Mathayo 19:1-30

  • Kend kod ketho kend chuth (1-9)

  • Ng’at ma ok odonjo e kend (10-12)

  • Yesu oguedho nyithindo (13-15)

  • Penjo mar jamwandu moro ma rawera (16-24)

  • Gik ma ji weyo nikech Pinyruoth (25-30)

19  Ka Yesu nosetieko wacho wechego, noa Galili mochopo e gwenge mokiewo gi Judea loka Jordan.  Oganda mang’ongo bende noluwe, mi nochangogi kuno.  To Jo-Farisai nobiro ire ka gidwaro teme, mi ne gipenje niya: “Be chik oyie mondo ng’ato oketh kend gi chiege chuth nikech wach moro amora?”  Nodwokogi kama: “Pok usomo ni ng’at ma nochueyogi a chakruok, nochueyogi dichwo gi dhako  mi nowacho niya: ‘Nikech mano, dichwo nowe wuon mare gi min mare, mi nopadre gi chiege, kendo ji ariyogo nobed ringruok achiel’?  Omiyo, koro ok gin ji ariyo kendo, to gin ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, dhano moro amora kik opog.”  Ne gipenje kama: “Kare ang’o momiyo Musa nochiko ni ng’ato nyalo riembo chiege kuom miye barua mar ketho kend kode chuth?”  Nodwokogi niya: “Musa noyienu ketho kend gi mondeu nikech chunyu matek, to mano ok e kaka osebedoga a chakruok.  Awachonu ni, ng’ato ang’ata ma ketho kend gi chiege chuth mak mana nikech wach terruok,* mi okendo machielo, ochodo.”* 10  Jopuonjrene nokone niya: “Ka kamano e kaka bet kuom dichwo gi chiege, kare ok owinjore ng’ato odonj e kend.” 11  Nodwokogi kama: “Ok ji duto ma nyalo luwo wachno, to mana jogo ma osemi michno. 12  Nimar nitie joma ne onyuol ka gin bwoch, bende nitie jomoko ma dhano e moloko bwoch, to nitie joma osetimore bwoch giwegi nikech Pinyruodh polo. Ng’at ma nyalo rwako kit ngima ma kamano, mondo otim kamano.” 13  Eka ji nokelone nyithindo matindo mondo oket lwete kuomgi kendo olamnegi, to jopuonjrene nokwerogi. 14  Yesu to nowacho niya: “Wereuru gi nyithindo matindogi, kendo kik utem geng’ogi biro ira, nimar Pinyruodh polo en mar joma kamago.” 15  Kae to noketo lwetene kuomgi mi noa kanyo. 16  Eka ne! ng’at moro ma rawera nobiro ire mopenje niya: “Japuonj, en ang’o maber ma nyaka atim mondo ayud ngima mochwere?” 17  Nodwoke kama: “Ang’o momiyo ipenja wach gima ber? Nitie ng’ato achiel kende maber. Kata kamano, kidwaro donjo e ngima, dhi nyime mako chike.” 18  Nopenje niya: “Chike mage?” Yesu nodwoke kama: “Kik inek, kik ichod, kik ikwel, kik ichiw neno ma miriambo, 19  mi wuoru gi meru luor, kendo nyaka iher wadu kaka iherori iwuon.” 20  Rawerano nowachone kama: “Aserito mago duto; ang’o kendo ma pod orema?” 21  Yesu nodwoke kama: “Kidwaro bedo malong’o chuth, dhi ius gik ma in-go kendo imigi joma odhier eka inibed gi mwandu e polo, kae to ibi ibed jalupna.” 22  Ka rawerano nowinjo wechego, nodhi kokuyo nikech ne en gi mwandu mang’eny. 23  Eka Yesu nowacho ne jopuonjrene niya: “Adier awachonu ni, nobed matek ne ng’at ma jamwandu donjo e Pinyruodh polo. 24  Kendo awachonu ni, yot ahinya mondo ngamia okal e wang’ sandan moloyo jamwandu donjo e Pinyruodh Nyasaye.” 25  Ka jopuonjre nowinjo mano, ne giwacho ka giwuoro ahinya niya: “Kare adier inyalo res ng’a?” 26  Yesu nochomo wang’e tir kuomgi mokonegi kama: “Kuom dhano, mano ok nyalre, to kuom Nyasaye gik moko duto nyalore.” 27  Eka Petro nodwoko kama: “Ne! Waseweyo gik moko duto mi waluwi; kare wan to en ang’o ma wanayud?” 28  Yesu nowachonegi kama: “Adier awachonu ni, e kinde chueyo gik moko manyien, ma Wuod dhano nobedi e kom-lochne ma nigi duong’, un museluwa, ubiro bet e kombe 12 mag loch kung’ado bura ne dhoudi 12 mag Israel. 29  Kendo ng’ato ang’ata moseweyo utene, kata owetene, kata nyiminene, kata wuon-gi, kata min-gi, kata nyithinde, kata puothene nikech nyinga, nonwang’ mago nyadi mia momedore, kendo noyud ngima mochwere. 30  “To thoth joma okwongo nobed ma achien, to joma achien nobed mokwongo.

Weche Moler Piny

Wach molok kae ni “terruok,” en porneia e dho Grik, tiende en kit nindruok duto ma ok kare.
E dho Grik, wach molok kae ni ‘chode,’ en sama dichwo kata dhako manie kend oterore oko mar kend.