Mathayo 3:1-17

  • Johana Jabatiso yalo (1-12)

  • Batiso mar Yesu (13-17)

3  E ndalogo, Johana Jabatiso nobiro koyalo e thim mar Judea  kowacho niya: “Lokuru chunyu ua e richo nimar Pinyruodh polo osekayo machiegni.”  Adier, ma e jal ma janabi Isaya nowuoyo kuome niya: “Nitie dwol ma kok e thim kama: ‘Ikuru ne Jehova yo! Miuru ndechene obed moriere tir.’”  Koro Johana ne rwakore gi nanga mar yie ngamia kendo notueyo msip mar pien e nungone. Gik ma nochamo ne gin det-bonyo kod mor-kich manie bungu.  Kendo jo Jerusalem gi jo Judea duto kod ji moa e pinje duto mokiewo gi Jordan ne dhi ire,  mi nobatisogi e Aora Jordan kendo ne gihulo richogi ayanga.  Ka noneno Jo-Farisai gi Jo-Sadukai mang’eny ka biro kama ne obatisoe ji, nowachonegi niya: “Un koth thuonde, ng’ano ma osenyisou mondo uring mirima ma biro?  Kuom mano, nyaguru olemo ma nyiso ni useloko chunyu ua e richo.  Kik uwach e chunyu ni, ‘Wan gi wuonwa ma en Ibrahim.’ Nimar awachonu ni Nyasaye nyalo loso ne Ibrahim nyithindo koa kuom kitegi. 10  Oseket le e tie yien. Omiyo, yien duto ma ok nyag olemo mabeyo ibiro tong’ mi witgi e mach. 11  An to abatisou gi pi nikech useloko chunyu ua e richo, kata kamano jal ma biro bang’a nigi teko moloya, kendo ok awinjora lonyo wuochene. Jalo biro batisou gi roho maler kendo gi mach. 12  Rapiedh cham ni e lwete kendo obiro yweyo ka modinoe cham ma dong’ maler chuth, kae to obiro choko ngano mi okan-gi e dero, to mihudhi obiro wang’o gi mach ma ok nyal neg.” 13  Eka Yesu noa Galili modhi e Jordan ir Johana mondo Johana obatise. 14  To Johana notemo tame niya: “An e ma dwarore ni ibatisa to kendo in e mibiro ira?” 15  Yesu nodwoke kama: “Yie mondo mano otimre sani nimar ber mondo wachop weche duto makare e yo ma kamano.” Mi Johana noweyo tame. 16  Bang’ ka nosebatise, gikanyono Yesu noa e pi; to ne! polo noyawore kendo noneno roho mar Nyasaye ka biro kuome e kit akuru. 17  Kendo ne! Dwol moro bende noa e polo ka wacho niya: “Ma en Wuoda ma ahero kendo ma aseyiego.”

Weche Moler Piny