mondo ogombe, osechodo kode ei chunye. 29  Omiyo, ka wang’i ma korachwich miyo ichwanyori, gole oko kendo iwite oa kuomi. Nikech ber moloyo mondo achiel kuom fuonnigi olal kar mondo dendi duto owit e Gehena.* 30  Bende, ka lweti ma korachwich miyo ichwanyori, ng’ade oko kendo iwite oa kuomi. Nikech ber moloyo mondo achiel kuom fuonnigi olal kar mondo dendi duto olwar e Gehena.* 31  “E wi mano, ne owach ni: ‘Ng’ato ang’ata ma ketho kend gi chiege chuth, to mondo omi chiege barup ketho kend chuth.’ 32  An to awachonu ni, ng’at ma ketho kend gi chiege chuth, mak mana nikech terruok,* oketo chiege e tem mar chode, to ng’at ma okendo dhako ma kamano, ng’atno ochodo. 33  “Bende, ne uwinjo ni ne owach ne joma chon ni: ‘Kik ikuong’ri kae to ok itim, to nyaka ichul gik ma isingorie ne Jehova.’ 34  An to awachonu niya: Kik ikuong’ri ngang’, kata gi polo nikech en kom-loch mar Nyasaye; 35  kata gi piny nikech en raten tiende; kata gi Jerusalem nikech en dala mar Ruoth maduong’. 36  Kata kik ikuong’ri gi wiyi nikech ok inyal loko yie wich achiel ma bed rachar kata rateng’. 37  To ‘Ee’ maru mondo obed mana ee, to ‘Ooyo’ maru obed ooyo, nimar mokalo kanyo owuok kuom Ng’at Marach. 38  “Ne uwinjo ni ne owach ni: ‘Wang’ kar wang’ kendo lak kar lak.’ 39  An to awachonu niya: Kik itam ng’at marach, to ng’at ma goyo lembi korachwich, lokne lembi machielono bende. 40  Kendo ka ng’ato dwaro teri e od ng’ado bura mondo omayi nangani ma iye, wene nangani ma oko bende; 41  to ka ng’at manie telo chuni mondo itine ka udhi mail achiel, dhi kode mail ariyo. 42  Chiw ne ng’at ma kwayi gimoro, kendo kik itam ng’at ma dwaro holo kuomi. 43  “Ne uwinjo ni ne owach ni: ‘Nyaka iher wadu to isin gi jasiki.’ 44  An to awachonu niya: Dhiuru nyime hero jowasiku kendo lamuru ne joma sandou, 45  mondo unyis adier ni un nyithind Wuonu manie polo, nimar en omiyo wang’-chieng’ mare rieny ne joma richo kaachiel gi joma beyo, kendo omiyo koth chue ne joma kare kaachiel gi joma ok kare. 46  Nikech ka uhero joma oherou kende, ere pok muyudo? Donge josol osuru bende timo mana kamano? 47  To ka umoso mana oweteu, ere gima duong’ malich mutimo? Donge ji moa e ogendni mamoko bende timo kamano? 48  Nyaka ubed malong’o chuth mana kaka Wuonu manie polo bende long’o chuth.

Weche Moler Piny

Ne en kar wang’o yugi oko mar Jerusalem. Ne Glosari.
E dho Grik, wach molok kae ni ‘chode,’ en sama dichwo kata dhako manie kend oterore oko mar kend.
Ne en kar wang’o yugi oko mar Jerusalem. Ne Glosari.
Ne en kar wang’o yugi oko mar Jerusalem. Ne Glosari.
Wach molok kae ni “terruok,” e dho Grik en porneia, ma tiende en kit nindruok duto ma ok kare.