Mathayo 15:1-39

  • Oel timbe kod chike ma dhano oketo (1-9)

  • Gik manie chuny e ma miyo dhano bedo ma ok ler (10-20)

  • Yie maduong’ ma Nya-Foinike ne onyiso (21-28)

  • Yesu ochango tuoche mang’eny (29-31)

  • Yesu opidho ji 4,000 (32-39)

15  Eka Jo-Farisai gi jondiko nobiro ir Yesu kanyo ka gia Jerusalem mi gipenje niya:  “Ang’o momiyo jopuonjreni ketho timbe kod chike mag joma chon? Kuom ranyisi, ok gilog* ka gidwaro chiemo.”  En nodwokogi kama: “To ang’o momiyo un bende uketho chik Nyasaye nikech timbeu kod chikeu?  Kuom ranyisi, Nyasaye nowacho ni, ‘Mi wuoru gi meru luor,’ kendo ni, ‘Ng’at ma wuoyo gi wuon mare kata gi min mare e yor achaya to mondo onege.’  To un uwacho ni, ‘Ng’at mowacho ne wuon mare kata ne min mare ni: “Gimoro amora ma an-go ma anyalo konyigo en mich mowal ne Nyasaye,”  jalo ok onego omi wuon mare luor ngang’.’ Omiyo, usetimo wach Nyasaye odoko kayiem nono nikech timbeu kod chikeu.  Un joma wuondore, Isaya ne ni kare ka nokoro kuomu niya:  ‘Jogi miya luor mana gi dhogi to chunygi bor ahinya koda.  Gilama kayiem nono nikech gipuonjo chike dhano ka gima gin chike Nyasaye.’” 10  Eka noluongo oganda machiegni mowachonegi niya: “Chikuru itu mondo wach odonjnu: 11  Gima donjo e dho dhano ok e ma miye obed ma ok ler, to gino ma wuok e dhoge e ma miyo obedo ma ok ler.” 12  Eka jopuonjrene nodhi ire mi gipenje kama: “Be ing’eyo ni Jo-Farisai a ochwanyore bang’ winjo gima nende iwacho?” 13  En nodwokogi kama: “Yath moro amora ma Wuora manie polo ok nopidho, ibiro pudh. 14  Wegiuru gibed kamano. Gin gitayo jomamoko, to gin giwegi gin muofni. Ka muofu tayo muofu wadgi, giduto gibiro lwar e bur.” 15  To Petro nowachone niya: “Lernwae tiend ngerono.” 16  Eka nopenjogi kama: “Un bende pok uwinjo tiende, koso? 17  Ok ung’eyo ni gimoro amora ma donjo e dho dhano kalo e iye kae to igole e cho? 18  Kata kamano, gimoro amora ma wuok e dho dhano a e chunye kendo gigo miyo dhano bedo ma ok ler. 19  Kuom ranyisi, ei chuny e ma paro maricho kaka nek, gi chode, gi terruok, gi kuo, gi chiwo neno mag miriambo, kod ayany wuokie. 20  Mago e gik ma miyo dhano bedo ma ok ler, to ka ng’ato ochiemo ma ok ologo, mano ok mi obed ma ok ler.” 21  Ka Yesu noa kanyo, nodhi e gwenge mag Tiro gi Sidon. 22  Eka ne! dhako moro ma Nya-Foinike moa e alworano nobiro ire mokok matek niya: “Ruoth, Wuod Daudi, kecha. Nyara nigi jachien ma sande malit.” 23  To ok nodwoke. Omiyo, jopuonjrene nobiro mochako kwaye niya: “Nyise mondo odhi mabor nimar osiko kokok matek bang’wa.” 24  En nodwoko kama: “Ne ok oora ir ng’ato ang’ata, to mana ir rombe molal mag dhood Israel.” 25  To dhakono nobiro ir Yesu mokulorene ka omiye luor mowachone niya: “Ruoth, konya!” 26  En nodwoke kama: “Ok en gima owinjore kawo chiemb nyithindo, kendo witogi ne guogi matindo.” 27  Dhakono nokone niya: “Ee, Ruoth, en adier ni guogi matindo bende chamoga ng’injo molwar koa e mesa mar wuon guogigo.” 28  Eka Yesu nodwoke niya: “Yaye dhakoni, in gi yie maduong’ sidang’; we mondo otimreni kaka idwaro.” Mi nyare nochango gie sano. 29  Ka Yesu noa kanyo, nodhi machiegni gi Nam Galili, eka bang’ idho got nobet piny kuno. 30  Mi oganda mang’ongo nobiro ire ka gikelo pudhe, gi rong’onde, gi muofni, gi momni, kod jomamoko mang’eny ma tuo, kendo ne giketogi e tiende, mi nochangogi. 31  Omiyo, oganda nohum nono bang’ neno ka momni wuoyo, ka rong’onde chango, ka pudhe wuotho, kendo ka muofni neno, mi ne gimiyo Nyasach Israel duong’. 32  To Yesu noluongo jopuonjrene ire mowachonegi kama: “Akecho ogandani nimar koro gisebedo koda kuom odiechienge adek, to onge gima gisechamo. Ok adwar gonyogi gidhi kech, dipo ka gipodho e ndara.” 33  Kata kamano, jopuonjre nopenje niya: “Ere kama dwayudie makate moromo yieng’o oganda mang’ongo kama, to wan mabor gi kama ji odakie?” 34  Eka Yesu nopenjogi niya: “Un gi makate adi?” Ne gidwoke ni: “Abiriyo kod rech moko manok matindo.” 35  Omiyo, bang’ chiko oganda mondo obed piny, 36  nokawo makate abiriyogo kod rechgo, kendo bang’ goyo erokamano nong’ingogi, mochako miyo jopuonjrene, eka jopuonjrene nomiyo oganda. 37  Mi ji duto nochiemo moyieng’, kendo kane gichoko ng’injo ma ne odong’, ng’injogo ne opong’o okepni madongo abiriyo. 38  To joma nochiemo ne gin chwo 4,000, ka ok okwan mon gi nyithindo matindo. 39  Gikone bang’ gonyo oganda, noidho yie mochopo e gweng’ mar Magadan.*

Weche Moler Piny

Tiende ni, lwedo ma ok opwodh ka luwore gi tim Jo-Yahudi.
Nyalo bedo ni Magadan bende e Magdala.