Mathayo 9:1-38

  • Yesu ochango jatuo mar abach (1-8)

  • Yesu oluongo Mathayo (9-13)

  • Penjo e wi tueyo chiemo (14-17)

  • Nyar Jairo; dhako moro omulo nanga Yesu ma oko (18-26)

  • Yesu ochango muofni kod momo moro (27-34)

  • Keyo duong’ to jotich nok (35-38)

9  Omiyo, bang’ idho yie, nodhi loka nam modonjo e taon ma nodakie.  Kendo ne! ne gikelone ng’at ma nigi tuo mar abach ka giting’e e otanda. Bang’ neno yiegi, Yesu nowacho ne jatuo mar abachno niya: “Nyathina, kik chunyi chandre! Richoni oseweni.”  Kendo ne! jondiko moko nowacho e kindgi giwegi niya: “Ng’atni ochayo Nyasaye.”  To ka Yesu noseng’eyo gima ne giparo, nopenjogi kama: “Ang’o momiyo uparo weche maricho e chunyu?  Kuom ranyisi, mane mayot? Wacho ni, ‘Richoni oseweni,’ koso wacho ni, ‘Chung’ mondo iwuoth’?  Kata kamano, mondo mi ung’e ni Wuod dhano nigi teko e piny mar weyo ne ji richo—” nowacho ne jatuono niya: “Chung’ ikaw otandani kendo idhi dalani.”  Eka noa malo modhi e dalane.  Kane oganda oneno mano, luoro nomakogi mi ne gimiyo Nyasaye duong’, Nyasaye ma miyo dhano teko ma kamano.  Bang’ mano, kane Yesu kalo koa kuno, noneno ng’at moro ma nyinge Mathayo kobet e ofis mar osuru mowachone kama: “Bed jalupna.” Eka noa malo moluwe. 10  Bang’e, ka noyudo ochiemo e ot, ero ne! josol osuru mang’eny kod joricho nobiro mochako chiemo gi Yesu kod jopuonjrene. 11  To ka Jo-Farisai noneno mano, ne gipenjo jopuonjrene niya: “Ang’o momiyo japuonju chiemo gi josol osuru kod joricho?” 12  Ka nowinjogi, nowacho kama: “Joma ngima ok dwar laktar, to joma tuo e ma dwaro. 13  Omiyo, dhiuru kendo upuonjru tiend wach ma wacho niya: ‘Ok adwar misango, to adwaro ni ubed joma kecho jomoko.’ Nikech ne abiro luongo joricho, to ok joma kare.” 14  Bang’e, jopuonjre Johana nobiro ire mi ne gipenje kama: “Ang’o momiyo wan kod Jo-Farisai wajotueyo chiemo to jopuonjreni to ok tue?” 15  Yesu to nodwokogi niya: “Onge gimomiyo osiepe wuon kisera onego obed gi kuyo ka pod en kodgi, donge? To ndalo biro ma ibiro gol wuon kisera oa kuomgi, eka ginitue. 16  Onge ng’at ma bawo law manyien e nanga moti, nikech rabaw manyienno biro ywayo nangano kendo obiro yieche moloyo. 17  Kamano bende, ji ok ket divai manyien e chupni pien moti miting’oe divai. Ka gitimo kamano to chupnigo biro barore kendo divai biro pukore mi chupnigo kethre. To ji keto divai manyien e chupni pien manyien miting’oe divai kendo gik moko ariyogo yudo arita maber.” 18  Ka noyudo owachonegi wechego, ne! jatelo moro nobiro mokulorene ka miye luor kendo wacho niya: “Chop sani, nyaka bed ni nyara koro osetho, to bi iket lweti kuome mondo obed mangima.” 19  Eka Yesu noa malo, mi en kaachiel gi jopuonjrene, ne giluwo jalo. 20  To ne! dhako moro ma rembe nosebedo ka chuer kuom higni 12 nobiro ire gi ka ng’eye kendo nomulo riak nangane ma oko, 21  nimar nosiko kowacho e chunye kama: “Kapo ni amulo mana nangane ma oko to abiro chango.” 22  Yesu nolokore, to bang’ nene, nowacho kama: “Nyarwa, chunyi kik chandre! Yieni osechangi.” Kendo dhakono ne ochango gie sano. 23  Koro ka nodhi e od jatelono moneno joma goyo asili kod oganda mochochni gi koko, 24  Yesu nowacho niya: “Auru kae nikech nyako matinni ok otho, to onindo.” Eka ne gichako nyiere ka gijare. 25  Mapiyo bang’ ka nosegol ogandano oko, nodonjo iye kendo nomako lwet nyakono, mi nyako matinno noa malo. 26  Kuom adier, wachno nolandore e alworano duto. 27  Sama Yesu ne kalo koa kanyo, ji ariyo ma muofni ne oluwe ka gikok niya: “Kechwa, Wuod Daudi.” 28  Bang’ ka nosedonjo ei ot, muofnigo nobiro ire, kendo Yesu nopenjogi kama: “Be un gi yie ni anyalo timo mae?” Ne gidwoke niya: “Ee, Ruoth.” 29  Eka nomulo wengegi kowacho niya: “Mana kaka yieu obet, we otimrenu mana kamano.” 30  Mi wengegi noyawore. E wi mano, Yesu nokwerogi motegno kama: “Neuru ni ng’ato ang’ata ok ong’eyo wachni.” 31  Gin to kane gisedhi oko, ne gilando wachne e alworano duto. 32  Sama ne gia, ne! ji nokelone ng’at moro ma momo ma nigi jachien; 33  to ka nosegol jachiendno, momono nowuoyo. Eka oganda nowuoro ka giwacho niya: “Gima kama pok ne one ngang’ e piny Israel.” 34  To Jo-Farisai ne wacho kama: “Jali golo jochiende kotiyo gi teko mar jatelo mar jochiende.” 35  Kendo Yesu nochako wuotho e taonde gi gwenge duto kopuonjo e sunagokegi, kendo koyalo wach maber mar Pinyruoth, kendo kochango kit tuoche duto kod kit midekre duto. 36  Ka noneno oganda, nokechogi nikech ne gihinyore kendo ne gidiwo mana ka rombe ma onge jakwath. 37  Kae to nowacho ne jopuonjrene niya: “Adier, tij keyo duong’, to jotich e ma nok. 38  Omiyo, kwauru Ruodh keyo mondo oor jotich e keyone.”

Weche Moler Piny