Mathayo 22:1-46

  • Ngero mar nyasi mar kend (1-14)

  • Nyasaye kod Kaisar (15-22)

  • Penjo e wi chier (23-33)

  • Chike ariyo madongoe moloyo (34-40)

  • Be Kristo e wuod Daudi? (41-46)

22  Kendo Yesu nomedo wuoyo kodgi kotiyo gi ngeche niya:  “Pinyruodh polo inyalo pim gi ruoth moro ma noloso nyasi mar kend ne wuode.  Mi nooro wasumbnine mondo oluong joma ne ogwel e nyasino, kata kamano jogo ne ok dwar biro.  Kendo nooro wasumbni mamoko kowacho niya: ‘Nyisuru joma ogwelgo kama: “Neuru! Aseiko chiemo, oseyang’ ruedhi gi jamni machwe kendo gik moko duto oseik. Biuru e nyasi mar kend.”’  Kata kamano, ne ok gidewo mi ne gidhi mana e yoregi, moro e puothe, machielo e ohande;  to modong’ nomako wasumbninego mi ne gitimonegi timbe achaya kendo ne ginegogi.  “Ruoth nobedo gi mirima mi nooro jolwenyne kendo ne ginego jonekgo mi giwang’o taondgi.  Eka nowacho ne wasumbnine ni, ‘Nyasi mar kend oseikore, to joma ogwel ok nowinjore.  Kuom mano, dhiuru e nderni ma wuok e taondni, kendo ugwel ng’ato ang’ata ma uyudo e nyasi mar kend.’ 10  Eka wasumbnigo nodhi e nderni mi ne gichoko ji te ma ne giyudo, maricho gi mabeyo duto, kendo ot ma nitimoe nyasi mar arusno ne opong’ gi joma chiemo. 11  “Ka ruoth nobiro nono welo, noneno ng’ato kanyo ma ok norwakore gi nanga mar kend. 12  Omiyo, nopenje kama: ‘Omera, ere kaka nende idonjo kae ka ok irwako nanga mar kend?’ Dhoge nomoko. 13  Eka ruoth nowacho ne jotichne ni, ‘Tueuru lwetene gi tiendene kendo uwite oko e mudho. Kanyo e kama ywagruokne kod muodo lekene nobedie.’ 14  “Nimar nitie joma ng’eny mogwel, to joma nok e moyier.” 15  Eka Jo-Farisai nodhi mi giriwo paro kanyachiel mondo gimake gi wach moa e dhoge. 16  Omiyo, ne gioro jopuonjregi ire kanyachiel gi jolup Herode ka giwacho niya: “Japuonj, wang’eyo ni in ja adier kendo ipuonjo yor Nyasaye gadier kendo ok iluoro wang’ ng’ato nimar ok ing’i dhano gi kaka onenore gi oko. 17  Kuom mano, wachnwae, ineno nade? Be chulo osuru ne Kaisar en gima owinjore gi chik, koso ok owinjore?” 18  To kong’eyo parogi maricho, Yesu nodwokogi niya: “Ang’o momiyo utema un joma wuondoregi? 19  Nyisauru ane pesa ma mingli mar osuru.” Ne gikelone dinari achiel. 20  Nopenjogi kama: “Kido gi ndiko man kuomegi gin mag ng’a?” 21  Ne gidwoke niya: “Gin mag Kaisar.” Eka nowachonegi kama: “Kare chuluru Kaisar gige Kaisar, to gige Nyasaye ne Nyasaye.” 22  Kane giwinjo wachno, ne gihum kendo ne giweye mi gidhi yorgi. 23  E chieng’ono, Jo-Sadukai ma wacho ni chier onge nobiro ire mi ne gipenje niya: 24  “Japuonj, Musa nowacho kama: ‘Ka ng’ato otho to ok onyuolo nyithindo, owadgi nyaka kend chiegeno mondo onyuolnego nyithindo.’ 25  Koro ne nitie owete moko abiriyo kodwa. Mokwongo nokendo kae to otho, to nikech ne oonge gi nyithindo, noweyo chiege ne owadgi. 26  Mano bende e gima ne otimore gi owadgi mar ariyo gi mar adek, nyaka giduto ji abiriyo. 27  Gikone, dhakono ne otho. 28  Omiyo, e chier, dhakono nobed chi ng’a kuom ji abiriyogo? Nimar nosebedo chi ng’ato ka ng’ato kuomgi.” 29  Yesu nodwokogi niya: “Pachu ok ni kare nimar ok ung’eyo Ndiko kata teko mar Nyasaye; 30  nikech e chier, chwo ok kend, kendo mon bende ok chiw e kend, to gibedo kaka malaike e polo. 31  Kuom wach chier mar joma otho, donge usesomo gima Nyasaye nowacho niya: 32  ‘An e Nyasach Ibrahim, Nyasach Isaka, kendo Nyasach Jakobo’? En Nyasach joma ngima, to ok Nyasach joma otho.” 33  Kane oganda owinjo mano, ne gihum gi puonjne. 34  Ka Jo-Farisai nowinjo kaka noseloyo Jo-Sadukai gi wach mi dhogi nomoko, giduto ne gichokorene kanyachiel. 35  Eka achiel kuomgi ma nolony e Chik noteme kuom penje kama: 36  “Japuonj, en chik mane maduong’ie moloyo e Chik duto?” 37  Nodwoko niya: “‘Nyaka iher Jehova Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi ngimani duto, kendo gi pachi duto.’ 38  Mani e chik maduong’ie moloyo kendo mokwongo. 39  Mar ariyo ma chal kode e ma: ‘Nyaka iher wadu kaka iherori iwuon.’ 40  Chike ariyogi e ma Chik duto kod weche Jonabi otenoree.” 41  Koro ka noyudo Jo-Farisai ochokore kanyachiel, Yesu nopenjogi kama: 42  “Uneno Kristo nade? En wuod ng’a?” Ne gidwoke niya: “Wuod Daudi.” 43  Nopenjogi kama: “Kare obet nade ni kokalo kuom roho maler Daudi ne oluonge ni Ruodha kowacho ni, 44  ‘Jehova nowacho ne Ruodha niya: “Bed e bada korachwich nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi”’? 45  Kare ka Daudi luonge ni Ruodha, ere kaka onyalo bedo wuode?” 46  To onge ng’at ma ne nyalo dwoke wach moro, kendo nyaka a chieng’no, onge ng’ato ang’ata ma notemo hedhore medo penje.

Weche Moler Piny